a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 9)

Εγκατάσταση γραφείου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα (ν. 27/1975)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, "Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια". Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3122.18/03/13 - ΦΕΚ Β 3263/20.12.2013 - Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του α. 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77), όπως έχει...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές άδειες για την προστασία της μητρότητας

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Α) Άδεια μητρότητας : όλες οι γυναίκες εργαζόμενες δικαιούνται να λάβουν άδεια τοκετού (ή αλλιώς μητρότητας), προσκομίζοντας στον εργοδότη πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού. Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες. Από αυτές οι 56 ημέρες, ήτοι 8 εβδομάδες (άδεια κυοφορίας) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και οι υπόλοιπες 63 ημέρες, ήτοι 9 εβδομάδες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Υπολογισμός : στο διάστημα των 17 εβδομάδων δεν συνυπολογίζεται η ημέρα του τοκετού. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από...

Προβολή Άρθρου

Προστασία στρατευόμενων μισθωτών

Οι μισθωτοί που καλούνται στο στρατό απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, τόσο κατά τη διάρκεια του χρόνου της στράτευσής τους, όσο και για ορισμένο χρόνο μετά την απόλυσή τους από το στρατό (σύμφωνα με τις βασικές ισχύουσες διατάξεις των Ν. 3514/1928, Α.Ν. 547/1937 και Ν.519/1948). Ειδικότερα: Α. Προστασία κατά τη διάρκεια της στράτευσης: Η σύμβαση εργασίας δεν λύεται με την πρόσκληση στο στρατό, αλλά τελεί σε υποχρεωτική αναστολή κατά το διάστημα αυτό.  Αν  η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, τότε ο απολυθείς δικαιούται να λάβει σωρευτικά : α) καταρχάς τη βασική αποζημίωση λόγω απόλυσης και β) επιπλέον ειδική αποζημίωση, που είναι ίση με αποδοχές...

Προβολή Άρθρου

Πτώχευση ομόρρυθμης εταιρείας και εταίρων

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 εδ. α’ ΠτωχΚ «Επί πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εμπορικών εταιριών, με την ίδια απόφαση, με την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση», ενώ κατά το α. 97 ΠτωχΚ «Στην πτώχευση των ομόρρυθμων μελών της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας αναγγέλλονται τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο και οι προσωπικοί πιστωτές τους» (παρ. 1). «Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας, καθώς και η κήρυξη της παύσης των εργασιών της, επιφέρει αντίστοιχα και την ανάκληση της...

Προβολή Άρθρου

Νόμος 4679/2020 – Εμπορικά Σήματα – Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την 20.03.2020 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος με αριθμό 4679/2020 για τα Εμπορικά σήματα προς ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, καταργώντας την πλειονότητα των διατάξεων του Ν. 4072/2012 κι επιφέροντας μία σειρά τροποποιήσεων και επαναπροσδιορισμών διαδικασιών σε τέλη, δικαστικές ενέργειες και διαμεσολάβηση. Μεταξύ των αλλαγών και των τροποποιήσεων του νέου νόμου συμπεριλαμβάνεται και η ακριβέστερη περιγραφή και δήλωση των προϊόντων και υπηρεσιών των προς κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, αντί της μέχρι πρότινος κατοχύρωσης ενός σήματος για το σύνολο μίας κλάσης. Ο λόγος εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο τίτλος/ορισμός κάθε κλάσης αφορά σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες,...

Προβολή Άρθρου

Δημόσιοι διαγωνισμοί – Covid 19 – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου & Δικαστική προστασία

Όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωναϊού COVID 19, και για το μέγιστο χρονικό διάστημα που ορίζεται και από τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Ως προς τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) Τα μεν ποινικά μητρώα, η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, εκδίδονται ηλεκτρονικά με διαδικασίες με τις οποίες έχουν ήδη εξοικειωθεί οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς. Τα δικαστικά πιστοποιητικά ωστόσο, τα αποκαλούμενα «πιστοποιητικά φερεγγυότητας» που εκδίδονται από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, και ένα εξ αυτών κατ΄ εξαίρεση από Ειρηνοδικείο, δεν εκδίδονται ακόμα ηλεκτρονικά. Υπάρχει πρόβλεψη για δοκιμαστική έκδοσή τους από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η...

Προβολή Άρθρου

Επιλογές με βάση το εργατικό δίκαιο για μη πληττόμμενους εργοδότες (COVID 19)

Α) Βάσει γενικών διατάξεων αστικού και εργατικού δικαίου: i) Χορήγηση άδειας (τακτικής και άνευ αποδοχών) στο προσωπικό: Η χορήγηση της κανονικής άδειας μπορεί να γίνει με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού (άρθρ. 4 Α.Ν. 539/1945), επομένως δεν μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει μονομερώς την κανονική άδεια στον εργαζόμενο. Ομοίως, η άνευ αποδοχών άδεια των μισθωτών δεν μπορεί να δοθεί υποχρεωτικά και μονομερώς, αλλά απαιτείται και στην περίπτωση αυτή συμφωνία των μερών. ii) Τηλεργασία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3846/2010, στο πλαίσιο μια σύμβασης εργασίας, η κανονική εργασία που προσφέρει ο εργαζόμενος δύναται να μετατραπεί σε τηλεργασία. Ειδικότερα, καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής...

Προβολή Άρθρου

Κυριότερες έκτακτες φορολογικές ρυθμίσεις λόγω COVID-19 στην Ελλάδα

Α. ΦΠΑ 1. Άρθρο 1 ΠΝΠ 11.03.2020: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ επιχειρήσεων που επλήγησαν Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, και οι οποίες προσδιορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση εξειδικεύοντας τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν και εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή θα προσδιορίζονται με απόφαση της ΑΑΔΕ. Σχετική Απόφαση της ΑΑΔΕ Α...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας (Άρθρο 479ΑΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 479 Α.Κ., «Αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει. Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους». Από την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 εδ. β' Α.Κ. και 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές» (Ρώμη I), συνάγεται ότι το εάν ο αποκτών...

Προβολή Άρθρου

Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας εταιρείας – άρση/κάμψη της νομικής αυτοτέλειας

Κατά πάγια νομολογία δικαιολογείται η άρση της νομικής προσωπικότητας νομικού προσώπου όταν: i. το νομικό πρόσωπο χρησιμοποιείται ως παρένθετο πρόσωπο, ii. υπάρχει κυρίαρχος μέτοχος, ο οποίος δεσπόζει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο και iii. υπάρχει κατάχρηση θεσμού, δηλαδή περιπτώσεις όπου η επιμονή στην αρχή του χωρισμού θα οδηγούσε σε μη αποδεκτά από το δίκαιο αποτελέσματα και ο κυρίαρχος εταίρος χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο είτε για καταστρατήγηση του νόμου είτε για να προκαλέσει δολίως ζημία σε τρίτο ή για να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι τρίτων. Κατάχρηση του θεσμού της νομικής προσωπικότητας στο Ελληνικό εταιρικό δίκαιο υπάρχει όταν...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!