a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 11)

Ίδρυση νομικού προσώπου παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

Οι ιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Βεβαίωση (άδεια) λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος εταίρου ΕΠΕ λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου – Παραίτηση από καταβολή εταιρικής μερίδας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι την καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω μείωσης του κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα. Σε περίπτωση, όμως, διμελούς Ε.Π.Ε., προκειμένου, να προχωρήσει η τροποποίηση του καταστατικού και να γίνει η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα πρέπει να συμπράξει και ο έτερος εταίρος για να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 83/17.10.2008 του ΟΑΕΕ, αναφέρονται τα εξής. Στην περίπτωση που ο εταίρος μίας ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, βάσει απόφασης του...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα φορολογικής αντιμετώπισης αφανούς εταίρου

Σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση αφανούς εταίρου, σημειωτέα τα ακόλουθα: Α) Σχετικές αναφορές στις φορολογικές διατάξεις : -άρθρο 2 παρ. 4 Ν.2238/1994: «4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α`)». -άρθρο 28 παρ. 4β΄ Ν. 2238/1994 : «4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήματα και κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, κοινοπραξίας,...

Προβολή Άρθρου

Νέος Νόμος για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν της δημοσίας διαβούλευσης. Ο νέος ελληνικός νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 29.08.2019, είναι ο ν. 4624/2019,  ο οποίος έχει ως βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (“ΓΚΠΔ”) και ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. O ΓΚΠΔ επιτρέπει στα Κράτη – Μέλη όπως παρεκκλίνουν των διατάξεων αυτού και όπως υιοθετήσουν περιορισμούς σε συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και στην ενάσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Σημαντικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ...

Προβολή Άρθρου

Κληρονομικό δικαίωμα – υπολογισμός νόμιμης μοίρας

Κατά το άρθρο 1831 ΑΚ, ως βάση για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας λαμβάνεται η κατάσταση και η αξία της κληρονομίας κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου. Από την κληρονομία που υπάρχει κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου αφαιρούνται, ειδικότερα, ορισμένα κονδύλια, ενώ προστίθενται λογιστικά η αξία των χαριστικών εν ζωή παροχών του κληρονομουμένου σε μεριδούχους ή τρίτους. Το μέγεθος που προκύπτει μετά τους ως άνω υπολογισμούς αποτελεί την πλασματική κληρονομία, με βάση την οποία θα υπολογισθεί εν συνεχεία η αξία της νόμιμης μοίρας που δικαιούται ο μεριδούχος. Οι χαριστικές παροχές προστίθενται λογιστικά στην κληρονομία, που σημαίνει ότι δεν...

Προβολή Άρθρου

Αρμόδιες υπηρεσίες για καταγγελίες φορολογικών παραβάσεων

Αρμόδια για καταγγελία (ανώνυμη ή επώνυμη ) για διάπραξη φορολογικών αδικημάτων για όλη την επικράτεια είναι η Οικονομική Αστυνομία (με έδρα την Αθήνα) και αντίστοιχη Διεύθυνση με έδρα τη Θεσσαλονίκη (για τη Βόρεια Ελλάδα). Άρθ. 24 του Ν. 4249/2014 «Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο...

Προβολή Άρθρου

Λύση ΕΠΕ λόγω παρόδου διάρκειας και θέση σε εκκαθάριση

Από το συνδυασμό του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4541/31-5-2018 ΦΕΚ 93Α, σύμφωνα με το οποίο «Η εταιρεία λύεται: α) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του καταστατικού προβλεπομένην περίπτωσιν, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, γ) Δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός, ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου,...

Προβολή Άρθρου

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας συνταξιούχου του ΤΣΜΕΔΕ σε κάτοικο εξωτερικού και συνταξιοδοτικό δικαίωμα – συνέπειες – υποχρεώσεις/διαδικασίες/διατυπώσεις έναντι του φορέα συνταξιοδότησης.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: προϋποθέσεις και λόγοι διακοπής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 915/1979 («Τροποποίηση νομοθεσίας περί ΤΣΜΕΔΕ κλπ.»):  «Συντάξεως λόγω γήρατος δικαιούται, ο μέτοχος ο εξερχόμενος της ασφαλίσεως και έχων συμπληρώσει:        α. 35ετή χρόνον ασφαλίσεως ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.        β. 25ετή χρόνον ασφαλίσεως και το 58ον έτος της ηλικίας του.        γ. 20ετή χρόνον ασφαλίσεως καί το 60όν έτος της ηλικίας του. Εις  απάσας  τας  ανωτέρω  περιπτώσεις  απαιτείται   και   15ετής τουλάχιστον χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ272Α/21.12.2006) «Περί αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ», αναδιαρθρώθηκαν οι κλάδοι του ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16...

Προβολή Άρθρου

Προγράμματα επιδότησης για το προσωπικό γραφείων του Ν.89/1967

Mε την τελευταία τροποποίηση του Ν.89/1967, οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μπορούν να πλέον να λάβουν ενισχύσεις, Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται, σωρευτικά ή διαζευκτικά....

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

ο τόπος γέννησης του αιτούντος δεν είναι καθοριστικός για την κτήση της ιθαγένειας, όπως προκύπτει από την ακόλουθη αναφορά στους τρόπους κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!