a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Μετοικεσία αλλοδαπού και εισαγωγή επιβατικού οχήματος από τρίτη χώρα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Μετοικεσία αλλοδαπού και εισαγωγή επιβατικού οχήματος από τρίτη χώρα

Μετοικεσία αλλοδαπού και εισαγωγή επιβατικού οχήματος από τρίτη χώρα

Το δικαίωμα της μετοικεσίας μπορούν να ασκήσουν και φυσικά πρόσωπα που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα, και είναι ομογενείς ή σύζυγοι προσώπων με Ελληνική υπηκοότητα ή μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου με Έλληνα/Ελληνίδα υπήκοο, αρκεί στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να προσκομιστεί οιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την τέλεση του γάμου ή την οικογενειακή του κατάσταση ή την έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται κατά νόμο για την τέλεση του γάμου στη Ελλάδα.

Αν το φυσικό πρόσωπο (αλλοδαπό ή μη) βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο και στη συνέχεια εκφράσει τη βούλησή του να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του, θεμελιώνει δικαίωμα μετοικεσίας και είναι δικαιούχος των δασμολογικών απαλλαγών για την εισαγωγή επιβατικού οχήματος, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Μεταφέρει πραγματικά τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, το αργότερο μέσα σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της άφιξής του στην Ελλάδα ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που συνταξιοδοτείται, μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του μέσα σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Ένα πρόσωπο μεταφέρει πραγματικά τη συνήθη κατοικία του, όταν έρχεται και δημιουργεί στην Ελλάδα πλέον τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς ή μόνο τους προσωπικούς του δεσμούς, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

β) Πριν την άφιξή του στην Ελλάδα, έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από την μεταφορά της στην Ελλάδα.

γ) Το επιβατικό όχημα βρίσκονταν στην κυριότητα του φυσικού προσώπου και χρησιμοποιήθηκε από αυτό στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που τα μέλη μιας οικογένειας μεταφέρουν μαζί την συνήθη κατοικία τους, η ως άνω γ) προϋπόθεση μπορεί να συντρέχει είτε στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας που μετοικούν μαζί.

Κατ΄εξαίρεση, φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τις ηπείρους Αμερική, Αφρική και Αυστραλία, ανεξάρτητα αν είχε στην κυριότητά του και χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του το επιβατικό αυτοκίνητο που εισάγεται, είναι δικαιούχος των δασμολογικών απαλλαγών (εκτός από τον ΦΠΑ) εφόσον έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Ελληνική ή αλλοδαπή) που να ισχύει πριν από την μεταφορά της συνήθους κατοικίας του στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που μεταφέρουν μαζί τη συνήθη κατοικία τους, τα μέλη της οικογένειας, η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου μπορεί να υπάρχει και σε άλλο μέλος της οικογένειας από αυτό στο όνομα το οποίου τελωνίζεται το αυτοκίνητο.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας στις ως άνω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι εκείνα που καθορίζονται από το εκάστοτε Ελληνικό Προξενείο που ήταν κατά τόπο αρμόδιο βάσει της τελευταίας συνήθους κατοικίας του στην αλλοδαπή.

Το πιστοποιητικό μετοικεσίας ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Ωστόσο, εντός ενός (1) μηνός από την είσοδο του επιβατικού οχήματος στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τελωνείο για τελωνισμό, υπό την προϋπόθεση, ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Για τα επιβατικά οχήματα από τρίτες χώρες, με το πιστοποιητικό μετοικεσίας παρέχεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τον τυχόν οφειλόμενο δασμό.

Ο τελωνισμός είναι γενικά μια διαφορετική διαδικασία και ειδικά για τα οχήματα τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων και καυσαερίων, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ταξινόμησής τους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον δηλαδή η εισαγωγή του οχήματος τρίτης χώρας γίνεται με τη διαδικασία της μετοικεσίας, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι το αυτοκίνητο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας καυσαερίων που ίσχυε, κατά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος.

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!