a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Ακίνητα  > Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Τι είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ);

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποτελεί μια δημοτική υποχρέωση,  ένα πάγιο αλλά ιδιαίτερα μικρό ποσό που οφείλεται στο δήμο που ανήκει το εκάστοτε ακίνητο. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει αυτό το ποσό στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον οποίο ανήκει το ακίνητό του. Όμως, στην πράξη τα τέλη αυτά εισπράττονται από τους δήμους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τα Δημοτικά Τέλη και τους Δημοτικούς Φόρους. Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας υπόκειται περαιτέρω σε φόρο ακίνητης περιουσίας.

Πώς υπολογίζεται το ΤΑΠ;

Από την 1η Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

Ο υπολογισμός του ΤΑΠ εξαρτάται από ποικίλες παραμέτρους, και ειδικότερα:

Το εμβαδόν του ακινήτου. Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώνουν σωστά  τα τ.μ. του ακινήτου, αλλιώς, σε περίπτωση μεταβίβασης θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά τυχόν μεγαλύτερο οφειλόμενο ποσό.
Το συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου, που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με το έτος κατασκευής.
Την τιμή ζώνης, η οποία επίσης καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με την τοποθεσία κάθε κτίσματος.
Το Συντελεστή ΤΑΠ, που ορίζεται με απόφαση του εκάστοτε δήμου. Κυμαίνεται από 0,25 – 0,35‰ και είναι ενιαίος για ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΑΠ για το εκάστοτε ακίνητο εκδίδεται ετησίως. Ωστόσο, η ΔΕΗ εισπράττει το ποσό με ισόποσες δόσεις μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων βαρύνει το ΤΑΠ;

Το τέλος αυτό βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου, και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα αντίστοιχα. Συνεπώς, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου η υποχρέωση καταβολής του ΤΑΠ επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι το μισθωτή.

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων (εντός και εκτός σχεδίου) που ανήκουν στον ίδιο υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας.

Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει δήλωση για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, μέσα σε δύο μήνες από τη μεταβολή (π.χ. σε περίπτωση προσθήκης-απόκτησης κτίσματος, μεταβίβασης-αφαίρεσης κτίσματος κτλ).

Ποια ακίνητα επιβαρύνονται με ΤΑΠ;

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων περιουσιών υποχρεούνται να εξοφλούν το ΤΑΠ που αντιστοιχεί στην περιουσία τους. Ουσιαστικά όλα τα ακίνητα υποβάλλονται στο τέλος ακίνητης περιουσίας.

Ενδεικτικές εξαιρέσεις απαλλαγής από την καταβολή ΤΑΠ που αξίζει να σημειωθούν είναι οι ακόλουθες:

Κτίρια που βρίσκονται υπό κατασκευή, για χρονική περίοδο επτά ετών από την παραχώρηση άδειας κατασκευής. Ή έως ότου ενοικιαστούν ή χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πριν από την παρέλευση της επταετούς περιόδου.
Τα κοινόχρηστα τμήματα των πολυκατοικιών.
Ιστορικά / αρχαιολογικά ή θρησκευτικά κτίρια και ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Βεβαίωση ΤΑΠ στη μεταβίβαση ακινήτων

Προκειμένου να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου, είναι απαραίτητη η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ. Αυτή η βεβαίωση εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.

Από την πανδημία, η διαδικασία αυτή πλέον περαιώνεται ηλεκτρονικά.

Ωστόσο, σημειώνεται πως από την αίτηση έκδοσης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, μέχρι και τη λήψη της, μπορεί να μεσολαβήσει πάνω από ένας μήνας, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις και γενικότερες δυσχέρειες στη μεταβίβαση ακινήτων.

Για αυτό το λόγο, η βεβαίωση ΤΑΠ στα συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αναμένεται να καταργηθεί μέσα στο 2022.

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!