a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Ακίνητα

Κατάρτιση – Συμπλήρωση/Τροποποίηση του κανονισμού της σχέσεως των συνιδιοκτητών με δικαστική απόφαση

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1562/1985, εάν υπάρχει ήδη χωριστή κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία, δεν έχει όμως καταρτιστεί κανονισμός της σχέσεως των συνιδιοκτητών, η πλειοψηφία τουλάχιστον ποσοστού 60% των συγκυρίων (συγκυριότητας επί του οικοπέδου) δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς να καταρτιστεί κανονισμός, εφόσον είναι αναγκαίος για τον καθορισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών. Τυπικές προϋποθέσεις για να ζητηθεί από το δικαστήριο η κατάρτιση του κανονισμού είναι: α) η ύπαρξη οροφοκτησίας, β) η τελευταία να στερείται κανονισμού και γ) αίτηση της πλειοψηφίας τουλάχιστον ποσοστού 60% των συγκυρίων, ενώ ουσιαστική προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η σύνταξη του κανονισμού...

Προβολή Άρθρου

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από Κυπριακή Εταιρεία

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα είτε για την πληρωμή του τιμήματος αγοράς είτε για την πληρωμή των σχετικών φόρων και τελών . οι εταίροι/μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, της κυπριακής εταιρείας, θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα και δη στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταίρο/μέτοχο – νομικό πρόσωπο – τότε θα λάβουν ΑΦΜ αντίστοιχα τα φυσικά πρόσωπα του νομικού αυτού προσώπου ...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεωτική δημοσίευση πλειστηριασμών

Εντός δέκα (10) ημερών από την κατάσχεση ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ του ΕΤΑΑ απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον τόπο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμο...

Προβολή Άρθρου

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό που πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στη χώρα

Οι αλλοδαποί που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, δεν υποχρεούνται ρητά από το νόμο να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ελλάδα, ωστόσο στην πράξη πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν λογαριασμό προκειμένου να καταβάλουν το φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Σχετικά δε με το τι ζητούν οι τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό, είναι τα στοιχεία που απαιτεί (και για τους Έλληνες)...

Προβολή Άρθρου

Καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2α του Ν. 4242/2014, «Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο». - Κατά συνέπεια, Επαγγελματική Μίσθωση συναφθείσα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014. - Αναφορικά με...

Προβολή Άρθρου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαια αγοράς ακινήτων (2015)

1. Ο τίτλος κτήσεως του ακινήτου. 2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου επικυρωμένο από την οικεία πολεοδομία, εφόσον η ημερομηνία έκδοσης της άδειας είναι μετά την 17η.03.1983. 3. Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4178/2013 «Περί Αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης». Αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου πρέπει να συνοδεύεται και από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 Ν.4178/2013 (όπως ακίνητα σε ζώνη παραλίας, δασική έκταση, ιστορικό χώρο κ.λπ.). 4. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου με δηλώσεις Ν.651/1977, 1337/1983 και εξαρτημένο από ΕΓΣΑ '87, όπου θα σκιαγραφείται το κτίσμα και θα αναγράφονται οι...

Προβολή Άρθρου

Η υπόθεση του ακινήτου της Κασσιόπης

Το επίμαχο ακίνητο εμβαδού 489.560 τ.μ. στην περιοχή της Κασσιόπης στην Κέρκυρα είχε παραχωρηθεί  κατά πλήρη νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος , για εξόφληση φόρου κληρονομίας με σχετική δήλωση των κληρονόμων της εν ζωή ιδιοκτήτριας αυτού. Στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου περιήλθε με το 313/4.10.2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κερκύρας Χριστίνας Καμπούρη. Τα 275.250 τ.μ. του ακινήτου με σχετική πράξη της Διευθύνσεως Δασών Κέρκυρας διαπιστώθηκαν ότι αποτελούν δασικη έκταση, η δε υπόλοιπη επιφάνεια του ακινήτου χαρακτηρίζεται ως γεωργική και χορτολιβαδική. Στο ακίνητο υπάρχει επίσης λίμνη με επιφάνεια 14.000 τ.μ. με την ονομασία «Βρωμολίμνη». Επίσης εντός των 489.560 τ.μ. περικλείεται έκταση...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων

Ο φόρος μεταβίβασης επί της αξίας του ακινήτου, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις διατάξεις του Ν. 1587/1950, υπολογίζεται σε ποσοστό 8% για το μέχρι 20.000,00 ευρώ τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα αυτής. ...

Προβολή Άρθρου

Καταγγελία μίσθωσης κατοικίας για ιδιοκατοίκηση

Σύμφωνα με το Ν. 1703/1987 για τις μισθώσεις κατοικιών, ίσχυε ότι νόμιμος λόγος καταγγελίας της μίσθωσης ήταν και ο λόγος της ιδιοκατοίκησης, ήτοι, να αποβληθεί ο μισθωτής από το μίσθιο ούτως ώστε να μπορέσει ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία του ή του συζύγου ή των ενηλίκων τέκνων του. ...

Προβολή Άρθρου

Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων

Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων Στην Ελλάδα, η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων διέπεται συνδυαστικά από τις διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού Κώδικα περί μεσιτείας, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις  του πολύ πρόσφατου Ν. 4072/2012, που τέθηκαν σε ισχύ από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 11.04.2012 (ΦΕΚ Α’ 86/2012). Στο άρθρο 197  ως μεσίτης ακινήτων ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων.  Υπηρεσία μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!