a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ακίνητα

Νομικοί περιορισμοί στην αγορά ακινήτων από τον χαρακτηρισμό τους ως δασικών εκτάσεων

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα προστατεύονται και προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Συντάγματος και από την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία, ενδεικτικά αναφερομένων: α) του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, κατά τις διατάξεις που ο νόμος αυτός αντικατέστησε το ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), β) το Ν.3208/2003, γ) του Ν.3818/2010, δ) του Ν.3889/2010, ε) του Ν.4280/2014, στ) του Ν.4315/2014, ζ) το Ν.4351/2015, η) του Ν.4389/2016, θ) του Ν.4409/2016 [τροποποίηση του αρ. 45], ι) του Ν.4462/2017, ια) του Ν.4467/2017, ιβ) του Ν.4483/2017 (άρθρο 142), ιγ) του Ν.4546/2018 (άρθρο 44) και ιδ) του Π.Δ. 32/2016. Ο προσδιορισμός των εννοιών δάσος, δασικής...

Προβολή Άρθρου

Trust και ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Εννοιολογικά στοιχεία του θεσμού του αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) – Επιβολή Ειδικού Φόρου Ακινήτων Τo trust, άλλως εμπίστευμα - θεσμός με προέλευση το αγγλοσαξονικό δίκαιο - αποτελεί ιδιόμορφο καθεστώς διαχείρισης και εκκαθάρισης περιουσίας, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας και δημιουργείται είτε με δήλωση του κυρίου της περιουσίας είτε με μεταβίβαση αυτής, εν ζωή είτε με διαθήκη. Ο ιδρυτής του εμπιστεύματος (settlor ή trustor) συμβάλλεται με πράξη συστάσεως (settlement) με τον εμπιστευματούχο (trustee) και του μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτός διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων εμπιστευματοδόχων ή ωφελούμενων (beneficiaries) ή και του ίδιου (εμπιστευματούχου) ή και του ιδρυτή του εμπιστεύματος για...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη (Ν. 4072/2012 – Άρθρο 198)

Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα που το εκπροσωπούν, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)  Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. β) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών,...

Προβολή Άρθρου

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Τι είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ); Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποτελεί μια δημοτική υποχρέωση,  ένα πάγιο αλλά ιδιαίτερα μικρό ποσό που οφείλεται στο δήμο που ανήκει το εκάστοτε ακίνητο. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει αυτό το ποσό στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον οποίο ανήκει το ακίνητό του. Όμως, στην πράξη τα τέλη αυτά εισπράττονται από τους δήμους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τα Δημοτικά Τέλη και τους Δημοτικούς Φόρους. Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας υπόκειται περαιτέρω σε φόρο ακίνητης περιουσίας. Πώς υπολογίζεται το ΤΑΠ; Από την 1η Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της...

Προβολή Άρθρου

Κατάρτιση – Συμπλήρωση/Τροποποίηση του κανονισμού της σχέσεως των συνιδιοκτητών με δικαστική απόφαση

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1562/1985, εάν υπάρχει ήδη χωριστή κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία, δεν έχει όμως καταρτιστεί κανονισμός της σχέσεως των συνιδιοκτητών, η πλειοψηφία τουλάχιστον ποσοστού 60% των συγκυρίων (συγκυριότητας επί του οικοπέδου) δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς να καταρτιστεί κανονισμός, εφόσον είναι αναγκαίος για τον καθορισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών. Τυπικές προϋποθέσεις για να ζητηθεί από το δικαστήριο η κατάρτιση του κανονισμού είναι: α) η ύπαρξη οροφοκτησίας, β) η τελευταία να στερείται κανονισμού και γ) αίτηση της πλειοψηφίας τουλάχιστον ποσοστού 60% των συγκυρίων, ενώ ουσιαστική προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η σύνταξη του κανονισμού...

Προβολή Άρθρου

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από Κυπριακή Εταιρεία

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα είτε για την πληρωμή του τιμήματος αγοράς είτε για την πληρωμή των σχετικών φόρων και τελών . οι εταίροι/μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, της κυπριακής εταιρείας, θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα και δη στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταίρο/μέτοχο – νομικό πρόσωπο – τότε θα λάβουν ΑΦΜ αντίστοιχα τα φυσικά πρόσωπα του νομικού αυτού προσώπου ...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεωτική δημοσίευση πλειστηριασμών

Εντός δέκα (10) ημερών από την κατάσχεση ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ του ΕΤΑΑ απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον τόπο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμο...

Προβολή Άρθρου

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό που πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στη χώρα

Οι αλλοδαποί που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, δεν υποχρεούνται ρητά από το νόμο να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ελλάδα, ωστόσο στην πράξη πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν λογαριασμό προκειμένου να καταβάλουν το φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Σχετικά δε με το τι ζητούν οι τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό, είναι τα στοιχεία που απαιτεί (και για τους Έλληνες)...

Προβολή Άρθρου

Καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2α του Ν. 4242/2014, «Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο». - Κατά συνέπεια, Επαγγελματική Μίσθωση συναφθείσα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014. - Αναφορικά με...

Προβολή Άρθρου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαια αγοράς ακινήτων (2015)

1. Ο τίτλος κτήσεως του ακινήτου. 2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου επικυρωμένο από την οικεία πολεοδομία, εφόσον η ημερομηνία έκδοσης της άδειας είναι μετά την 17η.03.1983. 3. Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4178/2013 «Περί Αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης». Αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου πρέπει να συνοδεύεται και από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 Ν.4178/2013 (όπως ακίνητα σε ζώνη παραλίας, δασική έκταση, ιστορικό χώρο κ.λπ.). 4. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου με δηλώσεις Ν.651/1977, 1337/1983 και εξαρτημένο από ΕΓΣΑ '87, όπου θα σκιαγραφείται το κτίσμα και θα αναγράφονται οι...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!