a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Τουρισμός

O κλάδος του τουρισμού σχετίζεται με πολλούς τομείς δικαίου που αναλόγως την περίσταση αφορούν τόσο τον επενδυτή όσο και τον καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα ο τουρισμός μπορεί να αγγίζει δίκαια όπως το εργατικό, το εμπράγματο (ακίνητα), του καταναλωτή, το ιδιωτικό διεθνές, καθώς μια διαφορά που αφορά σε τουριστική επιχείρηση μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία αλλοδαπότητας, το δίκαιο αλλοδαπών, το εταιρικό δίκαιο (μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, το φορολογικό, την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Η συμμετοχή του Ελληνικού Τουρισμού στο ΑΕΠ είναι σταθερά στο 15% ενώ υπήρξαν φορές που ξεπέρασε το 18%. Παρά την απουσία σταθερής πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας, η φυσική της ομορφιά, το κλίμα της και η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τη γη μας, καθιστά τον τουρισμό βασικότατο πυλώνα της οικονομίας με δυναμική για περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη τόσο στις υπηρεσίες που προσφέρονται στον καταναλωτή όσο και στη δημιουργία σημαντικών επενδύσεων. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις βασικές μορφές τουρισμού αλλά και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα.

Οργανωμένα Ταξίδια

Τα οργανωμένα ταξίδια, οι οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (“πακέτα διακοπών”) διέπονται από το Π.Δ. 339/96 (εκδιδόμενο σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L 158 της 23.06.1990, σελ. 59) και σύμφωνα με αυτό πρόκειται για κάθε ταξίδι που προσφέρεται από τουριστικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα (σήμα Ε.Ο.Τ.), υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση και περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον από τις εξής υπηρεσίες: μεταφορά, διαμονή, άλλες υπηρεσίες μη συμπληρωματικές της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να πωλείται με συνολική τιμολόγηση ή με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών. Στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού τα μέρη είναι ο καταναλωτής, ο διοργανωτής που κατ’ επάγγελμα οργανώνει ταξίδια και τα πωλεί και, στην περίπτωση που ο διοργανωτής δεν πωλεί ο ίδιος τα ταξίδια γ) ο πωλητής. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης ο διοργανωτής ή/και πωλητής υποχρεούται να κοινοποιεί στον καταναλωτή (όχι απαραίτητα δια διαφημιστικού φυλλαδίου) πλήρη και διεξοδική περιγραφή του ταξιδιού χωρίς απατηλές ενδείξεις (προορισμός, μέσα μεταφοράς, τύπος καταλύματος, γεύματα, δρομολόγια, ωράρια, ενδιάμεσες στάσεις, επισκέψεις και εκδρομές και ότι άλλο σχετικό περιλαμβάνεται στην τιμή, θέση ταξιδιώτη, πληροφορίες σχετικές με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ύψος προκαταβολής, διεύθυνση και αριθμό τοπικού αντιπροσώπου, όρους ασφάλισης και προθεσμία ματαίωσης σε περίπτωση που απαιτείται για το ταξίδι ελάχιστος αριθμός ατόμων και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις). Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ Καταναλωτή και διοργανωτή ή/και πωλητή πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει επιπλέον των ως άνω : τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης, την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού με κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής της τιμής, τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο Καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή κατά την κράτηση και τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο Καταναλωτής μπορεί να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Ο καταναλωτής οργανωμένων ταξιδιών επιβάλλεται να γνωρίζει ότι:

Αποδεικτικό στοιχείο για την ομαλή νομοθετική εφαρμογή και την εκπλήρωση των συμβατικών όρων είναι η ίδια η σύμβαση και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει αντίγραφο της. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται μεταβολή της τιμής λόγω αλλαγών στα τέλη και τους φόρους και στις τιμές συναλλάγματος ο καταναλωτής πρέπει να ενημερωθεί σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, πριν από την αναχώρηση. Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής ή και πωλητής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον Καταναλωτή, ο οποίος έχει τις εξής δύο δυνατότητες: α) να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, ή β) να αποδεχθεί μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει να καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του , ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο καταναλωτής δικαιούται: α) να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, ή β) να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων. Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Καταναλωτή, για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, αποζημιώνει τον Καταναλωτή. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή ο Καταναλωτής δεν τον αποδέχεται, ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει στον Καταναλωτή μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, του παρέχει αποζημίωση. Σημαντικός και επιβαλλόμενος από το νόμο όρος της σύμβασης είναι και η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζεται με τη μορφή της υποχρεωτικής ασφάλισης των αντίστοιχων κινδύνων (πλημμελής εκτέλεση της παροχής, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του διοργανωτή ή/και πωλητή).

Ο ως άνω όρος όμως δεν εξασφαλίζει τον καταναλωτή σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής προσωπικών ειδών. Ο καταναλωτής μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του 5 εργάσιμες ημέρες, πριν την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο. Τέλος, ο διοργανωτής ή/και πωλητής έχει την ευθύνη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται άμεσα από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ).

Στο ίδιο ως άνω πνεύμα κινείται και ο Ν. 393/1976 για τα τουριστικά γραφεία και η Απόφαση 514170/64/95 για την ενοικίαση Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

Σχέσεις Ξενοδόχων – Πελατών

Όσον αφορά στις σχέσεις Ξενοδόχων – πελατών αυτές διέπονται από το Ν. 1652/1986 ο οποίος προβλέπει ότι: α) ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια που διαθέτει στους πελάτες και να παρέχει όσες ανέσεις διαφημίζει β) ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως μέσα σε 3 ημέρες ότι αποδέχεται ή όχι κάθε παραγγελία για δωμάτιο που του έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά, εγγράφως ή με email) αναφέροντας τις λεπτομέρειες της μίσθωσης (τύπος δωματίου, ημέρες κράτησης, τιμή). Η έγγραφη απάντηση κατοχυρώνει τον πελάτη και τον ξενοδόχο ταυτόχρονα, γ) Η προκαταβολή για την κράτηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% του συνολικού κόστους διαμονής αλλά επίσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μιας ημέρας, δ) Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη – εφόσον αυτή γίνει 21 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη – , ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη την προκαταβολή, ενώ αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 21 ημέρες ο πελάτης οφείλει στον ξενοδόχο το μισό του συνολικού ποσού της παραγγελίας που ακύρωσε ε) Εάν ο ξενοδόχος αδυνατεί να προσφέρει δωμάτια που έχει αποδεχτεί να διαθέσει σε πελάτες, υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο κατάλυμα της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, στην ίδια πόλη που να προσφέρει τις ίδιες ανέσεις και εν γένει παροχές με εκείνες που διαφημίζει για το δικό του κατάλυμα, στ) ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη μόνο για τα πολύτιμα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα και χρήματα που του έχει παραδώσει ο πελάτης, δίνοντας σχετική απόδειξη, ζ) η διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων απαγορεύεται, εκτός αν διατίθεται ξενοδοχείο ειδικός χώρος.

Όμως και ο πελάτης υποχρεούται να υπογράφει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Αρχές, να παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο, να δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου. Επίσης οφείλει να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφέψημα των καθώς και η εστίαση μέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE, η χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ., η χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό, ξυριστική μηχανή και στέγνωμα μαλλιών, η πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού, η τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών, η μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων, τα τυχερά παιχνίδια, η μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, η μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού. Σ περίπτωση παράβασης των ανωτέρω ή ανάρμοστης συμπεριφοράς του πελάτη στο προσωπικό του ξενοδοχείου, μπορεί αυτός να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του.

Χρονομεριστική Μίσθωση

‘Ένας άλλος δημοφιλής τρόπος διακοπών είναι η χρονομεριστική μίσθωση. Πρόκειται για διακοπές που λαμβάνουν χώρα σε καθορισμένη περίοδο του έτους σε κατάλυμα διακοπών και αποτελεί μια μορφή ιδιοκτησίας ή αλλιώς το δικαίωμα χρήσης μιας ιδιοκτησίας. Νομοθετικά η χρονομεριστική μίσθωση διεπόταν από το ΠΔ 182/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 293/2001 (ενσωμάτωση της οδηγίας 94/47/ΕΚ), η σχετική νομοθεσία καταργήθηκε όμως μετά τη νέα οδηγία 2008/122/ΕΚ με την ΚΥΑ Ζ1-130/2011. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ. για τη μίσθωση πράγματος. Η χρονομεριστική μίσθωση δεν αφορά μόνο σε ακίνητα αλλά μπορεί να αφορά και σε κινητά καταλύματα όπως κρουαζιερόπλοια, τροχόσπιτα και ποταμόπλοια. Ο νομοθετικός ορισμός της χρονομεριστικής μίσθωσης είναι ο ακόλουθος: «σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης» είναι η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους (έως 60 έτη) με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από μία περιόδους χρήσης.

Για τον υπολογισμό της διάρκειας των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε διάταξη ανανέωσης ή σιωπηρής παράτασης. Οι χρονομεριστικές μισθώσεις και τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται ή να πωλούνται ως επένδυση.
Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται με πλήρη περιγραφή πριν από τη σύμβαση και κατά τη διαφήμιση του προϊόντος για όλα τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες λειτουργίας της χρονομεριστικής μίσθωσης τα οποία ενσωματώνονται και ως όροι της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.

Επιπλέον των μέσων προσφυγής που διαθέτει ο καταναλωτής σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της σύμβασης, μπορεί εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, χωρίς μνεία λόγου Η προθεσμία υπαναχώρησης υπολογίζεται από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή δεσμευτικού προσυμφώνου ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής παραλαμβάνει τη σύμβαση ή τυχόν δεσμευτικό προσύμφωνο, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύμβασης της σύμβασης. Η ανταλλαγή και η μεταπώληση προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης ρυθμίζεται από τη ίδια ως άνω ΚΥΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης και η σύμβαση μεταπώλησης χρονομεριδίων, καταρτίζονται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλονται σε μεταγραφή.

Τέλος για την παράβαση των ανωτέρω διατάξεων που θεσπίζουν υποχρεώσεις προβλέπονται οι ποινές του Ν. 2251/94 άρθρο 13α.

Τουριστική άδεια εισόδου και παραμονής (visa)

Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κυρώσει τη συνθήκη Schengen. Δεν απαιτείται βίζα (visa) για τους πολίτες των κρατών-μελών της συνθήκης του Schengen. Ως αποτέλεσμα η Ελλάδα όπως ακολουθεί τους όρους της συνθήκης η οποία κατάργησε τους ελέγχους στα κοινά εσωτερικά εδάφη, στα εναέρια και θαλάσσια σύνορα και επιτρέπει τη μετακίνηση των πολιτών των κρατών-μελών χωρίς βίζα για σύντομη παραμονή διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών. Για τους πολίτες των περισσότερων χωρών που δεν ανήκουν στα κράτη-μέλη της συνθήκης του Schengen απαιτείται βίζα (visa) για να εισέλθουν στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Επίσης, δεν απαιτείται βίζα για τους κατόχους έγκυρων διαβατηρίων των ακόλουθων – εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – χωρών που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα και να παραμείνουν μέχρι 3 μήνες (90 ημέρες) εντός μιας χρονικής περιόδου 6 μηνών (Ανδόρα, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ισραήλ, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Μονακό, Νέα Ζηλανδία, Αγία Έδρα (Βατικανό), Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Άγιος Μαρίνος, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, ΗΠΑ, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα).

Για τις υπόλοιπες χώρες οι θεωρήσεις βίζας διακρίνονται σε μακράς και βραχείας διαμονής.

Για τους Έλληνες τουρίστες που θέλουν να ταξιδέψουν σε τρίτες χώρες όπως ΗΠΑ, Κίνα, Χόνγκ Κόνγκ, Λευκορωσία κλπ οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για χορήγηση βίζας αναλύονται διεξοδικά στις αντίστοιχες πρεσβείες/προξενεία.

Ειδικά για τις ΗΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα για τουριστικά και επαγγελματικά ταξίδια δεν υπερβαίνουν τις 90 ημέρες. Για να μπορέσουν οι ταξιδιώτες να κάνουν χρήση του προγράμματος Visa Waiver (VWP) θα πρέπει να διαθέτουν το νέο τύπο διαβατηρίου που περιέχει ηλεκτρονικό τσιπ και να έχει εκδοθεί μετά τις 26 Αυγούστου 2006.

Επίσης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

Ηλεκτρονική αίτηση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα για Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση (ESTA). Η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρηση,

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να εκτυπώσουν την έγκριση στην αίτηση ταξιδιωτικής άδειας όπου θα λάβουν και να την έχουν μαζί τους στο αεροδρόμιο, στην έγκριση θα εμφανίζεται ο αριθμός αίτησης ταξιδιωτικής άδειας καθώς και η επιβεβαίωση της κατάστασης τους στο ESTA.

Η διαδικασία της αίτησης αποτελείται από τα εξής βήματα:
1) Συμπλήρωση της αίτησης στα Αγγλικά
2) Υποβολή της αίτησης
3) Καταχώριση του αριθμού αίτησής
4) Πραγματοποίηση πληρωμής

Το αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί αποτελείτε από δυο είδη χρεώσεων:

Αντίτιμο Επεξεργασίας Αίτησης που ανέρχεται σε 4$
Αντίτιμο Έγκρισης Αίτησης που ανέρχεται σε 10$

Στην περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί μπορεί να κατατεθεί αίτηση χορήγησης βίζας στην πρεσβεία.

Η ταξιδιωτική άδεια (έγκριση του συστήματος ESTA) ισχύει για διάστημα 2 χρόνων ή μέχρι να λήξει το διαβατήριο σας (όποιο από τα δυο συμβεί πρώτα)

Αν ήδη ο ταξιδιώτης είναι κάτοχος βίζα για της ΗΠΑ δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση στο σύστημα ESTA.

Για την Κίνα η αίτηση πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 4 ημέρες πριν την αναχώρηση, ισχύει για 3 μήνες και προβλέπει διαμονή 30 ημερών. Το κόστος της βίζας αυτής είναι 30 ευρώ ενώ εάν επιθυμείτε έκδοση 2-3 ημέρες προ της αναχωρήσεως το κόστος έκδοσης είναι 53 ευρώ. Τέλος, προβλέπεται και ταχεία διαδικασία έκδοσης μίας ημέρας. Σε περίπτωση που ενδιαμέσως ο ταξιδιώτης θελήσει να επισκεφθεί το Χονγκ Κονγκ ή το Μακάου θα χρειαστεί βίζα πολλαπλής εισόδου.

Τουριστικές Κατοικίες (Condo Hotels)

Όσον αφορά στις επενδύσεις στη χώρα μας, σε άμεση συνάρτηση με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το Ν. 4002/2011 προβλέπεται η ανάπτυξη των τουριστικών κατοικιών (condo hotels). H ιδέα πίσω από αυτό το είδος επένδυσης είναι η δημιουργία τουριστικών κατοικιών στον ευρύτερο χώρο ενός ξενοδοχείου. Τις κατοικίες αυτές θα μπορούν να αγοράζουν ή/και μισθώνουν/εκμισθώνουν οι καταναλωτές. Το “room service” το αναλαμβάνει ο ξενοδόχος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν θα υπερβαίνουν το 50% του συντελεστή δόμησης και θα μπορούν να εκμισθώνονται για 6 μήνες έως 20 έτη. Το συνολικό εμβαδόν της ξενοδοχειακής εγκατάστασης δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 50.000 τ.μ του συνολικού συντελεστή δόμησης (εκτός σχεδίου– εκτός από την Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο) ενώ τέτοιος περιορισμός δεν ισχύει εντός σχεδίου. Τα σχετικά ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι 4 ή 5 αστέρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να υπάγονται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας.

Για τη χωροθέτηση τους θα εκδίδεται κοινή απόφαση των υπουργών ΠΕΚΑ και Πολιτισμού – Τουρισμού, µε την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που θα μπορούν να ανεγερθούν στην ξενοδοχειακή έκταση τουριστικές κατοικίες καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι. Για την έκδοση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα λειτουργεί one stop shop με επικεφαλής τον διευθυντή του ΕΟΤ.

Τέλος, οι μισθωτές τουριστικών κατοικιών θα υπόκεινται στους κανονισμούς συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της εγκατάστασης.

Γήπεδα Golf

Ένα άλλο μεγάλο επενδυτικό βήμα που επιχειρεί η Ελλάδα σε σχέση με τον τουρισμό είναι η ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ. Έως σήμερα η Ελλάδα έχει 6 ολοκληρωμένα γήπεδα γκολφ στην Αττική, (Γλυφάδα), στην Κέρκυρα, στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής, στη Ρόδο και 2 στην Κρήτη. Οι επικριτές των γηπέδων γκολφ επικαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στις κτηματαγορές και στην οικονομία γενικότερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μάχης που δίνεται κατά τις δημιουργίας μεγάλων παραθεριστικών κέντρων είναι η υπ’ αριθμόν 3920/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία σταμάτησε μεγαλεπήβολα σχέδια για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 7.000 κλινών, ειδικό χώρο γκολφ με τα αναγκαία γήπεδα, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, παραθεριστικές κατοικίες κτλ. (Το έργο αυτό θεωρούνταν από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια 25.000 στρέμματα περίπου). Σύμφωνα πάντα με το ΣτΕ, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δεν είχε γίνει νόμιμα καθώς δεν είχε προηγηθεί πρόβλεψη οργανωμένης δραστηριότητας με βάση χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ τα έργα αφορούσαν «σύνθετο έργο μεγάλης κλίμακας, το οποίο είχε τον χαρακτήρα τουριστικού οικισμού». Στη δικαστική απόφαση υπογραμμίζεται ότι από τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος προκύπτει ότι «η πραγματοποίηση έργων ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι επιτρεπτή μόνο σε περιοχές οι οποίες εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθοριστεί ως προοριζόμενες για την ανάπτυξη των εν λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων». Κατά συνέπεια, συνεχίζει η Ολομέλεια, «δεν είναι νόμιμη η έκδοση διοικητικών πράξεων με τις οποίες καθορίζεται θέση συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας κατά παράλειψη του προσήκοντος επιπέδου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού, προτού δηλαδή εγκριθεί για την περιοχή το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία οικείο σχέδιο χρήσεων γης». Και αυτό, ανεξαρτήτως «των εφαρμοζομένων επί μέρους μεγεθών και χαρακτηριστικών του έργου, ως και του εύρους, της πληρότητας και της επιστημονικής επάρκειας των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύον τη χωροθέτηση, διότι αυτές εκπονούνται και αφορούν το τελικό επίπεδο εφαρμογής, δηλαδή την πραγμάτωση του έργου, και δεν δύνανται να υποκαταστήσουν το τυχόν ελλείπον ενδιάμεσο και κρίσιμο στάδιο χωροταξικού σχεδιασμού».

Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές των γηπέδων γκολφ (ανάμεσα τους και το Δημόσιο) υπόσχονται μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας.

Ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων εκτάσεων γης διατίθενται για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, πολλές από τις οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν και ανάπτυξη παραθεριστικών ακινήτων. Οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν απλοποιηθεί και το ποσοστό φορολογίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό (25%).

Ο επενδυτικός Νόμος ειδικότερα είναι ιδιαίτερα αναλυτικός όσον αφορά στο συγκεκριμένο είδος επένδυσης και υπόσχεται ολοκλήρωση του φακέλου αδειοδότησης σε 6 μήνες από την υποβολή του.

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Ένταξης στο Νόμο Ταχείας Αδειοδότησης Επενδύσεων (Fast Track)

Για την ένταξη στο Νόμο Fast Track τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να πληρούν µία τουλάχιστον από τις εξής προϋποθέσεις: α) Το συνολικό ποσό της επένδυσης να ξεπερνά τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 200.000.000), β) Επένδυση ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως (€ 1.000.000/ανά έτος) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης και γ) Το ποσό της επένδυσης να ξεπερνά τα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 75.000.000) και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) νέες θέσεις εργασίας

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται για την ένταξή τους στο Νόμο Fast Track

µε συγκεκριμένα κριτήρια: α. τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, β. τη φερεγγυότητα του επενδυτή, γ. τη συνεισφορά της επένδυσης στα εξής: στην αύξηση της απασχόλησης, στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, στη μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η «Invest in Greece Α.Ε» είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση, προσέλκυση και υποστήριξη των άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα εισηγείται στη διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων (∆ΕΕ), η οποία είναι αρμόδια για την απόφαση της τελικής ένταξης των επενδύσεων στο Νόμο καθώς και για την εποπτεία και παρακολούθηση τους. Η ΔΕΕ συγκροτείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και άλλα αρμόδια µέλη της Κυβέρνησης, που συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

error: Content is protected !!