a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Logistics/Μεταφορές

Τα logistics είναι ένας σχετικά σύγχρονος κλάδος υπηρεσιών που συνδυάζει τη μεταφορά με την αποθήκευση και τη διανομή. Η παροχή υπηρεσιών logistics διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διεθνή επιχειρηματικότητα, ενώ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων. Παρατηρείται σε περιοχές όπου οι μεταφορικές δομές και οι επιχειρήσεις αναμορφώνονται μέσα από την μετάβαση στη νέα εποχή και στο νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Ο όρος logistics περικλείει αριθμό χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων.  Ένας πλήρης ορισμός έχει δοθεί από τον R.H. Ballou (Business Logistics Management, 2nd edition Prentice Hall,Englewood Cliffs, NJ, 1985) ως «η διαχείριση όλων των λειτουργιών μεταφοράς-αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων και των παράπλευρων δραστηριοτήτων κατά τη μετακίνηση του προϊόντος από το σημείο παραγωγής στα σημεία κατανάλωσης».

Η ανάπτυξη του κλάδου παροχής υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα χρονικά τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την Κοινοτική οδηγία 92/106/ΕΟΚ η οποία έδωσε τη δυνατότητα υποκατάστασης των κρατικών τελωνειακών αποθηκών, με αποτέλεσμα οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τους χώρους προσωρινής εναπόθεσης κοινοτικών εμπορευμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης ή και διανομής.

Επίσης, σημαντικό βήμα έγινε με την συμπερίληψη των  logistics στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου N.3299/2004 όπου πραγματοποιήθηκε καθορισμός των προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για ειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η μη ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα τη διακίνηση προϊόντων, κυρίως μέσω του οδικού δικτύου, όμως είναι στρατηγική η σημασία των logistics στην ελληνική οικονομία. Πρόκειται για έναν τομέα που έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας.

Εκπρόσωποι του κλάδου έχουν θέσει τις παρακάτω προτεραιότητες για την ανάπτυξη των logistics στην Ελλάδα:

 • Την πρόβλεψη υποδομών και υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών και logistics στο χωροταξικό σχεδιασμό
 • Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας για την άρση των διοικητικών εμποδίων.
 • Την βελτίωση της διαφάνειας σε διαδικασίες, όπως είναι οι τελωνειακές/εκτελωνιστικές.
 • Την παροχή κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων και την χρήση συγκεκριμένων μέσων εμπορευματικής μεταφοράς.
 • Την περιγραφή και οριοθέτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα logistics.
 • Την πιστοποίηση του επαγγέλματος του logistician, μέσω του σχεδιασμού αντίστοιχου επαγγελματικού περιγράμματος.
 • Τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και την στοχευμένη ανάπτυξη νέων υποδομών, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς και των αντίστοιχων ρύπων.
 • Νέες συνεργασίες και οι επενδύσεις, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο για να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής.

 

Oι παραπάνω προτεραιότητες έχουν τεθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί αριθμός προκλήσεων, όπως:

 • Στην Ελλάδα δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πρόσφορου περιβάλλοντος υπηρεσιών logistics.
 • Η Ελλάδα αποτελεί μια περιορισμένη αγορά με ανάγκη για εκσυγχρονισμό. Όπως αναφέραμε έχει ιδιαίτερη συγκέντρωση στον κλάδο των οδικών μεταφορών, καθώς ο στόλος χαρακτηρίζεται από παλαιότητα και η συνδυαστική μεταφορά είναι απούσα.
 • Η απουσία αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου θεωρείται σοβαρός αρνητικός παράγοντας.
 • Η διαμεταφορά δεν είναι κατοχυρωμένη στην ελληνική νομοθεσία.
 • Μη ύπαρξη οικονομικών πόρων, μεταφορικών υποδομών και ακινήτων σε προσιτές τιμές.
 • Παρουσία αντίστασης στην αλλαγή νοοτροπίας στη διοίκηση.

 

Οι υπηρεσίες logistics παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του δικτύου διανομής, στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Συμπερασματικά, το πλέον σοβαρό πρόβλημα για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα είναι η υστέρηση που καταγράφει η χώρα σε επίπεδο υποδομών και μη ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών. Άμεσο στόχο λοιπόν, πρέπει να αποτελέσει η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, η γενικότερη στήριξη των υπηρεσιών logistics  και η διασυνοριακή συνεργασία προκείμενου να έχουμε αύξηση των δυνατοτήτων και κατ’ επέκταση των εσόδων της χώρας.

Οι κλάδοι δικαίου που σχετίζονται εντονότερα με τις επιχειρήσεις logistics είναι οι κάτωθι:

 • Το δίκαιο των μεταφορών. Η επιχείρηση logistics μεταφέρει μεσολαβεί για τη μεταφορά αγαθών τρίτων και συνάπτει συμβάσεις με μεταφορείς αλλά και με πελάτες της
 • Το δίκαιο των μισθώσεων που αφορά την επιχείρηση logistics τόσο από την σκοπιά του μισθωτή όσο και του εκμισθωτή
 • Το εργατικό δίκαιο. Η επιχείρηση logistics δεν διαφέρει πολύ από μια βιομηχανική επιχείρηση ως προς την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των συμβάσεων εργασίας με το προσωπικό της.
  το φορολογικό δίκαιο και ιδιαίτερα οι διατάξεις που σχετίζονται με την έκδοση φορολογικών παραστατικών και την διακίνηση αγαθών

Οι ανωτέρω κλάδοι δικαίου αναφέρονται ενδεικτικά. Φυσικά, ανάλογα με το μέγεθος και τη νομική μορφή με την οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση logistics, όλοι οι κλάδοι του ευρύτερου εμπορικού δικαίου την αφορούν λιγότερο ή περισσότερο.

error: Content is protected !!