a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Αγορά άδειας ταξί

Αγορά άδειας ταξί

Αγορά άδειας ταξί

Ο νέος νόμος 4070/2012 για τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, των μεταφορών, είναι η τελευταία προσθήκη στη μακρά συζήτηση για τον τρόπο απόκτησης άδειας ταξί και την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

Σύμφωνα με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, άδεια ταξί μπορούσαν να αγοράζουν μόνο φυσικά πρόσωπα και κάτοχοι άδειας οδηγού ταξί, μπορούσαν να αγοράζουν μόνο δύο άδειες ανά φυσικό πρόσωπο, ενώ μπορούσαν να συσταθούν μόνον ιδιότυπες Εταιρείες Ιδιοκτητών Ταξί. Πλέον αίρονται οι περιορισμοί ως προς τις νομική μορφή του κατόχου άδειας ταξί και αίρεται και κάθε ουσιαστικός περιορισμός για την απόκτηση άδειας, αρκεί να τηρούνται οι διατάξεις για την αποτροπή των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων.

Με λίγα λόγια ο νόμος  ορίζει ότι η άδεια ταξί θα παραχωρείται από το κράτος, ενώ  πρόσβαση στο επάγγελμα θα διαθέτουν ανεξαιρέτως όσοι πληρούν ορισμένα τυπικά κριτήρια και καταβάλλουν το απαιτούμενο τίμημα για την αγορά του σχετικού παραβόλου που οδηγεί στην απόκτηση της άδειας ταξί.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6, η άδεια εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί παράβολο. Το ύψος του παραβόλου δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδοτήσεως και καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης είναι κατά το άρθρο 106 αυτός στου οποίου την τοπική αρμοδιότητα υπάγεται η έδρα του οχήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 106 η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών θα διενεργείται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, αφού όμως εκδοθεί απόφαση από τον Περιφερειάρχη η οποία ορίζει  το σύνολο των αδειών ανά έδρα και από την οποία πρέπει να προκύπτει ανάγκη για επιπλέον των υπαρχουσών άδειες, όπως αυτές υπολογίζονται με τη μεθοδολογία του άρθρου 85.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του έτους που εκδίδονται οι άδειες, κατόπιν αυτές παραχωρούνται με κλήρωση, ενώ μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε πολυτέκνους και τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, του άρθρου 107 του ως άνω νόμου, οι οποίες είναι:

(α) Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του παρόντος νόμου.

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν και αυτά στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας νομικών προσώπων, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 108 του ως άνω νόμου και είναι οι εξής:

(α) Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6, ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν μπορεί να αποκτήσει πέραν του 5% του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ταξί και οχήματα ειδικής μίσθωσης) σε μία έδρα των τοπικών διαμερισμάτων (του ν. 2539/1997 σε συνδ. με το άρθρο 2αρ. 4 του ν. 3463/2006) .

Ειδικά όμως για την Περιφέρεια Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως συγκροτήθηκαν με τον ν. 3852/ 2010 ένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αποκτήσει πέραν του 3% του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας. Επιπλέον, εάν ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε μια έδρα είναι μικρότερος ή ίσος με είκοσι (20), δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσματος ιδανικών μεριδίων που υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθμό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 102 οι άδειες κυκλοφορίας ειδικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων μεταβιβάζονται με δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, με κληρονομιά ή από επαχθή αιτία. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση από δωρεά εν ζωή από επαχθή αιτία, αυτή γίνεται εγγράφως με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

Όπως αναφέρει η ως άνω διάταξη, για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατόπιν της μεταβίβασης, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

(β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

(γ) Σε περίπτωση που το πρόσωπο κατέχει στο όνομά του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο, τότε υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας ή αν αυτό δεν δημοσιεύεται κυρωμένο αντίγραφο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

(β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

(γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Α.Ε. και συνεταιρισμού ή των διαχειριστών στους λοιπούς τύπους εταιρειών.

(δ) Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο κατέχει στο όνομα του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στέγαση γραφείων, τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Για την χορήγηση ή την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί, όμως, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 95 του ως άνω νόμου είναι τα εξής:

(α) να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασία στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,

(β) να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

(γ) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 της περίπτωσης α’ του ως άνω νόμου,

(δ) να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

(ε) εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα,

(στ) εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

(ζ) να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

(η) να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

(θ) να υποβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο (2) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Τέλος και όσον αφορά στην απόσυρση, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 5 του ως άνω νόμου όσα αυτοκίνητα ταξί έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες της Περιφέρειας της Αθήνας και της Περιφερειακής Ενότητας της Θεσσαλονίκης, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω. Όσα αυτοκίνητα ταξί έχουν έδρα εκτός των ανωτέρω, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Επιπλέον, τα αυτοκίνητα ταξί που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών.

Σε γενικές γραμμές ο νέος αυτός νόμος προωθεί μεταρρυθμίσεις στην αγορά των ταξί βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Εντούτοις, δε θίγει κάποια από τα θέματα που αναφερόντουσαν στα πρότερα νομοσχέδια, όπως το ζήτημα της ανάκλησης αδειών ταξί που είναι «ανενεργές», ενώ δεν ρυθμίζει τα σχετικά με τα παράβολα για την απόκτηση άδειας, αφήνοντας τους ενδιαφερόμενους προς το παρόν εν αναμονή για τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Τέλος, ο τρόπος φορολογήσεως των μεταβιβάσεων άδειας  Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα ρυθμιστεί με νόμο. Μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού, οι μεταβιβάσεις των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων φορολογούνται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.

error: Content is protected !!