a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Οικονομίας

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Οικονομίας

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Ελλάδα

Το  νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει τις κρίσιμες ρυθμίσεις αναφορικά με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και την πιθανή ευθύνη μίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 3PL υπηρεσιών κατά τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τέτοιων εμπορευμάτων. Το σύνολο των ενεργειών, της δραστηριότητας και ευθύνης μίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα Logistics κι ειδικότερα στην αποθήκευση και διανομή επικίνδυνων εμπορευμάτων, αυτή διέπεται από: • τον Κανονισμό 1907/2006 REACH για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων και την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. • τον Κανονισμό 1272/2008 για την...

Προβολή Άρθρου

Αστική ευθύνη του Δημοσίου για ιατρικά λάθη

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών», ενώ το άρθρο 106 του Εισ.Ν.Α.Κ. ορίζει ότι «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου...

Προβολή Άρθρου

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§3-7 Ν.Δ.1044/1971, η χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ανήκε στην αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Από το τέλος Ιουνίου του έτους 2012, με  το Νόμο 3919/2011, τέθηκε σε εφαρμογή το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στο οποίο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  (Φ.900/13/158602/Σ.797/05.09.2012) εμπίπτει και η λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για την οποία απαιτείται αναγγελία έναρξης, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί  που είχαν τεθεί με το άρθρο 2 του Ν.3730/2008  αναφορικά με τα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, αφορούν μόνο τον...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική Μεταχείριση της απομείωσης («κούρεματος») των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για προμηθευτές νοσοκομείων

Στο πλαίσιο της ρύθμισης των συσσωρευμένων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου και δη των Νοσοκομείων, έναντι των προμηθευτών φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, οι οποίοι για τις εν λόγω προμήθειες, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2009, είχαν εκδώσει τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια και δελτία αποστολής, τέθηκε σε εφαρμογή ο Ν.3867/2010, ο οποίος προέβλεπε το διακανονισμό των υποχρεώσεων αυτών, με την καταβολή εν μέρει μετρητών και κατά το υπόλοιπο μέρος με την καταβολή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για νομοθετική πρόβλεψη, η οποία κρίθηκε ως επιβεβλημένη, καθώς η καθυστέρηση στην εξόφληση αυτών των οφειλών, εκ μέρους...

Προβολή Άρθρου

Υπηρεσία μεταφοράς πελατών τουριστικών καταλυμάτων με επιβατικά οχήματα (Shuttle Services)

Σύμφωνα με άρθρο 1 υπο παρ.Η2 Ν.4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν.4254/2014, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων με επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ), είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. 2. Επίσης, επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ταξί), να συνάπτουν με τουριστικά καταλύματα, συμβάσεις ολικής ή μερικής εκμίσθωσης των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό και με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από...

Προβολή Άρθρου

Όροι λειτουργίας «αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων – επαύλεων»

Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων - τουριστικών επαύλεων (βίλες) ρυθμίζονται βάσει των Ν. 4179/2013 και Ν.4276/2014. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1§1 περ.β’ (αα’) του Ν.4276/2014 τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επαύλεις (βίλες) αποτελούν τουριστική επιχείρηση, ενώ η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 46 Ν. 4179/2013 ως ακoλούθως: Για την ίδρυση και λειτουργία τους απαιτείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκειας (με μόνο τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει, να αντικαθίστανται προ της λήξης της ισχύος τους). Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όπου...

Προβολή Άρθρου

Δύο μοντέλα εξυγίανσης του ξενοδοχειακού κλάδου

Επενδυτές: Η σεζόν λήγει, καιρός για deals στα ξενοδοχεία Σήμα από τις τράπεζες περιμένουν Ελληνες και ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την εξαγορά ξενοδοχειακών μονάδων. Σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, στην αγορά με τη λήξη της τουριστικής περιόδου αναμένεται να αρχίσουν και οι διαδικασίες εξαγοράς ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίως όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων τους. Οπως τονίζουν ξενοδοχειακοί παράγοντες, προς το παρόν δεν υπάρχουν κάποιες κινήσεις από την πλευρά των τραπεζών και προσθέτουν ότι ενώ εδώ και ένα χρόνο ο ΣΕΤΕ έχει θέσει το θέμα της ρευστότητας και της διευκόλυνσης της κίνησης κεφαλαίων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα....

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση εις χείρας του ΙΚΑ ως τρίτου

Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 95 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει σήμερα. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και, κατ’ αναλογική εφαρμογή, του ΙΚΑ, ως τρίτου, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 982 επ. του Κ.Πολ.Δ. ...

Προβολή Άρθρου

Σύσταση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών στην Ελλάδα προβλέπονται κυρίως από το Π.Δ 84/2001 Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ χορηγείται μεταξύ άλλων και σε ιατρικές εταιρείες διαδικασία, κόστος και εγγραφα Συμμετοχή ιατρού ΕΣΥ σε ιατρική εταιρεία ...

Προβολή Άρθρου

Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου διέπεται κυρίως από τις  διατάξεις  των Ν. 5607/1932,  Ν. 1963/1991 και Ν.328/1976. Σχετικές είναι και οι διατάξεις του πρόσφατου Ν. 3918/2011 (άρθρο 36)....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!