a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Σύσταση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Οικονομίας  > Υγεία  > Σύσταση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών

Σύσταση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών

Γενικά
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών στην Ελλάδα προβλέπονται κυρίως  από το Π.Δ 84/2001 («Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και  προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας –Π.Φ.Υ», ΦΕΚ Α’  70/10.04.2001). Σύμφωνα με το  άρθρο 1 του Π.Δ 84/2001, οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 84/2001  και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου.
Ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας είναι οι εξής:
α. ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία
β. ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία
γ. ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και
δ. ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ χορηγείται μεταξύ άλλων και σε ιατρικές εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 Π.Δ 84/2001, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ.  Η άδεια λειτουργίας χορηγείται μόνο μετά από θετική γνώμη του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, που εξετάζει εάν τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ 84/2001, καθώς και οι κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και ιδίως εάν εξασφαλίζεται η υγεία του κοινού.
Σημειώνεται ότι κάθε ιατρική εταιρεία μπορεί να είναι δικαιούχος μιας και μόνο άδειας λειτουργίας φορέα ΠΦΥ. Η έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο φορέας ΠΦΥ.

Βασικές ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση ιατρικής εταιρείας.
Σε απλά και συνοπτικά βήματα, η διαδικασία έχει ως εξής:
Α)  σε πρώτη φάση υποβάλουμε  απλό προσχέδιο του καταστατικού στη νομική υπηρεσία του αρμόδιου Ιατρικού Συλλόγου, για να ελεγχθεί το περιεχόμενο, καθώς και  κυρίως ότι ο σκοπός της προς σύσταση εταιρείας συνάδει με το Π.Δ 84/2001. Ο Ιατρικός Σύλλογος  αποφαίνεται επ’  αυτού άμεσα, εντός ολίγων ημερών, χωρίς να  απαιτείται κάτι άλλο.
Β)  αφού λάβουμε την άνω προέγκριση προχωράμε στη διαδικασία υπογραφής και δημοσίευσης της σύστασης της ιατρικής εταιρείας μέσω της/του συμβολαιογράφου.
Γ) κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουμε το δημοσιευμένο καταστατικό ξανά στον Ιατρικό Σύλλογο για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
Δ) παράλληλα με τα στάδια Β και Γ μπορούμε να κινούμε τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Ιατρικής Εταιρείας.  Εάν οι ενδιαφερόμενοι για τη σύσταση ιατρικής εταιρείας ήδη λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο, έχει ήδη ληφθεί η σχετική άδεια από την αρμόδια Περιφέρεια, όπου βρίσκεται ο σχετικός φάκελος. Θα πρέπει τότε να ληφθεί αντίγραφο όλου του φακέλου και να γίνει αντιπαραβολή με το ΦΕΚ 713Β΄ /2012, ώστε  να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει κάποια έλλειψη.
Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλεται νέος φάκελος προς τον Ιατρικό Σύλλογο  με τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και ένα παράβολο Δημοσίου 200,00€, ώστε να γίνει τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου και να εκδοθεί πλέον επ’  ονόματι της  συσταθείσας Ιατρικής Εταιρείας.
Εάν δεν υπάρχει ήδη ιδιωτικό ιατρείο, η ως άνω διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας θα πρέπει να γίνει από την αρχή από τη νεοσυσταθείσα ιατρική εταιρεία (συγκέντρωση των δικαιολογητικών και υποβολή τους στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο).
Τα γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται για την έκδοση αδείας αναφέρονται  στο Π.Δ 84/2001 (άρθρο 7),  πλην όμως αυτά μπορεί και να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τους  κατά τόπο αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους.
Τα πιο βασικά πάντως από αυτά είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος, ο τίτλος κτήσης του ακινήτου όπου θα είναι εγκατεστημένη η ιατρική εταιρεία (εφόσον είναι ιδιόκτητο) ή το μισθωτήριο συμβόλαιο) ο κανονισμός οριζοντίων ιδιοκτησιών (εφόσον πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία, η βεβαίωση ειδικότητας, κάτοψη των χώρων του ιατρείου από μηχανικό, παραστατικά απόκτησης του επιστημονικού εξοπλισμού, κλπ.

Έγγραφα  που  προσκομίζονται  στην/στον συμβολαιογράφο, για τη σύνταξη της πράξης σύστασης Ιατρικής Εταιρείας.
– Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας των εταίρων.
– Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε εταίρο και γίνεται δωρεάν παραχώρηση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/86 θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας.
– Φορολογική ενημερότητα των εταίρων.
– Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  των εταίρων  από το ΙΚΑ ή βεβαίωση από το ΙΚΑ ότι ο εταίρος  εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολή ασφαλιστικής ενημερότητας.
– Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων  από τον ΟΑΕΕ ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ότι ο εταίρος  εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολή ασφαλιστικής ενημερότητας.
– Εντολή προς την/τον Συμβολαιογράφο θεωρημένη από το ΚΕΠ, να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της ιατρικής εταιρείας  στο ΓΕΜΗ.
– Εξουσιοδότηση  – υπεύθυνη δήλωση των εταίρων  προς  λογιστή ή όποιον άλλο ορίζεται, θεωρημένη από τα ΚΕΠ,  για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της ιατρικής εταιρείας  και να καταθέτει τα σχετικά έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
– Φωτοτυπικά αντίγραφα των δηλώσεων Μ3, Μ7 και Μ8 συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων από τους εταίρους.

Βιβλία που τηρούν οι Ιατρικές Εταιρείες
Κατά το άρθρο 11 παρ. 9 Π.Δ 84/2001, η Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ τηρεί, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, βιβλία Γ΄ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων. Δηλαδή, η άνω διάταξη εισάγει εξαίρεση από το γενικό κανόνα του  Κ.Β.Σ, σύμφωνα με το οποίο οι προσωπικές εταιρείες τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Συμμετοχή ιατρού ΕΣΥ σε ιατρική εταιρεία.
Κατά το άρθρο 11 παρ. 8 Π.Δ 84/2001, οι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ή σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία Υγείας απαγορεύεται να είναι μέτοχοι ιατρικών εταιρειών του παρόντος Διατάγματος. Στην υπ’ αρ. πρωτ.  Υ3β/Γ.Π/21.12.2011 εγκύκλιο, ερμηνευτική του Ν.3919/2011 για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, περιλαμβάνονται οι περιορισμοί  για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ΠΦΥ –κυρίως του Π.Δ 84/2001- που καταργούνται σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.3919/2011.  Η παραπάνω απαγόρευση συμμετοχής ιατρού που εργάζεται στο Δημόσιο ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ σε ιατρική εταιρεία οιασδήποτε μορφής, δεν συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που θεωρούνται κατ’ ερμηνεία του νέου Νόμου ότι έχουν αρθεί, άρα, εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι υφίσταται ακόμη. Αυτό κρίνεται και λογικό, αφού η εν λόγω απαγόρευση δεν συνδέεται με την απαγόρευση ανταγωνισμού, αλλά με την προσπάθεια τήρησης  της διαφάνειας.

Ενδεικτικό Κόστος σύστασης μιας  Ιατρικής Εταιρείας.
• Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70 ΕΥΡΩ)
• Τέλος καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) (10 ΕΥΡΩ)
• Κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται αναλόγως από το κάθε Επιμελητήριο (π.χ στο ΕΒΕΑ μετά το πρώτο εξάμηνο ζητείται η καταβολή του μισού έτους)-(περίπου 160 ΕΥΡΩ)
• Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και του Ταμείου Νομικών (12 ΕΥΡΩ)
• Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό της υπό σύστασης ιατρικής εταιρείας)
• Παράβολο Δημοσίου για τον Ιατρικό Σύλλογο (200 ΕΥΡΩ)
• Δημοσίευση καταστατικού στο ΦΕΚ (250 ΕΥΡΩ)
• αμοιβή δικηγόρου
• Αμοιβή συμβολαιογράφου 44,02 ευρώ για τη σύνταξη συμβολαίου, πλέον 6,00 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α 23% (Το κόστος των αντιγράφων είναι 5,00 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α 23%. Επίσης, χρεώνονται οι περιλήψεις και οι επισυναπτόμενες στην πράξη υπεύθυνες δηλώσεις).

error: Content is protected !!