a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο

Ευθύνη διευθυντών/διαχειριστών/προέδρων ΔΣ για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Α. φορολογικές υποχρεώσεις Τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ` αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α)...

Προβολή Άρθρου

Δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων – Εκχώρηση σε Δημόσιο

Αποφυγή φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων: Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τον Ν. 4873/2021: Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του...

Προβολή Άρθρου

Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα: πότε φορολογείται με βάσει το άρθρο 21 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ι. Προσδιορισμός έννοιας «επιχειρηματικής συναλλαγής» Με την προσφάτως εκδοθείσα  Εγκύκλιο Ε2031/2023 δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με το τι θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή για τους σκοπούς προσδιορισμού του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ΚΦΕ ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Η ίδια διάταξη, στην παράγραφο 3, προσδιορίζει τι θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή»: κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή...

Προβολή Άρθρου

Ψηφιακή έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας μέσω myAADE

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 – εφεξής «ΚΦΕ»), ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του ή β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. Με την επιφύλαξη των ως άνω, ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου,...

Προβολή Άρθρου

Ποινική αξιολόγηση Φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ – Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Ζητήματα συρροής αδικήματος φοροδιαφυγής με απάτη και νομιμοποίηση εσόδων  I. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές οργανώσεις Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες προβλεπόμενο από τον νόμο 4557/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4816/2021 μετά την ενσωμάτωση  της υπ’ αριθμ. 1672/2018 ΕΕ οδηγίας του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, έχει ως σκοπό του την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η τέλεση του αδικήματος σύμφωνα με το άρθρο 1 συντελείται  με : α) την μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια...

Προβολή Άρθρου

Υπαγωγή των χρηματοδοτικών μισθώσεων ακινήτων σε ΦΠΑ κατόπιν αίτησης επιλογής φορολόγησης

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 περ. κστ’ του Ν. 2859/2000-Κώδικα ΦΠΑ (ΚΦΠΑ), απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι μισθώσεις ακινήτων, εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 που περιλαμβάνουν i) την εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων και ii) την εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα, το άρθρο 8 παρ. 2 περ. (δ) υποπερ. (ii) του ΚΦΠΑ ορίζει ότι θεωρείται παροχή υπηρεσίας (και επομένως υπάγεται στο ΦΠΑ) η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στο φόρο, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιλέγει και προς το σκοπό αυτό υποβάλλει...

Προβολή Άρθρου

Επιβολή ΦΠΑ σε πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων στα πλαίσια σύμβασης πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & lease back) με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 2859/2000-Κώδικα ΦΠΑ («ΚΦΠΑ»), υπάγεται σε ΦΠΑ η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Ως κτίρια θεωρούνται τα κτίσματα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται με τα κτίσματα ή με το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο. Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα,...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις και διαδικασία μείωσης προκαταβολής φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος, το οποίο αναλογικά εφαρμόζεται και στα νομικά πρόσωπα βάσει του άρθρου 71 παρ. 7 του ίδιου νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου είναι μειωμένο άνω του 25% σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, Προϋποθέσεις: Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη από την φορολογική αρχή ενδεικτικά: α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους. β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης...

Προβολή Άρθρου

Κυρώσεις μη υποβολής πόθεν έσχες

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) θεσπίσθηκε το πρώτον µε τον ν. 4351/1964 «Περί προστασίας της τιµής του πολιτικού κόσµου της Χώρας». Η υποχρέωση καταλάµβανε τον Πρωθυπουργό, τους Aρχηγούς και Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων, τους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Βουλευτές, Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων και τους διοικητικούς υπαλλήλους πρώτου ή αντίστοιχου βαθµού, και αφορούσε την περιουσιακή κατάσταση των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. Έκτοτε, με νεότερους νόμους η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης επεκτάθηκε και σε άλλα στελέχη της Διοίκησης και λοιπά πρόσωπα. Ήδη ο πρόσφατος νόμος 5026/2023 (ΦΕΚ Α’ 45/28.02.2023) αντικατέστησε τον ν. 3213/2003 αναφορικά με τις...

Προβολή Άρθρου

Δωρεές Ελλήνων υπηκόων που ζουν στην αλλοδαπή

Διεύρυνση των περιπτώσεων απαλλαγής από φόρο δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, για Έλληνες υπηκόους εγκατεστημένους στην αλλοδαπή Ήδη από τις 31/7/2020  είχε προστεθεί με το άρθρο 6 του Ν.4714/2020, νέα διάταξη στο Τμήμα Γ’ του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (Ν.2961/2001, στο εξής «Κώδικας»), ως περίπτωση ζ’, η οποία προέβλεπε την απαλλαγή από τον φόρο «για δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή και δεν έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη στην ημεδαπή από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!