a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου

Εγκλήματα φοροδιαφυγής και ποινική αντιμετώπιση υπό τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022)

Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής θεωρούνται  ως αδικήματα ιδιαίτερης επικινδυνότητας ως πλήττοντα το έννομο αγαθό της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και γι΄αυτό όποιος με πρόθεση διαπράττει  φορολογική παράβαση τυποποιούμενη ως «έγκλημα φοροδιαφυγής» τιμωρείται με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ι. Ισχύουσες διατάξεις Σύμφωνα με τον νόμο 4987/2022  με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)  σε αντικατάσταση του ν. 4174/2013 και ειδικότερα στο αρ. 66 αυτού, τυποποιούνται ως εγκλήματα φοροδιαφυγής, φορολογικές παραβάσεις οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν για καλύτερη κατανόηση σε τρεις ομάδες αξιόποινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα στο άρθρο 66 του ΚΦΔ ορίζεται ότι έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση  : 66 παρ.1α:...

Προβολή Άρθρου

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα χορηγείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Άρθρο 16 ν 4251/2014 Υποπεριπτώσεις: α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης β', των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), που έχει ως σκοπό...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη (Ν. 4072/2012 – Άρθρο 198)

Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα που το εκπροσωπούν, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)  Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. β) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών,...

Προβολή Άρθρου

Το νέο φορολογικό καθεστώς για «Family Offices» στην Ελλάδα

Μεταξύ των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί τον τελευταίο καιρό με σκοπό την προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες, η Ελληνική Κυβέρνηση εισήγαγε πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία και το καθεστώς των «family offices» για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Προς το σκοπό αυτό, ο νέος νόμος 4778/2021 θέτει ένα διαφανές και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που παρέχει κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, ως ακολούθως: ...

Προβολή Άρθρου

Χρηματικά όρια επενδύσεων κατά τον Ν. 4251/2014

Σύμφωνα με το ν. 4251/2014 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών είτε για επενδυτική δραστηριότητα ή για επένδυση, όπως οι επιμέρους κατηγορίες ορίζονται στα άρθρα 16 και 20 Ν. 4251/2014, τα όρια των οποίων είναι τα παρακάτω: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα Άρθρο 16 ν 4251/2014 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, ως επενδυτών, για να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.», υπό τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που στην συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται. Στην άδεια...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο

Το άρθρο 66Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ATAD) για τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης "κατά την έξοδο" (exit taxation). Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων έχει εκδοθεί και η Απόφαση Α. 1231/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.   Σκοπός των διατάξεων Οι κανόνες της φορολόγησης κατά την έξοδο εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας νομικού προσώπου εκτός Ελλάδας που συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος φορολόγησης της Ελλάδας και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι η οικονομική αξία τυχόν κεφαλαιακού κέρδους θα φορολογηθεί, ακόμη και αν το εν λόγω...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ)

Οι διατάξεις του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) τροποποιήθηκαν από 01.01.2019 με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 προς τον σκοπό εναρμόνισης µε την Οδηγία 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου και εφαρμογής των αποτελεσμάτων των BEPS (τελική έκθεση – δράση 3), ώστε τα κράτη-µέλη να περιορίσουν την τεχνητή εκτροπή εισοδήματος σε εταιρείες και µόνιµες εγκαταστάσεις εγκατεστημένες σε χώρες με χαμηλή φορολογία εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών («Controlled Foreign Companies»), οι οποίες αφορούν στην συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα μη διανεμηθέντος εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος...

Προβολή Άρθρου

Άρθρο 4 ΚΦΕ – Φορολογική κατοικία

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας καθορίζονται λεπτομερώς από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N. 4172/2013), και ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Φυσικά πρόσωπα Συγκεκριμένα, η ελληνική φορολογική νομοθεσία θεωρεί ένα φυσικό πρόσωπο ως φορολογικό κάτοικο Ελλάδας όταν πληρούνται διαζευκτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό πρόσωπο έχει τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, δηλαδή τους προσωπικούς και οικονομικούς του δεσμούς στην Ελλάδα (άρθρο 4 παρ. 1 περ. α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), ή β) το φυσικό πρόσωπο είναι...

Προβολή Άρθρου

Απόφαση Α.1043/2022 για τον καθορισμό του σκοπού και των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν τα «Family Offices» στην Ελλάδ

Νομική μορφή Η Απόφαση A. 1043/2022 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζει τον σκοπό και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα αποκαλούμενα “family offices”, ήτοι οι εταιρείες ειδικού σκοπού για την διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 71Η του Κ.Φ.Ε. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και μπορεί να έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Εάν η ΕΕΣΔΟΠ συστήνεται στην...

Προβολή Άρθρου

Προσδιορισμός αξίας ακινήτου από την Δ.Ο.Υ. για σκοπούς φόρου μεταβίβασης

Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ), οι λεπτομέρειες για την επιβολή του, δηλαδή συντελεστές φόρου, υπόχρεοι και διαδικασία, προβλέπονται αναλυτικά στο  Ν. 1587/1950. Ωστόσο, ειδικά για την διαδικασία επιβολής ΦΜΑ σε ακίνητο, για το οποίο δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. Ν 1587/1950 προβλέπονται τα ακόλουθα: Μέσα σε προθεσμία (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου διενεργείται υποχρεωτικά προσωρινός προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου (προεκτίμηση) από την αρμόδια φορολογική αρχή, με βάση συγκριτικά στοιχεία, τα βιβλία τιμών ή και άλλα τυχόν στοιχεία....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!