a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου

Τόπος φορολόγησης ΦΠΑ υπηρεσιών σχετικών με εκδηλώσεις

Γενικός κανόνας υπηρεσιών Β2Β Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2, περ. α΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν από 01.01.2010 οι παροχές υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο, φορολογούνται κατά γενικό κανόνα, στο τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών (γενικός Β2Β κανόνας). Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει από 1.1.2011, το δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα υπάγεται σε ΦΠΑ στο εσωτερικό της...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία πολιτικού γάμου αλλοδαπών πολιτών και άδεια διαμονής αλλοδαπού συζύγου Έλληνα πολίτη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό μελλόνυμφων πολιτών τρίτων χωρών, που επιθυμούν να τελέσουν τον πολιτικό τους γάμο στην περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρωθούν αναλύεται ως εξής:...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση συντάξεων Ελλήνων του εξωτερικού

Η εθνική κυριαρχία των κρατών στον τομέα της φορολογίας και η μετακίνηση των προσώπων εντός της παγκόσμιας αγοράς καθιστά την φορολόγηση των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων ιδιαιτέρως περίπλοκη, με αποτέλεσμα να οδηγεί πολλές φορές στην διπλή φορολόγηση του ίδιου εισοδήματος, του ίδιου προσώπου, την ίδια χρονική περίοδο σε δύο διαφορετικές χώρες. Αυτό συμβαίνει καθώς κάθε κράτος μπορεί να φορολογήσει το εισόδημα των κατοίκων του, ανεξάρτητα από τον τόπο που αυτό προκύπτει (κριτήριο κατοικίας) αλλά και το εισόδημα που προκύπτει από πηγή της χώρας, ανεξάρτητα αν το υποκείμενο είναι κάτοικος της χώρας αυτής (κριτήριο πηγής). Γι’ αυτό και τα κράτη...

Προβολή Άρθρου

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προέκυψαν από την ανάγκη ύπαρξης ενιαίων αρχών και κανόνων που διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης αναφορικά με τις οικονομικές της καταστάσεις και τις πληροφορίες προς τρίτους. Αποτελούν ένα σύνολο κανόνων και λογιστικών αρχών που έχουν σχέση με την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Με τον Κανονισμό 1606/2002 εφαρμόστηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως διεθνή λογιστικά πρότυπα ορίζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι συναφείς ερμηνείες (SIC- ΔΠΧΠ). Μέχρι το 2002 τα ΔΛΠ ήταν η αποκλειστική έννοια της διεθνούς λογιστικής αλλά από το 2002 και εξής κάνουμε...

Προβολή Άρθρου

Επισκόπηση του διεθνούς φορολογικού καθεστώτος ναυτιλίας

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που εισήγαγε το καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας κατά τη δεκαετία του 1970, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ευνοϊκό σύστημα φορολόγησης των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Το σύστημα φορολόγησης βάσει χωρητικότητας άρχισε να κερδίζει έδαφος στα λοιπά παραδοσιακά ναυτιλιακά έθνη από τα τέλη του 20ου αιώνα, ενώ πλέον χρησιμοποιείται ως το κύριο καθεστώς φορολόγησης των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, ιδίως των ποντοπόρων. Ο φόρος χωρητικότητας είναι ένας φορολογικός μηχανισμός για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται ως εφάπαξ ποσό ανάλογα με το μέγεθος (χωρητικότητα) του πλοίου, ανεξάρτητα από τα πραγματικά κέρδη (κέρδος ή ζημίες) που προκύπτουν από την εκμετάλλευση...

Προβολή Άρθρου

Offshore εταιρίες

Έννοια Ο όρος «offshore εταιρία» (εξωχώρια/υπεράκτια εταιρία) δεν είναι νομικός, αλλά χρησιμοποιείται στη διεθνή πρακτική για να προσδιορίσει μια εταιρία που είναι εγκατεστημένη σε φορολογικό παράδεισο, δηλαδή σε χώρα με χαμηλή φορολογία, που παρέχει φορολογικά κίνητρα. Στην Ελλάδα δόθηκε για πρώτη φορά ο ορισμός της «εξωχώριας εταιρίας», με το άρθρο 5 του ν. 3092/2001, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τον οποίο «εξωχώρια εταιρία» είναι η εταιρία εκείνη που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα offshore εταιρίας είναι:...

Προβολή Άρθρου

Διακοπή ατομικής επιχείρησης και έναρξη νέας εταιρείας (ΟΕ) με το ίδιο αντικείμενο – θέμα φόρου υπεραξίας

Υπό τον προϊσχύσαντα  ΚΦΕ (αρ. 13 ν.2238/94), με την ερμηνευτική Εγκύκλιο της Διοίκησης (Εγκ. Υπ. Οικονομικών 1052699/1082/Α0012/30.5.2003) είχε γίνει δεκτό πως συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης και τίθεται κατά συνέπεια θέμα υπολογισμού φόρου υπεραξίας σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. έξι (6) μηνών. Εν συνεχεία, η Εγκύκλιος ΠΟΛ 1169/2011 ανακάλεσε την ανωτέρω Εγκύκλιο 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 κατά το μέρος αυτό, καθώς έγινε δεκτό πως, από την έκδοση της Εγκυκλίου, κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο με το...

Προβολή Άρθρου

Έξοδα Μεταβίβασης Ακινήτου

Η μεταβίβαση ακινήτων περιλαμβάνει μία σειρά από βήματα και διαδικασίες, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η συμμετοχή ορισμένων προσώπων. Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος συντονίζει και υλοποιεί επί της ουσίας τη διαδικασία αλλά και ο μηχανικός, καθώς πραγματοποιεί τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και ακολούθως προχωρά στην έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων. Ιδιαίτερα σημαντικός αν και όχι υποχρεωτικός κρίνεται σε περίπτωση αγοραπωλησίας  και ο ρόλος του δικηγόρου, καθώς μέσω του νομικού ελέγχου τίτλων που διενεργεί,  διαβεβαιώνει τον αγοραστή για την νομική κατάσταση του ακινήτου. Τελικό στάδιο κάθε μεταβίβασης αποτελεί η καταχώρηση στο αρμόδιο κατά τόπο κτηματολογικό γραφείο οπότε και...

Προβολή Άρθρου

Υποστήριξη στη διαδικασία πρόσληψης πολίτη τρίτης χώρας

Ως σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων, η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής για μεγάλο αριθμό μεταναστών, επομένως ο Μεταναστευτικός Κώδικας, όπως εκάστοτε ισχύει, αντανακλά και ρυθμίζει τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που παρατηρούνται στις μετακινήσεις πληθυσμών. Μια βασική, εάν όχι η βασικότερη αιτία μετακίνησης πολιτών τρίτων χωρών, είναι η εύρεση εργασίας, αλλά και η πιο εξειδικευμένη απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, που μετακινούνται στην Ελλάδα ως εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και στο πλαίσιο πιο ειδικών μορφών απασχόλησης. Ο Μεταναστευτικός Κώδικας που ισχύει σήμερα διέπεται από το ν. 4251/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ωστόσο με το ν. 5038/2023, που ψηφίσθηκε στις 30.03.2023, εισάγεται Νέος Κώδικας...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη διευθυντών/διαχειριστών/προέδρων ΔΣ για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Α. φορολογικές υποχρεώσεις Τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ` αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α)...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!