a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 3)

Νομικοί περιορισμοί στην αγορά ακινήτων από τον χαρακτηρισμό τους ως δασικών εκτάσεων

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα προστατεύονται και προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Συντάγματος και από την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία, ενδεικτικά αναφερομένων: α) του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, κατά τις διατάξεις που ο νόμος αυτός αντικατέστησε το ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), β) το Ν.3208/2003, γ) του Ν.3818/2010, δ) του Ν.3889/2010, ε) του Ν.4280/2014, στ) του Ν.4315/2014, ζ) το Ν.4351/2015, η) του Ν.4389/2016, θ) του Ν.4409/2016 [τροποποίηση του αρ. 45], ι) του Ν.4462/2017, ια) του Ν.4467/2017, ιβ) του Ν.4483/2017 (άρθρο 142), ιγ) του Ν.4546/2018 (άρθρο 44) και ιδ) του Π.Δ. 32/2016. Ο προσδιορισμός των εννοιών δάσος, δασικής...

Προβολή Άρθρου

Υπαγωγή των χρηματοδοτικών μισθώσεων ακινήτων σε ΦΠΑ κατόπιν αίτησης επιλογής φορολόγησης

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 περ. κστ’ του Ν. 2859/2000-Κώδικα ΦΠΑ (ΚΦΠΑ), απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι μισθώσεις ακινήτων, εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 που περιλαμβάνουν i) την εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων και ii) την εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα, το άρθρο 8 παρ. 2 περ. (δ) υποπερ. (ii) του ΚΦΠΑ ορίζει ότι θεωρείται παροχή υπηρεσίας (και επομένως υπάγεται στο ΦΠΑ) η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στο φόρο, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιλέγει και προς το σκοπό αυτό υποβάλλει...

Προβολή Άρθρου

Επιβολή ΦΠΑ σε πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων στα πλαίσια σύμβασης πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & lease back) με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 2859/2000-Κώδικα ΦΠΑ («ΚΦΠΑ»), υπάγεται σε ΦΠΑ η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Ως κτίρια θεωρούνται τα κτίσματα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται με τα κτίσματα ή με το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο. Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα,...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις και διαδικασία μείωσης προκαταβολής φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος, το οποίο αναλογικά εφαρμόζεται και στα νομικά πρόσωπα βάσει του άρθρου 71 παρ. 7 του ίδιου νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου είναι μειωμένο άνω του 25% σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, Προϋποθέσεις: Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη από την φορολογική αρχή ενδεικτικά: α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους. β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης...

Προβολή Άρθρου

Κυρώσεις μη υποβολής πόθεν έσχες

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) θεσπίσθηκε το πρώτον µε τον ν. 4351/1964 «Περί προστασίας της τιµής του πολιτικού κόσµου της Χώρας». Η υποχρέωση καταλάµβανε τον Πρωθυπουργό, τους Aρχηγούς και Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων, τους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Βουλευτές, Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων και τους διοικητικούς υπαλλήλους πρώτου ή αντίστοιχου βαθµού, και αφορούσε την περιουσιακή κατάσταση των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. Έκτοτε, με νεότερους νόμους η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης επεκτάθηκε και σε άλλα στελέχη της Διοίκησης και λοιπά πρόσωπα. Ήδη ο πρόσφατος νόμος 5026/2023 (ΦΕΚ Α’ 45/28.02.2023) αντικατέστησε τον ν. 3213/2003 αναφορικά με τις...

Προβολή Άρθρου

Δωρεές Ελλήνων υπηκόων που ζουν στην αλλοδαπή

Διεύρυνση των περιπτώσεων απαλλαγής από φόρο δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, για Έλληνες υπηκόους εγκατεστημένους στην αλλοδαπή Ήδη από τις 31/7/2020  είχε προστεθεί με το άρθρο 6 του Ν.4714/2020, νέα διάταξη στο Τμήμα Γ’ του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (Ν.2961/2001, στο εξής «Κώδικας»), ως περίπτωση ζ’, η οποία προέβλεπε την απαλλαγή από τον φόρο «για δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή και δεν έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη στην ημεδαπή από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη μετόχου Α.Ε. έναντι του Δημοσίου

Με το νόμο 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), άρθρο 50, προβλεπόταν η αλληλέγγυα ευθύνη των μετόχων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% για τη καταβολή οφειλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι) μιας εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής της. Ειδικότερα στο άρθρο 50 παρ. 3 και 4 του Ν. 4174/2013 προβλεπόταν ότι: Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι "κεφαλαιουχικών εταιρειών" με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον...

Προβολή Άρθρου

Απασχόληση συνταξιούχου ως Διευθύνοντος Συμβούλου σε Α.Ε.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των περιορισμών στην απασχόληση συνταξιούχων, βασική είναι η διάταξη του άρθρου 16 Ν. 3863/2010 («απασχόληση συνταξιούχων»), που αντικατέστησε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 και σύμφωνα με το οποίο: «Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, β) μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα  τριάντα (3) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά...

Προβολή Άρθρου

Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς – Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Διαδικασία Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τους κληρονόμους ή κληροδόχους ενώπιον της Φορολογικής Αρχής στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη είναι εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση της διαθήκης. Σημειώνεται ότι παράταση της ως άνω 9μηνης προθεσμίας υποβολής δεν χορηγείται πλέον από τη Φορολογική αρχή. Αρμόδια ΔΟΥ για την αποδοχή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου, είναι η αρμόδια ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομουμένου. Εφόσον ο θάνατος επήλθε από 01/01/2022 και μετά και πρόκειται για αρχική εμπρόθεσμη δήλωση...

Προβολή Άρθρου

Θέματα χαρτοσήμανσης ναυτιλιακών δανείων

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.Δ. 4419/1964, η παροχή δικαιώματος εγγραφής ναυτικής υποθήκης, η εγγραφή ναυτικής υποθήκης και η εξάλειψη αυτής καθώς επίσης και η σύνταξη δανειακής σύμβασης ασφαλιζόμενης με υποθήκη επί πλοίων, απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του πλοίου υπό ελληνική σημαία. Τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται με την προϋπόθεση ότι το πλοίο επί του οποίου εγγράφεται η υποθήκη τελεί υπό ελληνική σημαία καθώς και ότι το προϊόν του δανείου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών πλοίου που επίσης τελεί υπό ελληνική σημαία (π.χ. για καταβολή τιμήματος αγοράς πλοίου, για...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!