a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Αστικό Δίκαιο

Εκτελεστής Διαθήκης

Ο Αστικός Κώδικας προβλέπει τη δυνατότητα του κληρονομούμενου να ορίσει με τη  διαθήκη του πρόσωπο ή πρόσωπα εμπιστοσύνης του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί το περιεχόμενο της σύμφωνα με την πραγματική του βούληση.  Ως εκτελεστής διαθήκης λοιπόν, νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή και περισσότερα), με έργο την εκτέλεση των διατάξεων τελευταίας βούλησης του διαθέτη. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, είναι να πρόκειται για πρόσωπο πλήρως ικανό για δικαιοπραξία, διαφορετικά ο διορισμός πάσχει από ακυρότητα. Σε περίπτωση μάλιστα που ο εκτελεστής περιέλθει μεταγενέστερα σε κατάσταση πλήρους ή μερικής ανικανότητας για δικαιοπραξία, τότε παύει και το λειτούργημά του αυτό. Οι αρμοδιότητές του ξεκινούν...

Προβολή Άρθρου

Διαταγή πληρωμής – Διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης- Άμυνα οφειλέτη

Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής αποτελεί τον προσφορότερο και ταχύτερο τρόπο εξοπλισμού του δανειστή με εκτελεστό τίτλο με μορφή δικαστικής επιταγής χωρίς να απαιτηθεί η άσκηση τακτικής αγωγής. Εισήχθη στην  ελληνική έννομη τάξη με το ν.δ. 2629/1953 αρχικά μόνο για απαιτήσεις από πιστωτικούς τίτλους και εν συνεχεία τυποποιήθηκε και διευρύνθηκε ως προς το περιεχόμενο από τον ΚΠολΔ στα άρθρα 623-636. Εκδίδεται με αίτηση του δανειστή  στο αρμόδιο δικαστήριο (ανάλογα με το ποσό), χωρίς να ακουσθεί (ex parte) ο αντίδικος, με προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων που δημιουργούν βεβαιότητα για την ύπαρξη της απαίτησης χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διάγνωση της αξίωσης. Η διαταγή πληρωμής...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας (Άρθρο 479ΑΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 479 Α.Κ., «Αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει. Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους». Από την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 εδ. β' Α.Κ. και 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές» (Ρώμη I), συνάγεται ότι το εάν ο αποκτών...

Προβολή Άρθρου

Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας εταιρείας – άρση/κάμψη της νομικής αυτοτέλειας

Κατά πάγια νομολογία δικαιολογείται η άρση της νομικής προσωπικότητας νομικού προσώπου όταν: i. το νομικό πρόσωπο χρησιμοποιείται ως παρένθετο πρόσωπο, ii. υπάρχει κυρίαρχος μέτοχος, ο οποίος δεσπόζει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο και iii. υπάρχει κατάχρηση θεσμού, δηλαδή περιπτώσεις όπου η επιμονή στην αρχή του χωρισμού θα οδηγούσε σε μη αποδεκτά από το δίκαιο αποτελέσματα και ο κυρίαρχος εταίρος χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο είτε για καταστρατήγηση του νόμου είτε για να προκαλέσει δολίως ζημία σε τρίτο ή για να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι τρίτων. Κατάχρηση του θεσμού της νομικής προσωπικότητας στο Ελληνικό εταιρικό δίκαιο υπάρχει όταν...

Προβολή Άρθρου

Κληρονομικό δικαίωμα – υπολογισμός νόμιμης μοίρας

Κατά το άρθρο 1831 ΑΚ, ως βάση για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας λαμβάνεται η κατάσταση και η αξία της κληρονομίας κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου. Από την κληρονομία που υπάρχει κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου αφαιρούνται, ειδικότερα, ορισμένα κονδύλια, ενώ προστίθενται λογιστικά η αξία των χαριστικών εν ζωή παροχών του κληρονομουμένου σε μεριδούχους ή τρίτους. Το μέγεθος που προκύπτει μετά τους ως άνω υπολογισμούς αποτελεί την πλασματική κληρονομία, με βάση την οποία θα υπολογισθεί εν συνεχεία η αξία της νόμιμης μοίρας που δικαιούται ο μεριδούχος. Οι χαριστικές παροχές προστίθενται λογιστικά στην κληρονομία, που σημαίνει ότι δεν...

Προβολή Άρθρου

Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012

Ο Κανονισμός 1215/2012 εφαρμόζεται επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών, δηλαδή διαφορών στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου που, επειδή συνδέονται με περισσότερες της μιας έννομες τάξεις, εμφανίζουν – όταν εισάγονται ενώπιον των δικαστηρίων ενός κράτους– στοιχείο αλλοδαπότητας σε σχέση με αυτό. Δεν καλύπτει, ιδίως, φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή την ευθύνη κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας....

Προβολή Άρθρου

Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) – Ευρωπαϊκός Κανονισμός 655/2014

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, θεσπίζει μια νέα μορφή διαδικασίας μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, τη διαδικασία δηλαδή της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ), παρέχοντας στους δανειστές, όσον αφορά στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, την ευκαιρία να εξασφαλίσουν («παγώσουν») τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει μιας ενιαίας αίτησης....

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία δημοσίευσης και κήρυξης ως κυρίας, ιδιόγραφης διαθήκης που έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο

Η δημοσίευση της διαθήκης καθίσταται απαραίτητη για διάφορους λόγους, όπως η εξακρίβωση των κληρονόμων, η εκκίνηση των προθεσμιών αποποίησης της κληρονομίας ή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κ.ο.κ., ενώ η κήρυξη της διαθήκης ως κυρίας παράγει μαχητό τεκμήριο περί της γνησιότητας της διαθήκης μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευσή της κατά άρθρο 1777 ΑΚ....

Προβολή Άρθρου

Αναγνώριση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκή Δ.Π.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2015 και το άρθρο 39, απόφαση εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος είναι ΟΜΟΙΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!