a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Αστικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) – Ευρωπαϊκός Κανονισμός 655/2014

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, θεσπίζει μια νέα μορφή διαδικασίας μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, τη διαδικασία δηλαδή της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ), παρέχοντας στους δανειστές, όσον αφορά στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, την ευκαιρία να εξασφαλίσουν («παγώσουν») τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει μιας ενιαίας αίτησης....

Προβολή Άρθρου

Τι ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Για Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο σύμφωνα με τα άρθρα 62 επ. του υπ’ αριθ.650/2012 Κανονισμού (ΕΕ) ισχύουν τα εξής...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία δημοσίευσης και κήρυξης ως κυρίας, ιδιόγραφης διαθήκης που έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο

Η δημοσίευση της διαθήκης καθίσταται απαραίτητη για διάφορους λόγους, όπως η εξακρίβωση των κληρονόμων, η εκκίνηση των προθεσμιών αποποίησης της κληρονομίας ή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κ.ο.κ., ενώ η κήρυξη της διαθήκης ως κυρίας παράγει μαχητό τεκμήριο περί της γνησιότητας της διαθήκης μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευσή της κατά άρθρο 1777 ΑΚ....

Προβολή Άρθρου

Αναγνώριση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκή Δ.Π.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2015 και το άρθρο 39, απόφαση εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος είναι ΟΜΟΙΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας...

Προβολή Άρθρου

Πρακτικές συμβουλές για ενέργειες μετά τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση

Α. Πρώτες ενέργειες δικαστικού συμπαραστάτη μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης. 1) Απογραφή της περι¬ουσίας (κινητής και ακίνητης) του συμπαραστατούμενου. Θα πρέπει να γίνει παρουσία εκπροσώπου του εποπτικού συμβουλίου. 2) Πρόκληση απόφασης του εποπτικού συμβουλίου που να ορίζει κατά προσέγγιση την ετήσια δαπάνη για την κά¬λυψη των αναγκών του συμπαραστατουμένου. ...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα που ανακύπτουν στη δικαστική συμπαράσταση προσώπου ανίκανου για δικαιοπραξία

Οι διατάξεις περί δικαστικής συμπαράστασης στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 1666 έως και 1688) δεν κάνουν ειδική αναφορά στις πράξεις που μπορεί να επιχειρεί ο δικαστικός συμπαραστάτης, είτε μόνος, χωρίς τη σύμπραξη οιουδήποτε άλλου, είτε μετά σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, ...

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση μελλοντικών απαιτήσεων

Υπάρχει διχογνωμία στη θεωρία ως προς τον έγκυρο τρόπο κατάσχεσης. Υποστηρίζεται, όμως, και η άποψη (Μπέης) ότι η κατάσχεση μελλοντικής απαίτησης εις χείρας τρίτου είναι έγκυρη μόνο αν η απαίτηση είναι βέβαιη, όχι όμως ακόμα ληξιπρόθεσμη. Ο νόμιμος όμως τρόπος κατάσχεσης είναι η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων.Σύμφωνα με την πάγια νομολογία όμως, δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε βέβαιη και αβέβαιη μελλοντική απαίτηση, με αποτέλεσμα να θεωρείται έγκυρη η κατάσχεση εις χείρας τρίτου για την κατάσχεση οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησης...

Προβολή Άρθρου

H άσκηση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας εντός γάμου, στο διαζύγιο και στη διακοπή της συμβίωσης

H επιμέλεια και η γονική μέριμνα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιωτικού συμφωνητικού α) εντός γάμου β) σε διάσταση γ) σε περίπτωση διαζυγίου. Για πόσο χρόνο μπορούν να ρυθμιστούν (π.χ. χωρίς να έχει ο σύζυγος δικαίωμα αίτησης αναθεώρησης των όρων από το δικαστήριο άνευ σπουδαίου λόγου).Α) εντός γάμου: η γονική μέριμνα εν γένει και η επιμέλεια ειδικότερα, ως έκφανση της πρώτης (1510 παρ. 1 εδ. β’ ΑΚ), είναι δικαιώματα και παράλληλα υποχρεώσεις των γονέων (λειτουργικά δικαιώματα) και ασκούνται και από τους δύο γονείς από κοινού (1510 παρ. 1 εδ. α’ ΑΚ), εκτός αν συντρέχει περίπτωση επιτρεπτής ή αναγκαστικής άσκησής τους από...

Προβολή Άρθρου

Τρόπος Άσκησης της Γονικής Μέριμνας

Η γονική μέριμνα είναι δικαίωμα λειτουργικό. Ως τέτοιο, αποτελεί παράλληλα και υποχρέωση των γονέων, οι οποίοι το ασκούν υποχρεωτικά από κοινού (1510 παρ. 1 ΑΚ). Ο λειτουργικός χαρακτήρας του δικαιώματος έχει ως συνέπεια ότι το δικαίωμα είναι επίσης και προσωποπαγές, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η παραίτηση από το δικαίωμα, η υποκατάσταση του φορέα του δικαιώματος με μεταβίβασή του σε άλλον, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ανάθεση μεμονωμένων μόνο πράξεων σε τρίτους αν απαιτείται (π.χ. σε δάσκαλο ως προς την εκπαίδευση ή σε τράπεζα για τη διαχείριση της περιουσίας του τέκνου). Επιπλέον ενόψει και...

Προβολή Άρθρου

Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής μετά την 01.01.2016, η υπόθεση υπάγεται στις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 4337/2015.Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, η ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς – εκκίνησης για όλες τις προθεσμίες που διέπουν τις περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων.Αναλυτικά, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα στάδια:1. Κατάθεση προτάσεων ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου • Εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα ενώπιον του Δικαστηρίου.Το χρονικό διάστημα από 01.08.2016 έως και 31.08.2016 δεν υπολογίζεται για την ως άνω προθεσμία των 100 ημερών(άρθρο...

Προβολή Άρθρου