a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κληρονομικό Δίκαιο

Εκτελεστής Διαθήκης

Ο Αστικός Κώδικας προβλέπει τη δυνατότητα του κληρονομούμενου να ορίσει με τη  διαθήκη του πρόσωπο ή πρόσωπα εμπιστοσύνης του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί το περιεχόμενο της σύμφωνα με την πραγματική του βούληση.  Ως εκτελεστής διαθήκης λοιπόν, νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή και περισσότερα), με έργο την εκτέλεση των διατάξεων τελευταίας βούλησης του διαθέτη. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, είναι να πρόκειται για πρόσωπο πλήρως ικανό για δικαιοπραξία, διαφορετικά ο διορισμός πάσχει από ακυρότητα. Σε περίπτωση μάλιστα που ο εκτελεστής περιέλθει μεταγενέστερα σε κατάσταση πλήρους ή μερικής ανικανότητας για δικαιοπραξία, τότε παύει και το λειτούργημά του αυτό. Οι αρμοδιότητές του ξεκινούν...

Προβολή Άρθρου

Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας

Ιδιόγραφη είναι η διαθήκη που έχει γραφεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη και έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν (1721 ΑΚ, ΑΠ 708/2015, ΕφΘεσσαλ 2013/2012). Η δημοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους, όπως η εξακρίβωση των κληρονόμων, η εκκίνηση της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας (1847 ΑΚ) και η εκκίνηση της διετούς προθεσμίας για την αμφισβήτηση της εγκυρότητας της διαθήκης (1788 ΑΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 1774 ΑΚ, όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει να φροντίσει για τη δημοσίευσή της το συντομότερο δυνατόν και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη στιγμή που πληροφορηθεί το θάνατο του διαθέτη (ΑΠ...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων είναι γενικά δυνατή και γίνεται με διάθεση της μερίδας του στην κληρονομία (σύμφωνα με το άρθρο 1886 ΑΚ). Κατά περίπτωση, η αποχώρηση του συγκληρονόμου από την κοινωνία μπορεί να γίνει με τη διάθεση της κληρονομικής του μερίδας στην κληρονομηθείσα κοινή επιχείρηση στους λοιπούς συγκληρονόμους. Ίδιο αποτέλεσμα θα είχε και η παραίτηση του από τη μερίδα του στην κοινή επιχείρηση υπέρ ενός ή όλων των υπολοίπων συγκληρονόμων (μετά την πάροδο βεβαίως της προθεσμίας αποποίησης), καθώς σε αυτή την περίπτωση δε θα επρόκειτο για εγκατάλειψη της μερίδας, αλλά για μεταβίβασή της. Στην πραγματικότητα, η μεταβίβαση της μερίδας στην κοινή...

Προβολή Άρθρου

Δυνατότητα «μετατροπής» κοινωνίας κληρονόμων σε εταιρεία ή σύστασης εταιρείας

Η εταιρεία και η κοινωνία κληρονόμων έχουν κατά βάση κοινά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που η εταιρεία είναι αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα, αφού στην περίπτωση αυτή η «εταιρική» περιουσία είναι κοινή περιουσία των εταίρων. Η κοινή αυτή περιουσία απαιτεί (όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά) και στην κοινωνία κληρονόμων κοινή διαχείριση από τους φορείς της (βλ. άρθρο 788 ΑΚ). Η κοινή διαχείριση είναι ο κοινός σκοπός των συγκληρονόμων-κοινωνών ως προς τα κοινά δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εταιρικής σχέσης. Οι δύο θεσμοί όχι απλώς δε βρίσκονται σε αντίθεση, αλλά απεναντίας βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτή που διαφοροποιείται είναι...

Προβολή Άρθρου

Έννοια κοινωνίας κληρονόμων – Φορολογικά θέματα της κοινωνίας κληρονόμων

Σχετικά με την κοινωνία κληρονόμων η βασική ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 1884 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο: «Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι, η κληρονομία γίνεται κοινή κατά το λόγο της μερίδας του καθενός. Αν δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, στην κοινωνία μεταξύ των συγκληρονόμων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία.» Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν μεταξύ των κληρονομιαίων αντικειμένων περιλαμβάνεται ατομική επιχείρηση, αυτή, ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, η καλή πορεία της επιχείρησης), που οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία, καθίσταται κοινή κατά το λόγο της...

Προβολή Άρθρου

Προθεσμία εμφάνισης διαθήκης

Προθεσμία για εμφάνιση διαθήκης δεν υπάρχει. Ο νομοθέτης δεν αναφέρει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να εμφανισθεί μία διαθήκη. ...

Προβολή Άρθρου

Μέμψη άστοργης δωρεάς

Κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου, η οποία κατά το άρθρο 1831 του Αστικού Κώδικα υπολογίζεται στην κληρονομιά, μπορεί να ανατραπεί εφ’ όσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. ...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία Αποποίηση Κληρονομίας

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο α. 1847 του Α.Κ, ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία εντός τετράμηνης προθεσμίας, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή που έλαβε γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της, αν δεν υπάρχει διαθήκη, ή σε περίπτωση υπάρξεως διαθήκης, η ως άνω προθεσμία ξεκινάει από τη μέρα της δημοσίευσης της. ...

Προβολή Άρθρου

Η αποκλήρωση

Η αποκλήρωση, δηλαδή το δικαίωμα του διαθέτη να στερήσει το νόμιμο μεριδούχο από τη νόμιμη μοίρα του, προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και ρυθμίζεται στα άρθρα 1839 επ. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία του διαθέτη, που μπορεί να πληγεί με την αποκλήρωση από τον τελευταίο, έχουν οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδα...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!