a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Τι ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Αστικό Δίκαιο  > Κληρονομικό Δίκαιο  > Τι ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Τι ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Για Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο σύμφωνα με τα άρθρα 62 επ. του υπ’ αριθ.650/2012 Κανονισμού (ΕΕ) ισχύουν τα εξής:

1. Εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή προσώπων των οποίων ο θάνατος επέρχεται κατά/μετά τη 17η Αυγούστου 2015.

2. Εκδίδεται στο κράτος μέλος του οποίου τα δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσουν την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής στο σύνολό της, δηλαδή στα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο θανών είχε τη συνήθη διαμονή του κατά το χρόνο του θανάτου.
Η εκδίδουσα αρχή είναι:
α) δικαστήριο ή
β) άλλη αρχή, η οποία, βάσει του εθνικού δικαίου, είναι αρμόδια να επιληφθεί υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής.

Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να προσδιορίσει στην εσωτερική του νομοθεσία ποιες αρχές είναι αρμόδιες να εκδίδουν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, εάν δηλαδή θα είναι τα δικαστήρια όπως αυτά ορίζονται προς τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ή άλλες αρχές αρμόδιες για υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, όπως λόγου χάρη οι συμβολαιογράφοι.

3. Προορίζεται προς χρήση των κληρονόμων που έχουν άμεσα δικαιώματα στην κληρονομία και πρέπει να επικαλεσθούν σε άλλο κράτος μέλος την ιδιότητά τους ή να ασκήσουν αντιστοίχως τα δικαιώματά τους ως κληρονόμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδίως για να αποδειχθούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) η ιδιότητα ή/και τα δικαιώματα εκάστου κληρονόμου που μνημονεύεται στο κληρονομητήριο και οι κληρονομικές μερίδες που του αντιστοιχούν·
β) η απόδοση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τμήμα της περιουσίας στον ή τους κληρονόμους που μνημονεύονται στο κληρονομητήριο·
γ) οι εξουσίες του προσώπου που καθορίζεται στο κληρονομητήριο για να εκτελέσει τη διαθήκη ή να διαχειρισθεί την κληρονομιαία περιουσία.

4. Εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως από τα ακόλουθα πρόσωπα:
– κληρονόμους,
– κληροδόχους που έχουν άμεσα δικαιώματα στην κληρονομία,
– εκτελεστές της διαθήκης,
– διαχειριστές της κληρονομιαίας περιουσίας.

5. Η αίτηση περιέχει τις κάτωθι πληροφορίες, στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές στον αιτούντα και είναι απαραίτητες για να μπορέσει η εκδίδουσα αρχή να πιστοποιήσει τα στοιχεία των οποίων ζητείται η πιστοποίηση, και συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα, είτε στο πρωτότυπο είτε μέσω αντιγράφων που συγκεντρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας:

α) λεπτομερή στοιχεία του θανόντος: επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος), διεύθυνση κατά το χρόνο θανάτου, ημερομηνία και τόπος θανάτου·
β) λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος), διεύθυνση και τυχόν συγγένεια με το θανόντα
γ) λεπτομερή στοιχεία του τυχόν εκπροσώπου του αιτούντος: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση και ικανότητα εκπροσώπησης·
δ) λεπτομερή στοιχεία του/της συζύγου/συντρόφου του θανόντος και εφόσον διατίθεται, του/της/των πρώην συζύγων/πρώην συντρόφων: επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος) και διεύθυνση·
ε) λεπτομερή στοιχεία άλλων ενδεχόμενων δικαιούχων δυνάμει διατάξεως τελευταίας βούλησης ή/και εκ του νόμου: επώνυμο και όνομα ή επωνυμία, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος) και διεύθυνση·
στ) επιδιωκόμενος σκοπός του κληρονομητηρίου,
ζ) στοιχεία επικοινωνίας του δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής που έχει ή είχε επιληφθεί της συγκεκριμένης κληρονομικής διαδοχής, εφόσον είναι διαθέσιμα·
η) τα στοιχεία στα οποία ο αιτών στηρίζει, ενδεχομένως, το αξιούμενο δικαίωμά του στην κληρονομιαία περιουσία ως δικαιούχος·
θ) επισήμανση για το κατά πόσον ο θανών είχε συντάξει διάταξη τελευταίας βούλησης· εφόσον δεν προσαρτάται ούτε το πρωτότυπο ούτε αντίγραφο, επισήμανση όσον αφορά τον τόπο όπου βρίσκεται το πρωτότυπο·
ι) επισήμανση του κατά πόσον ο θανών είχε συνάψει γαμήλιο συμβόλαιο ή συμβόλαιο όσον αφορά σχέση που μπορεί να παραγάγει αποτελέσματα ανάλογα με αυτά του γάμου· εφόσον δεν προσαρτάται ούτε το πρωτότυπο ούτε αντίγραφο, επισήμανση όσον αφορά τον τόπο όπου βρίσκεται το πρωτότυπο·
ια) επισήμανση του κατά πόσον κάποιος από τους δικαιούχους προέβη σε δήλωση αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας·
ιβ) δήλωση σύμφωνα με την οποία, από όσα γνωρίζει ο αιτών, δεν εκκρεμεί αμφισβήτηση σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να πιστοποιηθούν δεν έχουν αμφισβητηθεί·
ιγ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο αιτών θεωρεί χρήσιμη για την έκδοση του κληρονομητηρίου.

6. Μόλις η εκδίδουσα αρχή παραλάβει την αίτηση, εξακριβώνει τις πληροφορίες, τις δηλώσεις καθώς και τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που παρέχονται από τον αιτούντα, διεξάγοντας αυτεπαγγέλτως τις έρευνες που απαιτούνται και λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενημερώσει όλους τους δικαιούχους σχετικά με την αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου.

7. Η εκδίδουσα αρχή εκδίδει το κληρονομητήριο αμελλητί, μόλις τα στοιχεία που πρέπει να πιστοποιηθούν εξακριβωθούν σύμφωνα με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με την έκδοση κληρονομητηρίου.

8. Συνιστά έγκυρο τίτλο για την καταχώριση της κληρονομιαίας περιουσίας στο οικείο μητρώο ενός κράτους μέλους.

9. Δεν υποκαθιστά εσωτερικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για παρόμοιους σκοπούς στα κράτη μέλη. Ωστόσο, άπαξ και εκδόθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος, το κληρονομητήριο παράγει τα ως άνω αποτελέσματα και στο κράτος μέλος του οποίου οι αρχές το εξέδωσαν.

10. Εκδίδεται προς χρήση σε άλλο κράτος μέλος και παράγει τα κάτωθι αποτελέσματα:
– παράγει τα αποτελέσματά του σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία,
– τεκμαίρεται ότι πιστοποιεί επακριβώς τα στοιχεία που έχουν εξακριβωθεί, σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή ή σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο δίκαιο είναι εφαρμοστέο σε συγκεκριμένα στοιχεία,
– το πρόσωπο που καθορίζεται στο κληρονομητήριο ως κληρονόμος, τεκμαίρεται ότι έχει την ιδιότητα που αναφέρεται στο κληρονομητήριο ή/και ότι κατέχει τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που προσδιορίζονται στο κληρονομητήριο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις ή/και περιορισμούς όσον αφορά τα εν λόγω δικαιώματα ή εξουσίες εκτός από τα προβλεπόμενα στο κληρονομητήριο.
– κάθε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί βάσει πληροφοριών που πιστοποιούνται στο κληρονομητήριο και προβαίνει σε πληρωμές/παραδίδει περιουσιακά στοιχεία σε πρόσωπο που καθορίζεται στο κληρονομητήριο, τεκμαίρεται ότι συναλλάχθηκε με πρόσωπο νομιμοποιημένο να αποδεχτεί πληρωμές ή περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν γνωρίζει ότι το περιεχόμενο του κληρονομητηρίου δεν είναι ακριβές ή εάν το αγνοεί λόγω βαρείας αμελείας.

Το πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι ότι αναγνωρίζεται και έχει τα ίδια αποτελέσματα σε όλη την Ε.Ε., ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε και χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία.

Συνεπώς, έχει θεσπιστεί για τη γρήγορη, ομαλή και αποτελεσματική διευθέτηση των διαδοχών, καθώς με αυτό το ενιαίο πιστοποιητικό, οι κληρονόμοι μπορούν να αποδείξουν ευχερώς την ιδιότητα ή/και τα δικαιώματα και τις εξουσίες τους σε άλλο κράτος μέλος, όπου π.χ. υπάρχει κληρονομιαία περιουσία, σε αντίθεση με ένα εθνικό έγγραφο, που ενδεχομένως να έχει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τη χώρα της Ε.Ε. στην οποία εκδόθηκε, όπως π.χ. να καθυστερήσει η αναγνώριση των δικαιωμάτων των κληρονόμων σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό, η χρήση του κληρονομητηρίου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και να αντικαθιστά εσωτερικά έγγραφα που τυχόν υφίστανται για παρόμοιους σκοπούς στα κράτη μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση κληρονομητηρίου δεν θα πρέπει να έχουν καμία υποχρέωση να το πράξουν, αλλά θα πρέπει να είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν και άλλα μέσα που είναι διαθέσιμα (όπως αποφάσεις, δημόσια έγγραφα και δικαστικούς συμβιβασμούς κ.λπ.).

error: Content is protected !!