a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Αστικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Αστικό Δίκαιο (Σελίδα 2)

Ζητήματα που ανακύπτουν στη δικαστική συμπαράσταση προσώπου ανίκανου για δικαιοπραξία

Οι διατάξεις περί δικαστικής συμπαράστασης στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 1666 έως και 1688) δεν κάνουν ειδική αναφορά στις πράξεις που μπορεί να επιχειρεί ο δικαστικός συμπαραστάτης, είτε μόνος, χωρίς τη σύμπραξη οιουδήποτε άλλου, είτε μετά σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, ...

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση μελλοντικών απαιτήσεων

Υπάρχει διχογνωμία στη θεωρία ως προς τον έγκυρο τρόπο κατάσχεσης. Υποστηρίζεται, όμως, και η άποψη (Μπέης) ότι η κατάσχεση μελλοντικής απαίτησης εις χείρας τρίτου είναι έγκυρη μόνο αν η απαίτηση είναι βέβαιη, όχι όμως ακόμα ληξιπρόθεσμη. Ο νόμιμος όμως τρόπος κατάσχεσης είναι η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων.Σύμφωνα με την πάγια νομολογία όμως, δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε βέβαιη και αβέβαιη μελλοντική απαίτηση, με αποτέλεσμα να θεωρείται έγκυρη η κατάσχεση εις χείρας τρίτου για την κατάσχεση οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησης...

Προβολή Άρθρου

H άσκηση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας εντός γάμου, στο διαζύγιο και στη διακοπή της συμβίωσης

H επιμέλεια και η γονική μέριμνα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιωτικού συμφωνητικού α) εντός γάμου β) σε διάσταση γ) σε περίπτωση διαζυγίου. Για πόσο χρόνο μπορούν να ρυθμιστούν (π.χ. χωρίς να έχει ο σύζυγος δικαίωμα αίτησης αναθεώρησης των όρων από το δικαστήριο άνευ σπουδαίου λόγου). Α) εντός γάμου: η γονική μέριμνα εν γένει και η επιμέλεια ειδικότερα, ως έκφανση της πρώτης (1510 παρ. 1 εδ. β’ ΑΚ), είναι δικαιώματα και παράλληλα υποχρεώσεις των γονέων (λειτουργικά δικαιώματα) και ασκούνται και από τους δύο γονείς από κοινού (1510 παρ. 1 εδ. α’ ΑΚ), εκτός αν συντρέχει περίπτωση επιτρεπτής ή αναγκαστικής άσκησής τους από...

Προβολή Άρθρου

Τρόπος Άσκησης της Γονικής Μέριμνας

Η γονική μέριμνα είναι δικαίωμα λειτουργικό. Ως τέτοιο, αποτελεί παράλληλα και υποχρέωση των γονέων, οι οποίοι το ασκούν υποχρεωτικά από κοινού (1510 παρ. 1 ΑΚ). Ο λειτουργικός χαρακτήρας του δικαιώματος έχει ως συνέπεια ότι το δικαίωμα είναι επίσης και προσωποπαγές, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η παραίτηση από το δικαίωμα, η υποκατάσταση του φορέα του δικαιώματος με μεταβίβασή του σε άλλον, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ανάθεση μεμονωμένων μόνο πράξεων σε τρίτους αν απαιτείται (π.χ. σε δάσκαλο ως προς την εκπαίδευση ή σε τράπεζα για τη διαχείριση της περιουσίας του τέκνου). Επιπλέον ενόψει και...

Προβολή Άρθρου

Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής μετά την 01.01.2016, η υπόθεση υπάγεται στις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 4337/2015. Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, η ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς – εκκίνησης για όλες τις προθεσμίες που διέπουν τις περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων. Αναλυτικά, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα στάδια: 1. Κατάθεση προτάσεων ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου  • Εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα ενώπιον του Δικαστηρίου. Το χρονικό διάστημα από 01.08.2016 έως και 31.08.2016 δεν υπολογίζεται για την ως άνω προθεσμία των 100 ημερών(άρθρο...

Προβολή Άρθρου

Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας

Ιδιόγραφη είναι η διαθήκη που έχει γραφεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη και έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν (1721 ΑΚ, ΑΠ 708/2015, ΕφΘεσσαλ 2013/2012). Η δημοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους, όπως η εξακρίβωση των κληρονόμων, η εκκίνηση της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας (1847 ΑΚ) και η εκκίνηση της διετούς προθεσμίας για την αμφισβήτηση της εγκυρότητας της διαθήκης (1788 ΑΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 1774 ΑΚ, όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει να φροντίσει για τη δημοσίευσή της το συντομότερο δυνατόν και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη στιγμή που πληροφορηθεί το θάνατο του διαθέτη (ΑΠ...

Προβολή Άρθρου

Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ν. Υόρκης, όπως αυτή κυρώθηκε με το ν.δ. 4220/1961, και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 4 αυτής «για να επιτύχει την αναγνώριση και εκτέλεση που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, εκείνο από τα μέρη που ζητεί την αναγνώριση και εκτέλεση πρέπει να προσκομίσει ταυτόχρονα με την αίτηση: Α) Πρωτότυπο της διαιτητικής απόφασης και Β) Πρωτότυπο της συμφωνίας για την υποβολή των μερών σε διαιτησία. Επίσης, με το άρθρο 5 « η αναγνώριση και εκτέλεση μπορεί να απορριφθεί μόνο με αίτηση του μέρους εναντίον του οποίου γίνεται επίκληση της διαιτητικής αποφάσεως.». Εν προκειμένω δηλαδή το βάρος απόδειξης για την μη...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων είναι γενικά δυνατή και γίνεται με διάθεση της μερίδας του στην κληρονομία (σύμφωνα με το άρθρο 1886 ΑΚ). Κατά περίπτωση, η αποχώρηση του συγκληρονόμου από την κοινωνία μπορεί να γίνει με τη διάθεση της κληρονομικής του μερίδας στην κληρονομηθείσα κοινή επιχείρηση στους λοιπούς συγκληρονόμους. Ίδιο αποτέλεσμα θα είχε και η παραίτηση του από τη μερίδα του στην κοινή επιχείρηση υπέρ ενός ή όλων των υπολοίπων συγκληρονόμων (μετά την πάροδο βεβαίως της προθεσμίας αποποίησης), καθώς σε αυτή την περίπτωση δε θα επρόκειτο για εγκατάλειψη της μερίδας, αλλά για μεταβίβασή της. Στην πραγματικότητα, η μεταβίβαση της μερίδας στην κοινή...

Προβολή Άρθρου

Δυνατότητα «μετατροπής» κοινωνίας κληρονόμων σε εταιρεία ή σύστασης εταιρείας

Η εταιρεία και η κοινωνία κληρονόμων έχουν κατά βάση κοινά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που η εταιρεία είναι αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα, αφού στην περίπτωση αυτή η «εταιρική» περιουσία είναι κοινή περιουσία των εταίρων. Η κοινή αυτή περιουσία απαιτεί (όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά) και στην κοινωνία κληρονόμων κοινή διαχείριση από τους φορείς της (βλ. άρθρο 788 ΑΚ). Η κοινή διαχείριση είναι ο κοινός σκοπός των συγκληρονόμων-κοινωνών ως προς τα κοινά δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εταιρικής σχέσης. Οι δύο θεσμοί όχι απλώς δε βρίσκονται σε αντίθεση, αλλά απεναντίας βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτή που διαφοροποιείται είναι...

Προβολή Άρθρου

Έννοια κοινωνίας κληρονόμων – Φορολογικά θέματα της κοινωνίας κληρονόμων

Σχετικά με την κοινωνία κληρονόμων η βασική ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 1884 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο: «Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι, η κληρονομία γίνεται κοινή κατά το λόγο της μερίδας του καθενός. Αν δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, στην κοινωνία μεταξύ των συγκληρονόμων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία.» Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν μεταξύ των κληρονομιαίων αντικειμένων περιλαμβάνεται ατομική επιχείρηση, αυτή, ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, η καλή πορεία της επιχείρησης), που οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία, καθίσταται κοινή κατά το λόγο της...

Προβολή Άρθρου