a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 16)

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα από την αλλοδαπή (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τo εισόδημα από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται σε φορολόγηση στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην περίπτωση που η φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου για το εισόδημα από τα μερίσματα αυτά, είναι διαφορετικό από την προβλεπόμενη φορολογία στην Ελλάδα για το ίδιο εισόδημα, λόγω της ύπαρξης Σ.Α.Δ.Φ μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου, διακρίνουμε...

Προβολή Άρθρου

Πρακτικές δήμων – Κοινόχρηστα Συστήματα Ποδηλάτων

διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο...

Προβολή Άρθρου

Μίσθωση χώρων Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η παραχώρηση ή εκμίσθωση χώρου του Δήμου για την εγκατάσταση της δραστηριότητας της επιχείρησης, η εκμίσθωση θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/1981 για την εκμίσθωση χώρων Ο.Τ.Α.. Η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκδώσουν Κανονιστική Πράξη για την επιλογή των χώρων προς εκμίσθωση και στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου για τους κοινόχρηστους χώρους με συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κι έκδοση απόφασης....

Προβολή Άρθρου

Επιλογή Διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016 - Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν: Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων....

Προβολή Άρθρου

Νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων

Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίζεται ως α) δημόσια σύμβαση προμηθειών, β) δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, γ) δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών, ως ακολούθως δυνάμει του α. 2 παρ. 1 περ. 8, 9 και 9β του Ν. 4412/2016...

Προβολή Άρθρου

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό....

Προβολή Άρθρου

Αναγνώριση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκή Δ.Π.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2015 και το άρθρο 39, απόφαση εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος είναι ΟΜΟΙΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας...

Προβολή Άρθρου

Υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση διευθυντικών στελεχών και προϊσταμένων

Χαρακτηριστικά των ανωτέρω υπαλλήλων είναι το γεγονός ότι διαθέτουν πρωτοβουλία και επωμίζονται, μερικές φορές, και ποινικές ευθύνες για την τήρηση των υπέρ των μισθωτών διατάξεων καθώς και η αμοιβή τους με πολύ υψηλότερες αποδοχές από τους υπολοίπους υπαλλήλους σε αντιστάθμισμα της αυξημένης αποδοτικότητας και ευθύνης καθώς και της εξαίρεσής τους από ορισμένες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί, αν και δεν παύουν να είναι μισθωτοί, εξαιρούνται εν τούτοις της εφαρμογής των ασυμβίβαστων με την ιδιαίτερη θέση τους, διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τη χορήγηση κανονικών αδειών, την αμοιβή νυκτερινής εργασίας και Κυριακών, την εβδομαδιαία ανάπαυση και...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτό και σχετικές υποχρεώσεις

κάθε συμφωνία που τυχόν συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, εφόσον αντίκειται αμέσως ή εμμέσως σε αυτές πχ. Εγκατάλειψη ή παραίτηση του δικαιώματος σε άδεια, είναι άκυρη (άρθ. 5 Ν.539/1945). Η δήλωση του μισθωτού ότι δεν επιθυμεί να λάβει την άδειά του ή να λάβει μικρότερης έκτασης άδεια δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις επιζήμιες συνέπειες του Νόμου, αλλά θεωρείται οπωσδήποτε άκυρη, ακόμα και αν καταβάλλονται οι αποδοχές που αναλογούν στο χρόνο της αδείας Κάθε εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει από μόνος του την άδεια στο μισθωτό, ακόμα και αν εκείνος δεν την αιτήθηκε, μέσα στο ημερολογιακό έτος που τη δικαιούται και προτού...

Προβολή Άρθρου

Κλείσιμο (Παύση εργασιών) ελληνικού υποκαταστήματος αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας

Σε περίπτωση που η «μητρική εταιρεία» ή το αλλοδαπό υποκατάστημα αυτής, επιθυμούν την παύση εργασιών του υποκαταστήματος και επομένως το κλείσιμο αυτού, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι η ίδια με εκείνη της διαδικασίας κλεισίματος της «μητρικής» ανώνυμης εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τη λύση της Ανώνυμης Εταιρείας, ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία κλείνει υποκατάστημα αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας, η διαδικασία που ακολουθείται είναι διαφορετική καθώς για το υποκατάστημα δεν θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία λύσεως και εκκαθάρισης....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!