a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 23)

Διαδικασία-δικαιολογητικά μεταβίβασης ημεδαπού σήματος

Για τη μεταβίβαση ημεδαπού εμπορικού σήματος απαιτείται η υποβολή ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού των εξής δικαιολογητικών: 1) Ιδιωτικό (ή συμβολαιογραφικό) συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα, υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Στην περίπτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ενώπιον ΚΕΠ ή Δημόσιας Αρχής. 2) Στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα απαιτείται η συνυποβολή: α) Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ εκπροσώπησης των εταιρειών. β) Για Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρημένου καταστατικού από Πρωτοδικείο ή το οικείο...

Προβολή Άρθρου

Διακοπή εργασιών ελεύθερου επαγγελματία στη Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση διακοπής εργασιών στη ΔΟΥ πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών από την παύση των εργασιών. Ειδικά αυτή την περίοδο και μέχρι  26/09/15 μπορούν να γίνουν και εκπρόθεσμες διακοπές χωρίς την επιβολή προστίμου. Για τη δήλωση διακοπής απαιτούνται τα εξής: 1) Συμπλήρωση εντύπου Μ4 2) Φυσική παρουσία στη ΔΟΥ ή διαφορετικά εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομία 3) Ταυτότητα ή Διαβατήριο 4) Τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων 5) Τα μπλοκ των αποδείξεων/τιμολογίων παροχής υπηρεσιών 6) Επίσης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις (περιοδικές ΦΠΑ, συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις παρακρατούμενων εάν υπάρχει υποχρέωση, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγούμενων ετών).Εάν κάποια δήλωση δεν έχει υποβληθεί αλλά...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Μείωση Αποδοχών

i. Με συμφωνία  Εργοδότης και εργαζόμενος κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το ύψος των αποδοχών ως αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας,  υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελάχιστων ορίων μισθών και ημερομισθίων που προβλέπονται στο νόμο και στις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Περαιτέρω, καθίσταται επιτρεπτή με μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά προτίμηση έγγραφη για τυχόν αμφισβητήσεις, η μείωση των αποδοχών του εργαζομένου, αλλά μόνο μέχρι του ποσού των νομοθετικώς καθορισμένων κατώτατων ορίων αποδοχών. • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 Ν.1876/1990, όπως ισχύει, ως ελάχιστος μισθός ή ημερομίσθιο της...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, όπως ισχύει, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που η οικονομική τους δραστηριότητα έχει περιοριστεί, μπορούν να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους εργαζομένους τους (αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας) για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση με το σύνολο των εργαζομένων. Η διαβούλευση γίνεται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον εργοδότη, ενώ η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, ο εργαζόμενος λαμβάνει το ½ του μέσου...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Μερική απασχόληση

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν.1892/1990, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος  μπορούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η συμφωνία αυτή, εφόσον δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση της, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 Ν.1892/1990, οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης,...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Άδεια άνευ αποδοχών

Στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία δεν υφίσταται συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει το θέμα της χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών σε εργαζομένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο η χορήγηση της εν λόγω άδειας θεμελιώνεται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Εξαίρεση αποτελούν ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λπ. Σημειώνεται ότι η άδεια άνευ αποδοχών αποτελεί μια μορφή αναστολής της εργασιακής σχέσης, υπό την έννοια ότι κατά το διάστημα χορήγησης άδειας η σύμβαση εργασίας δε λύεται, αλλά απλώς ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί και...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Θέματα λήψης κανονικής αδείας

Ο εργοδότης μπορεί να  συμφωνήσει με τους εργαζόμενους  τη λήψη της κανονικής τους άδειας σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που είχαν προγραμματίσει, μέχρι την αποσυμφόρηση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και την εξομάλυνση της αγοράς. Σημειώνεται, όμως, ότι η χορήγηση αναγκαστικής άδειας μονομερώς από τον εργοδότη δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία....

Προβολή Άρθρου

Φορολόγηση παροχών σε είδος

Α. Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 και εφεξής «Κ.Φ.Ε.»),  και συγκεκριμένα το άρθρο 12 παρ.1 , το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα, β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου, γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο...

Προβολή Άρθρου

Σημαντικότερες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο Μάιος 2014-Μάιος 2015

Από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2014 και εν μέσω ενός ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), ο οποίος είχε ήδη δημοσιευτεί από τον Ιούλιο του έτους 2013. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με κατεύθυνση την απλοποίηση και την ουσιαστική αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων, το οποίο στο σύνολό του αποτελείται από διατάξεις γενικής διατύπωσης που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς το ρυθμιστικό τους αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, από το Μάιο του έτους 2014 έως και το Μάιο του έτους 2015, εκτός από κάποιες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιεύτηκε και ένα πλήθος πολυγραφημένων εγκυκλίων...

Προβολή Άρθρου

Φορολόγηση «offshore εταιρειών»

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν χρήση της φράσης, χωρίς στην πραγματικότητα να αντιλαμβάνονται το ακριβές νόημά της. Με τον όρο «offshore εταιρείες» εννοούμε «υπεράκτιες» οικονομικές οντότητες, με έδρα συνήθως κάποιο κρατίδιο, το οποίο προκειμένου να προσελκύσει ξένους επενδυτές έχει θεσπίσει ηπιότερο φορολογικό καθεστώς, με μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ενώ παράλληλα προσφέρει ανωνυμία σε μετόχους και δεν συνεργάζεται με τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την παροχή στοιχείων φορολογικού ενδιαφέροντος. Στην αντίληψη του μέσου συναλλασσόμενου οι δραστηριότητες των offshore εταιρειών κινούνται στο μεταίχμιο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Ωστόσο, η ίδρυση και η ιδιοκτησία μιας offshore εταιρείας δεν αποτελεί αυτή...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!