a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 9)

Διαδικασία- προϋποθέσεις αίτησης αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, είτε τελεσιδίκως κατ` έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση. Η αίτηση από μεν τον ιδιώτη διάδικο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατατίθεται μέσα σε προθεσμία 60 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν. Σημειώνεται ότι, η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται με δικαστικό επιμελητή συνήθως στην έδρα του πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ δεν θεωρείται κοινοποίηση η δημοσίευση σχεδίου της απόφασης στην προσωποποιημένη ενημέρωση της ιστοσελίδας των διοικητικών δικαστηρίων. Σε κάθε  περίπτωση η αίτηση δεν μπορεί να ασκηθεί μετά την πάροδο 3 ετών από...

Προβολή Άρθρου

Διαταγή πληρωμής – Διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης- Άμυνα οφειλέτη

Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής αποτελεί τον προσφορότερο και ταχύτερο τρόπο εξοπλισμού του δανειστή με εκτελεστό τίτλο με μορφή δικαστικής επιταγής χωρίς να απαιτηθεί η άσκηση τακτικής αγωγής. Εισήχθη στην  ελληνική έννομη τάξη με το ν.δ. 2629/1953 αρχικά μόνο για απαιτήσεις από πιστωτικούς τίτλους και εν συνεχεία τυποποιήθηκε και διευρύνθηκε ως προς το περιεχόμενο από τον ΚΠολΔ στα άρθρα 623-636. Εκδίδεται με αίτηση του δανειστή  στο αρμόδιο δικαστήριο (ανάλογα με το ποσό), χωρίς να ακουσθεί (ex parte) ο αντίδικος, με προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων που δημιουργούν βεβαιότητα για την ύπαρξη της απαίτησης χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διάγνωση της αξίωσης. Η διαταγή πληρωμής...

Προβολή Άρθρου

Συσχετισμός μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υποβολή φορολογικής δήλωσης

Αναφορικά με τα θέματα υποβολής φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα από τους αιτηθέντες τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στο εξωτερικό, σχετικές είναι οι διατάξεις της παραγράφου 5 της υπ΄ αριθμόν 06-//2017 Απόφασης  (ΦΕΚ Β 4441/ 2017 –«ΚΦΕ-Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας») της ΑΑΔΕ, που είναι σε ισχύ, για θέματα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας,  και που προβλέπουν κατά περίπτωση τα εξής: -Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη...

Προβολή Άρθρου

Τα κυριότερα δικαιώματα του μετόχου της μη εισηγμένης Α.Ε., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν 4548/2018)

Πολλά από τα δικαιώματα των μετόχων αναφέρονται συνήθως στο καταστατικό μίας ΑΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το καταστατικό αυτό δεν είναι το προτυποποιημένο καταστατικό, που περιλαμβάνει μόνο το ελάχιστο περιεχόμενο κατά το νόμο. Το καταστατικό, που αποτελεί μια συμφωνία μετόχων, λειτουργεί συχνά και ως εγχειρίδιο χρήσης για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΑΕ. Μετά την κατάργηση του Ν 2190/1920 και την από 01.01.2029 ισχύ του νέου νόμου περί ΑΕ, Ν 4548/2018, πολλές από τις μη εισηγμένες Α.Ε. δεν έχουν ακόμα εναρμονίσει τα καταστατικά τους με τον νέο νόμο, αφού άλλωστε η εναρμόνιση...

Προβολή Άρθρου

Εγκατάσταση γραφείου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα (ν. 27/1975)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, "Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια". Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3122.18/03/13 - ΦΕΚ Β 3263/20.12.2013 - Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του α. 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77), όπως έχει...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές άδειες για την προστασία της μητρότητας

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Α) Άδεια μητρότητας : όλες οι γυναίκες εργαζόμενες δικαιούνται να λάβουν άδεια τοκετού (ή αλλιώς μητρότητας), προσκομίζοντας στον εργοδότη πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού. Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες. Από αυτές οι 56 ημέρες, ήτοι 8 εβδομάδες (άδεια κυοφορίας) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και οι υπόλοιπες 63 ημέρες, ήτοι 9 εβδομάδες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Υπολογισμός : στο διάστημα των 17 εβδομάδων δεν συνυπολογίζεται η ημέρα του τοκετού. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από...

Προβολή Άρθρου

Προστασία στρατευόμενων μισθωτών

Οι μισθωτοί που καλούνται στο στρατό απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, τόσο κατά τη διάρκεια του χρόνου της στράτευσής τους, όσο και για ορισμένο χρόνο μετά την απόλυσή τους από το στρατό (σύμφωνα με τις βασικές ισχύουσες διατάξεις των Ν. 3514/1928, Α.Ν. 547/1937 και Ν.519/1948). Ειδικότερα: Α. Προστασία κατά τη διάρκεια της στράτευσης: Η σύμβαση εργασίας δεν λύεται με την πρόσκληση στο στρατό, αλλά τελεί σε υποχρεωτική αναστολή κατά το διάστημα αυτό.  Αν  η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, τότε ο απολυθείς δικαιούται να λάβει σωρευτικά : α) καταρχάς τη βασική αποζημίωση λόγω απόλυσης και β) επιπλέον ειδική αποζημίωση, που είναι ίση με αποδοχές...

Προβολή Άρθρου

Πτώχευση ομόρρυθμης εταιρείας και εταίρων

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 εδ. α’ ΠτωχΚ «Επί πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εμπορικών εταιριών, με την ίδια απόφαση, με την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση», ενώ κατά το α. 97 ΠτωχΚ «Στην πτώχευση των ομόρρυθμων μελών της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας αναγγέλλονται τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο και οι προσωπικοί πιστωτές τους» (παρ. 1). «Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας, καθώς και η κήρυξη της παύσης των εργασιών της, επιφέρει αντίστοιχα και την ανάκληση της...

Προβολή Άρθρου

Νόμος 4679/2020 – Εμπορικά Σήματα – Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την 20.03.2020 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος με αριθμό 4679/2020 για τα Εμπορικά σήματα προς ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, καταργώντας την πλειονότητα των διατάξεων του Ν. 4072/2012 κι επιφέροντας μία σειρά τροποποιήσεων και επαναπροσδιορισμών διαδικασιών σε τέλη, δικαστικές ενέργειες και διαμεσολάβηση. Μεταξύ των αλλαγών και των τροποποιήσεων του νέου νόμου συμπεριλαμβάνεται και η ακριβέστερη περιγραφή και δήλωση των προϊόντων και υπηρεσιών των προς κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, αντί της μέχρι πρότινος κατοχύρωσης ενός σήματος για το σύνολο μίας κλάσης. Ο λόγος εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο τίτλος/ορισμός κάθε κλάσης αφορά σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες,...

Προβολή Άρθρου

Δημόσιοι διαγωνισμοί – Covid 19 – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου & Δικαστική προστασία

Όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωναϊού COVID 19, και για το μέγιστο χρονικό διάστημα που ορίζεται και από τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Ως προς τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) Τα μεν ποινικά μητρώα, η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, εκδίδονται ηλεκτρονικά με διαδικασίες με τις οποίες έχουν ήδη εξοικειωθεί οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς. Τα δικαστικά πιστοποιητικά ωστόσο, τα αποκαλούμενα «πιστοποιητικά φερεγγυότητας» που εκδίδονται από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, και ένα εξ αυτών κατ΄ εξαίρεση από Ειρηνοδικείο, δεν εκδίδονται ακόμα ηλεκτρονικά. Υπάρχει πρόβλεψη για δοκιμαστική έκδοσή τους από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!