a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 20)

Διαδικασία λύσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τα άρ.102-105 Ν.4072/2012 και με την με αρ.πρωτ. Κ2–1493/11.04.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η διαδικασία λύσης μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) είναι η κάτωθι:     Α. Λόγοι λύσηs: 1. οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, 2. όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, 3. αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και 4. σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.       Β. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Στην πρώτη (1η) περίπτωση η λύση της εταιρείας επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης...

Προβολή Άρθρου

Η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο – άρθρο 38 Ν. 4144/2013

Με το άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο γενική διάταξη κατά της κατάχρησης των δυνατοτήτων και ευχερειών διαμόρφωσης των εννόμων σχέσεων που παρέχει η νομοθεσία στο βαθμό που αποσκοπεί σε φοροαποφυγή και καταλήγει, λόγω της μη φορολόγησης, στη μη καταβολή, εν όλω ή εν μέρει, φόρου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι κατά τον προσδιορισμό του φόρου οι φορολογικές αρχές έχουν δικαίωμα να μη λαμβάνουν υπόψη κάθε διαμόρφωση εννόμων σχέσεων που γίνεται τεχνητά (τεχνητή μεθόδευση) με σκοπό την αποφυγή της φορολόγησης και η οποία καταλήγει εξ αυτού του λόγου στην απόκτηση φορολογικής ωφέλειας. Διευκρινίζεται ότι...

Προβολή Άρθρου

Κατάθεση χρηματικού ποσού σε κοινό λογαριασμό και φορολογία δωρεών

Η κατάθεση χρημάτων σε κοινό καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό από ένα συνδικαιούχο δεν αποκλείεται να θεωρηθεί ως άτυπη δωρεά κατά την έννοια της φορολογίας δωρεών και να φορολογηθεί ως τέτοια, αν η εσωτερική έννομη σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων θεωρηθεί ότι είναι σχέση δωρεάς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 34 περ. Α΄ παρ. 1 περ. β΄ ν. 2961/2001, κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, που φορολογείται ως δωρεά, είναι αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω κι αν δεν καταρτίστηκε έγγραφο. Ίδιου περιεχομένου είναι και η προϊσχύσασα διάταξη του άρθρο 34 παρ. 1 περ. Β΄ ν.δ. 118/1973. Η...

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση – δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από τη φορολογική αρχή

Α. Ως μέτρο διασφάλισης των οφειλών προς το Δημόσιο (άρθρο 46 ΚΦΔ) Προκειμένου να διασφαλίσει την είσπραξη φόρων, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί - σε επείγουσες περιπτώσεις ή - για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να προβαίνει πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση, αλλά βάσει ενός εκ των εκτελεστών τίτλων που αναφέρει ο ΚΦΔ (άρθρο 45 ΚΦΔ), στη συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου, συνεπώς και τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική...

Προβολή Άρθρου

Απόσχιση κλάδου με το ν.δ. 1297/1972 – προϋποθέσεις και φορολογικά πλεονεκτήματα

Προϋποθέσεις 1) Η εισφορά του κλάδου πρέπει να γίνεται από μία ή περισσότερες λειτουργούσες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη (διαφορά από ν. 2166/1993). 2) Κατά την εισφορά του κλάδου πρέπει να εισφέρονται στη λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του αποσπώμενου κλάδου. 3) Η εισφέρουσα τον κλάδο επιχείρηση θα πρέπει και μετά την εισφορά να εξακολουθεί να λειτουργεί με τους υπόλοιπους κλάδους της. 4) Η απόσχιση πραγματοποιείται αλλά κατόπιν εκτιμητικού ελέγχου, από τα πρόσωπα του άρθρου 9 ν. 2190/1920, της πραγματικής αξίας του ενεργητικού και του...

Προβολή Άρθρου

Η υπόθεση του ακινήτου της Κασσιόπης

Το επίμαχο ακίνητο εμβαδού 489.560 τ.μ. στην περιοχή της Κασσιόπης στην Κέρκυρα είχε παραχωρηθεί  κατά πλήρη νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος , για εξόφληση φόρου κληρονομίας με σχετική δήλωση των κληρονόμων της εν ζωή ιδιοκτήτριας αυτού. Στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου περιήλθε με το 313/4.10.2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κερκύρας Χριστίνας Καμπούρη. Τα 275.250 τ.μ. του ακινήτου με σχετική πράξη της Διευθύνσεως Δασών Κέρκυρας διαπιστώθηκαν ότι αποτελούν δασικη έκταση, η δε υπόλοιπη επιφάνεια του ακινήτου χαρακτηρίζεται ως γεωργική και χορτολιβαδική. Στο ακίνητο υπάρχει επίσης λίμνη με επιφάνεια 14.000 τ.μ. με την ονομασία «Βρωμολίμνη». Επίσης εντός των 489.560 τ.μ. περικλείεται έκταση...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων είναι γενικά δυνατή και γίνεται με διάθεση της μερίδας του στην κληρονομία (σύμφωνα με το άρθρο 1886 ΑΚ). Κατά περίπτωση, η αποχώρηση του συγκληρονόμου από την κοινωνία μπορεί να γίνει με τη διάθεση της κληρονομικής του μερίδας στην κληρονομηθείσα κοινή επιχείρηση στους λοιπούς συγκληρονόμους. Ίδιο αποτέλεσμα θα είχε και η παραίτηση του από τη μερίδα του στην κοινή επιχείρηση υπέρ ενός ή όλων των υπολοίπων συγκληρονόμων (μετά την πάροδο βεβαίως της προθεσμίας αποποίησης), καθώς σε αυτή την περίπτωση δε θα επρόκειτο για εγκατάλειψη της μερίδας, αλλά για μεταβίβασή της. Στην πραγματικότητα, η μεταβίβαση της μερίδας στην κοινή...

Προβολή Άρθρου

Δυνατότητα «μετατροπής» κοινωνίας κληρονόμων σε εταιρεία ή σύστασης εταιρείας

Η εταιρεία και η κοινωνία κληρονόμων έχουν κατά βάση κοινά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που η εταιρεία είναι αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα, αφού στην περίπτωση αυτή η «εταιρική» περιουσία είναι κοινή περιουσία των εταίρων. Η κοινή αυτή περιουσία απαιτεί (όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά) και στην κοινωνία κληρονόμων κοινή διαχείριση από τους φορείς της (βλ. άρθρο 788 ΑΚ). Η κοινή διαχείριση είναι ο κοινός σκοπός των συγκληρονόμων-κοινωνών ως προς τα κοινά δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εταιρικής σχέσης. Οι δύο θεσμοί όχι απλώς δε βρίσκονται σε αντίθεση, αλλά απεναντίας βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτή που διαφοροποιείται είναι...

Προβολή Άρθρου

Έννοια κοινωνίας κληρονόμων – Φορολογικά θέματα της κοινωνίας κληρονόμων

Σχετικά με την κοινωνία κληρονόμων η βασική ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 1884 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο: «Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι, η κληρονομία γίνεται κοινή κατά το λόγο της μερίδας του καθενός. Αν δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, στην κοινωνία μεταξύ των συγκληρονόμων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία.» Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν μεταξύ των κληρονομιαίων αντικειμένων περιλαμβάνεται ατομική επιχείρηση, αυτή, ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, η καλή πορεία της επιχείρησης), που οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία, καθίσταται κοινή κατά το λόγο της...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο φορολογούμενος πρέπει υποχρεωτικά να καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων) να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έκδοσή της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις. Διαδικαστικές παραβάσεις (για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση της προηγούμενης ακρόασης): Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας θεωρεί τις ακόλουθες παραβάσεις ως «διαδικαστικές» και προβλέπει τα ακόλουθα πρόστιμα:   Μη υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα Υποχρέωση...

Προβολή Άρθρου