a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 5)

Κληρονομικό δικαίωμα – υπολογισμός νόμιμης μοίρας

Κατά το άρθρο 1831 ΑΚ, ως βάση για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας λαμβάνεται η κατάσταση και η αξία της κληρονομίας κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου. Από την κληρονομία που υπάρχει κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου αφαιρούνται, ειδικότερα, ορισμένα κονδύλια, ενώ προστίθενται λογιστικά η αξία των χαριστικών εν ζωή παροχών του κληρονομουμένου σε μεριδούχους ή τρίτους. Το μέγεθος που προκύπτει μετά τους ως άνω υπολογισμούς αποτελεί την πλασματική κληρονομία, με βάση την οποία θα υπολογισθεί εν συνεχεία η αξία της νόμιμης μοίρας που δικαιούται ο μεριδούχος. Οι χαριστικές παροχές προστίθενται λογιστικά στην κληρονομία, που σημαίνει ότι δεν...

Προβολή Άρθρου

Αρμόδιες υπηρεσίες για καταγγελίες φορολογικών παραβάσεων

Αρμόδια για καταγγελία (ανώνυμη ή επώνυμη ) για διάπραξη φορολογικών αδικημάτων για όλη την επικράτεια είναι η Οικονομική Αστυνομία (με έδρα την Αθήνα) και αντίστοιχη Διεύθυνση με έδρα τη Θεσσαλονίκη (για τη Βόρεια Ελλάδα). Άρθ. 24 του Ν. 4249/2014 «Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο...

Προβολή Άρθρου

Λύση ΕΠΕ λόγω παρόδου διάρκειας και θέση σε εκκαθάριση

Από το συνδυασμό του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4541/31-5-2018 ΦΕΚ 93Α, σύμφωνα με το οποίο «Η εταιρεία λύεται: α) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του καταστατικού προβλεπομένην περίπτωσιν, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, γ) Δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός, ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου,...

Προβολή Άρθρου

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας συνταξιούχου του ΤΣΜΕΔΕ σε κάτοικο εξωτερικού και συνταξιοδοτικό δικαίωμα – συνέπειες – υποχρεώσεις/διαδικασίες/διατυπώσεις έναντι του φορέα συνταξιοδότησης.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: προϋποθέσεις και λόγοι διακοπής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 915/1979 («Τροποποίηση νομοθεσίας περί ΤΣΜΕΔΕ κλπ.»):  «Συντάξεως λόγω γήρατος δικαιούται, ο μέτοχος ο εξερχόμενος της ασφαλίσεως και έχων συμπληρώσει:        α. 35ετή χρόνον ασφαλίσεως ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.        β. 25ετή χρόνον ασφαλίσεως και το 58ον έτος της ηλικίας του.        γ. 20ετή χρόνον ασφαλίσεως καί το 60όν έτος της ηλικίας του. Εις  απάσας  τας  ανωτέρω  περιπτώσεις  απαιτείται   και   15ετής τουλάχιστον χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ272Α/21.12.2006) «Περί αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ», αναδιαρθρώθηκαν οι κλάδοι του ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16...

Προβολή Άρθρου

Προγράμματα επιδότησης για το προσωπικό γραφείων του Ν.89/1967

Mε την τελευταία τροποποίηση του Ν.89/1967, οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μπορούν να πλέον να λάβουν ενισχύσεις, Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται, σωρευτικά ή διαζευκτικά....

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

ο τόπος γέννησης του αιτούντος δεν είναι καθοριστικός για την κτήση της ιθαγένειας, όπως προκύπτει από την ακόλουθη αναφορά στους τρόπους κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός...

Προβολή Άρθρου

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο, οφειλές μετά την 1.1.2014, για οφειλές μέχρι τις 31.12.2013 ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994...

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή τελών χαρτοσήμου

παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τέλους και προστίμου επί τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις από τέλη χαρτοσήμου που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2013, Για φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από 1.1.2014...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός, Με τιμητική πολιτογράφηση, με πολιτογράφηση, Με καθορισμό ή αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας κάποιου προγόνου του, ως Έλληνας ομογενής, υπήκοος πρώην ΕΣΣΔ...

Προβολή Άρθρου

Τι  ισχύει ως προς την προσβολή πράξεων των αναθετουσών αρχών:

Α' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το είδος αυτών, υποβάλλεται ένσταση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. Προθεσμία υποβολής: Εάν η ένσταση στρέφεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Μολονότι στο άρθρο 127 δεν γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η κοινοποίηση, εφαρμόζονται οι...

Προβολή Άρθρου