a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 14)

Πρακτικές συμβουλές για ενέργειες μετά τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση

Α. Πρώτες ενέργειες δικαστικού συμπαραστάτη μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης. 1) Απογραφή της περι¬ουσίας (κινητής και ακίνητης) του συμπαραστατούμενου. Θα πρέπει να γίνει παρουσία εκπροσώπου του εποπτικού συμβουλίου. 2) Πρόκληση απόφασης του εποπτικού συμβουλίου που να ορίζει κατά προσέγγιση την ετήσια δαπάνη για την κά¬λυψη των αναγκών του συμπαραστατουμένου. ...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεωτική δημοσίευση πλειστηριασμών

Εντός δέκα (10) ημερών από την κατάσχεση ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ του ΕΤΑΑ απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον τόπο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμο...

Προβολή Άρθρου

Η υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22α ΚΦΕ

Η νέα υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22Α Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)....

Προβολή Άρθρου

Συνδικαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων και όρια άσκησής τους

Τα κυριότερα συνδικαλιστικά δικαιώματα (και οι αντίστοιχες εργοδοτικές υποχρεώσεις) περιγράφονται στα άρθρα 14-16 του Ν. 1264/1982 και αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος εντός του εργασιακού χώρου....

Προβολή Άρθρου

Σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας διαχειριστή Μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την εταιρεία

Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εταιρείας ΙΚΕ και του διαχειριστή της, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Καταρχάς η σύμβαση εργασίας θα υπογραφεί από τα μέρη...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα που ανακύπτουν στη δικαστική συμπαράσταση προσώπου ανίκανου για δικαιοπραξία

Οι διατάξεις περί δικαστικής συμπαράστασης στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 1666 έως και 1688) δεν κάνουν ειδική αναφορά στις πράξεις που μπορεί να επιχειρεί ο δικαστικός συμπαραστάτης, είτε μόνος, χωρίς τη σύμπραξη οιουδήποτε άλλου, είτε μετά σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, ...

Προβολή Άρθρου

Δέσμευση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) από προηγούμενες αποφάσεις της. 

Δέσμευση της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) από προηγούμενες αποφάσεις της.  Καταρχάς δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου οποιαδήποτε δέσμευση της ΔΕΔ από προηγούμενες αποφάσεις της που έχουν κρίνει ως προς κάποιο νομικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1064 Περαιτέρω, αν θεωρήσουμε ότι τα άρθρα 144 και 186 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) εφαρμόζονται αναλογικά στην διοικητική διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ, τότε με βάση τα προηγούμενα άρθρα μπορούμε να συνάγουμε ότι οποιοδήποτε στοιχείο είναι σχετικό με την υπόθεση και έχει ήδη αποδειχθεί (δικαστικό τεκμήριο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  στοιχείο έμμεσης απόδειξης. ...

Προβολή Άρθρου

Δωρεά εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (εφεξής «Ι.Κ.Ε.»)

1. Σύνταξη Πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων με το οποίο εγκρίνεται η δωρεά των εταιρικών μεριδίων και αποφασίζεται η Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Σύνταξη της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Ηλεκτρονική κατάθεση των ως άνω εγγράφων στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), μέσω του λογαριασμού της εταιρείας. 4. On – line δημοσίευση της Ανακοίνωσης καταχώρησης. 5. Κατάθεση της ως άνω Ανακοίνωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και παραλαβή βεβαίωσης μεταβολής....

Προβολή Άρθρου

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό που πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στη χώρα

Οι αλλοδαποί που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, δεν υποχρεούνται ρητά από το νόμο να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ελλάδα, ωστόσο στην πράξη πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν λογαριασμό προκειμένου να καταβάλουν το φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Σχετικά δε με το τι ζητούν οι τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό, είναι τα στοιχεία που απαιτεί (και για τους Έλληνες)...

Προβολή Άρθρου

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης απολυόμενου

H καταβολή της αποζημίωσης σε μετρητά δεν είναι νομοθετικά θεσπισμένη υποχρέωση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. ιδ΄ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής «Κ.Φ.Ε.» - Ν.4172/2013), «οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών», δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!