a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Δίκαιο Αλλοδαπών

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Δίκαιο Αλλοδαπών

Διαδικασία πολιτικού γάμου αλλοδαπών πολιτών και άδεια διαμονής αλλοδαπού συζύγου Έλληνα πολίτη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό μελλόνυμφων πολιτών τρίτων χωρών, που επιθυμούν να τελέσουν τον πολιτικό τους γάμο στην περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρωθούν αναλύεται ως εξής:...

Προβολή Άρθρου

Υποστήριξη στη διαδικασία πρόσληψης πολίτη τρίτης χώρας

Ως σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων, η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής για μεγάλο αριθμό μεταναστών, επομένως ο Μεταναστευτικός Κώδικας, όπως εκάστοτε ισχύει, αντανακλά και ρυθμίζει τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που παρατηρούνται στις μετακινήσεις πληθυσμών. Μια βασική, εάν όχι η βασικότερη αιτία μετακίνησης πολιτών τρίτων χωρών, είναι η εύρεση εργασίας, αλλά και η πιο εξειδικευμένη απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, που μετακινούνται στην Ελλάδα ως εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και στο πλαίσιο πιο ειδικών μορφών απασχόλησης. Ο Μεταναστευτικός Κώδικας που ισχύει σήμερα διέπεται από το ν. 4251/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ωστόσο με το ν. 5038/2023, που ψηφίσθηκε στις 30.03.2023, εισάγεται Νέος Κώδικας...

Προβολή Άρθρου

Αλλαγές στο καθεστώς της Golden Visa

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της άδειας διαμονής επενδυτή για πολίτες τρίτων χωρών, η γνωστή και ως «Golden Visa», όπως αυτό ρυθμίζεται στο άρθρο 20 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014) και αφορά την χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα ή μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., είτε διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριότητα και νομή, είτε έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, είτε είναι ενήλικοι και απέκτησαν ακίνητη περιουσία κατά πλήρη κυριότητα και νομή...

Προβολή Άρθρου

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα χορηγείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Άρθρο 16 ν 4251/2014 Υποπεριπτώσεις: α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης β', των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), που έχει ως σκοπό...

Προβολή Άρθρου

Χρηματικά όρια επενδύσεων κατά τον Ν. 4251/2014

Σύμφωνα με το ν. 4251/2014 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών είτε για επενδυτική δραστηριότητα ή για επένδυση, όπως οι επιμέρους κατηγορίες ορίζονται στα άρθρα 16 και 20 Ν. 4251/2014, τα όρια των οποίων είναι τα παρακάτω: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα Άρθρο 16 ν 4251/2014 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, ως επενδυτών, για να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.», υπό τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που στην συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται. Στην άδεια...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4251/2014, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 136 του νόμου αυτού. - Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ...

Προβολή Άρθρου

Παράταση βραχείας παραμονής πολίτη τρίτης χώρας

Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα για τουρισμό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήμερη διαμονή, μπορεί να παραμείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαμονής, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστημα μέχρι 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας της παραπάνω επιτρεπόμενης βραχείας παραμονής. Τέτοιες είναι περιπτώσεις, που υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικοί λόγοι, που εμπόδισαν τον πολίτη τρίτης χώρας να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια/επικράτεια κρατών-μελών ΕΕ πριν από τη πριν...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

ο τόπος γέννησης του αιτούντος δεν είναι καθοριστικός για την κτήση της ιθαγένειας, όπως προκύπτει από την ακόλουθη αναφορά στους τρόπους κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός, Με τιμητική πολιτογράφηση, με πολιτογράφηση, Με καθορισμό ή αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας κάποιου προγόνου του, ως Έλληνας ομογενής, υπήκοος πρώην ΕΣΣΔ...

Προβολή Άρθρου

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ορίζονται λεπτομερώς από τα άρθρα 1 – 15 του «Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Ν. 3284/2004) Ειδικότερα, η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ι. Αυτοδίκαια, με τη γέννηση (άρθρο 1) 1.Τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια. 2.Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον διαζευκτικά συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Χώρα από τη γέννησή του ή - Δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει με...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!