a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Υποστήριξη στη διαδικασία πρόσληψης πολίτη τρίτης χώρας

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Δίκαιο Αλλοδαπών  > Υποστήριξη στη διαδικασία πρόσληψης πολίτη τρίτης χώρας

Υποστήριξη στη διαδικασία πρόσληψης πολίτη τρίτης χώρας

Ως σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων, η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής για μεγάλο αριθμό μεταναστών, επομένως ο Μεταναστευτικός Κώδικας, όπως εκάστοτε ισχύει, αντανακλά και ρυθμίζει τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που παρατηρούνται στις μετακινήσεις πληθυσμών. Μια βασική, εάν όχι η βασικότερη αιτία μετακίνησης πολιτών τρίτων χωρών, είναι η εύρεση εργασίας, αλλά και η πιο εξειδικευμένη απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, που μετακινούνται στην Ελλάδα ως εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και στο πλαίσιο πιο ειδικών μορφών απασχόλησης. Ο Μεταναστευτικός Κώδικας που ισχύει σήμερα διέπεται από το ν. 4251/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ωστόσο με το ν. 5038/2023, που ψηφίσθηκε στις 30.03.2023, εισάγεται Νέος Κώδικας Μετανάστευσης με ισχύ από την 01/01/2024, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται διεξοδικά οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας πολίτης τρίτης Χώρας μπορεί να εργαστεί νομίμως εντός της ελληνικής επικράτειας. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το είδος, την διάρκεια της εργασίας, την ειδικότητα του πολίτη τρίτης χώρας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Ειδικά για την παροχή εξαρτημένης εργασίας προβλέπονται οι εξής άδειες: (άδεια διαμονής εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, άδεια διαμονής με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση, άδεια διαμονής για απασχόληση ειδικού σκοπού, άδεια διαμονής για εργασία με την διαδικασία της μετάκλησης, άδεια διαμονής για εποχιακή εργασία, άδεια διαμονής εποχιακών εργαζομένων, άδεια διαμονής για την παραμονή στην χώρα ψηφιακών νομάδων).

 

Ειδικότερα:

Διαδικασία Μετάκλησης

(η διαδικασία, με την οποία καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης)

Αίτηση Μετάκλησης εργοδότη – Χορήγηση Άδειας διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας

Η σχετική διαδικασία προβλέπεται στα άρθρα 26 και 27 του Νέου Κώδικα Μετανάστευσης και σύμφωνα με αυτά, με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη και εποχιακή εργασία βάσει των ετησίων αναγκών της χώρας και κατηγορία απασχόλησης. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων ορίζεται ανά ειδικότητα απασχόλησης, βάσει της ευρωπαϊκής κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων ESCO. Με την ίδια πράξη μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως δέκα τοις εκατό (10%), ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μια φορά κάθε έτος το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διαβουλεύεται με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, λαμβανομένων υπόψη: α) της προσφοράς εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών, β) ποσοστού ανεργίας και γ) του αριθμού των μετακλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Με την προαναφερόμενη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ορίζεται και ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης, στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία (δηλ. την δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών, σε τομέα εποχιακής απασχόλησης με περιοδικό χαρακτήρα εντός του έτους. Ως τέτοιοι νοούνται τομείς που σχετίζονται με εποχικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια των οποίων το αναγκαίο επίπεδο εργατικού δυναμικού είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τις συνήθεις δραστηριότητες).  Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για παροχή εξαρτημένης εργασίας, καταθέτει αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, ο τομέας, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στις εγκυκλίους του Υπουργείου.  Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων (για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, μετάκλησης, εποχιακή εργασία) δεν έχει εξαντληθεί, εκδίδεται πράξη από την αρμόδια υπηρεσία, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας σε συγκεκριμένο εργοδότη. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα με σκοπό την απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις.

Τα παραπάνω προβλέπονται για την χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου. Για την χορήγηση της άδειας διαμονής, προβλέπεται στο άρθρο 61 του Νέου Κώδικα Μετανάστευσης ότι κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό της παρ. 1 για εξαρτημένη εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 26, καταθέτει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μέσω https://portal.immigration.gov.gr/aitiseis-metaklisis-ergodoton, όπου και περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία και τα επιμέρους δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να μεταφορτώσει ο ενδιαφερόμενος εργοδότης) , αίτηση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα όρια της οποίας έχει την έδρα του ο εργοδότης, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από: α) έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας. Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

Προκύπτει, δηλαδή, ότι, με βάση τις νέες ρυθμίσεις,  η χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής είναι ίση με τον χρόνο απασχόλησης, που δηλώνει ο εργοδότης, και πάντως ίση με τουλάχιστον ένα χρόνο.

Για την τρέχουσα περίοδο, που όμως δεν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου νόμου, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 35400/03.04.2023 (ΦΕΚ Β΄ 2189/2003) σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024. Σε αυτήν προβλέπονται οι θέσεις εργασίας ανά κατηγορία άδειας διαμονής (εξαρτημένης εργασίας, εποχικής εργασίας, υψηλής ειδίκευσης).

 

Εισδοχή πολιτών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Άλλη κατηγορία άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση είναι η απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Οι όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζονται στα άρθρα 31-41 του Νέου Κώδικα Μετανάστευσης, όπου προβλέπεται ότι  πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να προσκομίζει έγκυρη σύμβαση εργασίας που αφορά σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του όπως απορρέει από τον μηνιαίο ή ετήσιο μισθό που προσδιορίζεται στην ανωτέρω σύμβαση, δεν υπολείπεται του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Το κατώτατο όριο μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης του προηγούμενου εδαφίου ισούται με το ένα κόμμα έξι (1,6) του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετησίου μισθού στην Ελλάδα. β) Εάν πρόκειται για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν τα συναφή υψηλά επαγγελματικά προσόντα αναφορικά με την εργασία που πρέπει να εκτελέσει. γ) Εάν πρόκειται για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την άσκηση του επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας. δ) Να προσκομίζει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (δηλ. η ισχύς του να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο (2) κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας, εκτός εάν δεν έχει τέτοιο ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε η αίτηση εξετάζεται ανά περίπτωση) και εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. ε) Να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχονται, λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν, ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη ή αντίστοιχο δικαίωμα σε επιδόματα. στ) Να μην συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 8. ζ) Να παρέχει τη διεύθυνση διαμονής του στη χώρα, εφόσον τη γνωρίζει και τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά τον χρόνο έκδοσης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ».

Όσον αφορά στην διάκριση μεταξύ μη νομοθετικά και νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και τον τρόπο πιστοποίησης, σύμφωνα με τα όσα μέχρι στιγμής ορίζονται (https://migration.gov.gr/migration-policy/metanasteusi-stin-ellada/katigories-adeion-diamonis-politon-triton-choron-dikaiologitika%E2%80%8B/ όπου αναρτώνται τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία στο πλαίσιο του ισχύοντος Κώδικα Μετανάστευσης (άρθρο 114 Ν. 4251/2014),, ισχύουν τα εξής: στα δικαιολογητικά, που ζητούνται ανά περίπτωση, ορίζεται ότι «Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, βεβαίωση/πιστοποιητικό του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία να αποδεικνύεται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) προκειμένης της άσκησης των εκεί αναφερομένων επαγγελμάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ή εφόσον πρόκειται για επάγγελμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν την άσκηση αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας. Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά έγγραφα ότι το επάγγελμα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ασκείται για πέντε τουλάχιστον έτη και  η εν λόγω επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία

Όπως και παραπάνω, με την ισχύουσα ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024, προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές για πολίτες τρίτων χωρών απασχολούμενους με το καθεστώς της υψηλής ειδίκευσης.

Επισημαίνεται ότι: Αν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλεται από τον εργοδότη αίτηση έκδοσης εθνικής θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ». Ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου. Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται από τον αιτούντα τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, δηλ. 150,00€

Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ισχύει τουλάχιστον για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, προσαυξημένη κατά τρεις (3) μήνες, αλλά όχι για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Εάν η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου του κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» είναι μικρότερη από την περίοδο ισχύος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» καθεαυτής, η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» ισχύει τουλάχιστον για την περίοδο ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης, το άρθρο 37 παρ. 1 του Νέου Κώδικα Μετανάστευσης ορίζει ότι 1. Εφόσον: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31, β) ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 33 και γ) δεν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 35, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου χορηγείται άδεια διαμονής με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άδεια διαμονής τύπου «Ε.1» – «Μπλε Κάρτα της ΕΕ»). Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται και κοινοποιείται το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης. Εάν ο εργοδότης έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 38, η απόφαση σχετικά με την αίτηση για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται και κοινοποιείται το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης. Στο, δε, άρθρο 38 παρ. 1 προβλέπεται ότι Για πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν σε εργοδότες που είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 33 του άρθρου 176 εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία απόκτησης «Μπλε Κάρτας της ΕΕ». Οι διαδικασίες αναγνώρισης δεν συνεπάγονται δυσανάλογα ή υπερβολικά διοικητικά βάρη ή έξοδα για τους εργοδότες, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, ο νέος νόμος, στο άρθρο 50 παραπέμπει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2021/1883 (Διευθυντές και επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών εντός των επτά ετών πριν από την υποβολή αίτησης για Μπλε Κάρτα της ΕΕ, οι οποίοι ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες της ταξινόμησης ISCO-08: 1) 133 Διευθυντές υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας· 2) 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας).

 

Εισδοχή πολιτών με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση

Στα άρθρα 53-58 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασία για την εισδοχή και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Έτσι, στο άρθρο 53 παρ. 1 ορίζεται ότι: ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής βάσει των όρων του παρόντος: α) προσκομίζει διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από την Ελλάδα και φέρει εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης, εφόσον απαιτείται. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής. Οι αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης, β) προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια της περ. ογ’ του άρθρου 4, γ) προσκομίζει πιστοποιητικά των τελευταίων τριών (3) μηνών για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη δημόσια αρχή που βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που δεσμεύουν τις εταιρείες με την υπογραφή τους, δ) προσκομίζει αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής, ε) προσκομίζει σύμβαση εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα: εα. η διάρκεια της μετάθεσης και ο τόπος εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής, εβ. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής, εγ. το ύψος της αμοιβής, το οποίο δεν πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε ημεδαπούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εδ. οι λοιποί όροι και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, πλην της υποπερ. γ’ της περ. Δ, του π.δ. 30/2021 (Α’ 75), εε. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα,

στ) προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων, για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά στα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους, και τουλάχιστον για έξι (6) συνεχείς μήνες πριν από την ίδια ημερομηνία όσον αφορά στους ασκούμενους εργαζόμενους, ζ) προσκομίζει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους ή ειδικευμένου εργαζομένου, ή όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους, ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους, η) υποβάλλει, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση, θ) προσκομίζει βεβαίωση ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, ή ότι έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για τους ημεδαπούς για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώματα σε παροχές λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν,

Τα ειδικά επιμέρους δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται από την αρμόδια αρχή κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Μετανάστευσης και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 127Α Ν. 4251/2014 είναι, πέραν των γενικών: 1. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα  ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 2. Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, 3. Πρόσφατα πιστοποιητικά για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη ∆ημόσια Αρχή που θα βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που δεσμεύουν τις εταιρείες με την υπογραφή τους, 4. Αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής, 5. Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν τα ακόλουθα: α. η διάρκεια της μετάθεσης και ο τόπος εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής, β. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής, γ. το ύψος της αμοιβής, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε ημεδαπούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δ. οι λοιποί όροι και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, πλην του σημείου γ΄ του π.δ. 219/2000, ε. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, 6. Αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων, τουλάχιστον δώδεκα συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους, 7. Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής, 8. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.

Προκύπτει ότι ως προς τα παραπάνω ο Νέος Κώδικας Μετανάστευσης δεν διαφοροποιείται από τον ισχύοντα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί αναφορικά με την άδεια ειδικού σκοπού, όπου στο άρθρο 17 του ισχύοντος Κώδικα Μετανάστευσης, προβλέπεται η χορήγηση αυτής σε Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ημεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή γενικών διευθυντών ή διευθυντών. «Η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε ημεδαπές εταιρείες, επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους, η δυνατότητα αυτή έχει απαλειφθεί στον Νέο Κώδικα Μετανάστευσης, όπου η άδεια διαμονής ειδικού σκοπού προβλέπεται και ρυθμίζεται στο άρθρο 59 και όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη με την παραπάνω πρόβλεψη.

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφεά κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!