a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 42)

Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσία...

Προβολή Άρθρου

Εργατικό Ατύχημα

Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται οποιοδήποτε βίαιο συμβάν που προκαλεί βλάβη στον εργαζόμενο και οφείλεται σε εξωτερικά αίτια, δηλαδή ξένα προς τον οργανισμό του παθόντος κατά την εκτέλεση της εργασίας του, προηγουμένως ή ύστερα απ’ αυτήν αλλά εξ αφορμής αυτής. Το ατύχημα μπορεί να συνέβη ως άμεση συνέπεια της εργασίας π.χ. τραυματισμός από το χρησιμοποιούμενο εργαλείο ή με αφορμή την εργασία. Η τελευταία αυτή περίπτωση συντρέχει όταν το ατύχημα δεν αποτελεί την άμεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, αλλά λόγω της εργασίας δημιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες που δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν. Δηλαδή, το ατύχημα σύμφωνα με την κοινή πρόβλεψη...

Προβολή Άρθρου

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Σύμφωνα με το άρθρο 922 Α.Κ., ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του. ...

Προβολή Άρθρου

Απαλλοτριώσεις

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Το άρθρο 17 παρ. 1 του συντάγματος προστατεύει το αγαθό της ιδιοκτησίας. Τo άρθρο 17 παρ. 2 επιτρέπει τη στάθμιση του αγαθού της ιδιοκτησίας με αυτό της δημόσιας ωφέλειας και εισαγάγει έτσι το θεσμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενώ θέτει τρείς προϋποθέσεις για την επιτρεπτή αποξένωση του ιδιοκτήτη από την ακίνητη περιουσία του: α)  την αποδεδειγμένη δημόσια ωφέλεια η οποία επίσης αποδεδειγμένα δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο μέσον λιγότερο επαχθές για τον  ιδιοκτήτη. β) τη νομοθετική πρόβλεψη που πρέπει να προηγείται της απαλλοτρίωσης και να καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο και τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης ώστε να δίνει το δικαίωμα στη διοίκηση να...

Προβολή Άρθρου

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Οι κύριες νομικές μορφές μισθώσεων ακινήτων στη χώρα μας είναι οι μισθώσεις κατοικιών και οι επαγγελματικές μισθώσεις. Ενώ οι μισθώσεις κατοικιών διέπονται από το άρθρο 4 του Ν. 2235/1994 και τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι επαγγελματικές μισθώσεις διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τελευταία σημαντική τροποποίηση αυτή του Ν. 3853/2010. Στην περίπτωση κύριας κατοικίας η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερη της τριετίας και αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Σύντμηση επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου από την αρχική συμφωνία μίσθωσης με συμβολαιογραφική πράξη. Μετά την πάροδο τριετίας, εάν η μίσθωση συνεχιστεί...

Προβολή Άρθρου

Πώς υπολογίζεται ο φόρος μεταβίβασης κατά την διανομή ακινήτων σε μέλη Ε.Π.Ε. που λύεται:

Κανονικά ο  φόρος μεταβίβασης ακινήτων υπολογίζεται σε 8% για το μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ  τμήμα της αξίας και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της....

Προβολή Άρθρου

Συμβάσεις Εργασίας

Οι συμβάσεις εργασίας ρυθμίζονται από τα άρθρα 648 έως 680 του Αστικού Κώδικα αλλά και από ειδικότερους εργατικούς νόμους. Σύμφωνα με το α. 648 ΑΚ σύμβαση εργασίας είναι η γραπτή ή προφορική συμφωνία, βάσει της οποίας  ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός (ο εργοδότης) να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν συμφωνήθηκε ρητώς ή σιωπηρώς ορισμένη διάρκεια του χρόνου εργασίας ή όταν αυτή προφανώς προκύπτει από το είδος και τη φύση της εργασίας για την οποία έχει προσληφθεί ο εργαζόμενος. Στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος...

Προβολή Άρθρου

Πως φορολογείται η μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα προς τέκνο λόγω συνταξιοδότησης;

Με βάση το άρθρο 13 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησής της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.  Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από...

Προβολή Άρθρου

Ν.89 της 1/1.8.1967 – Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών

Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κν. 2190/1920...

Προβολή Άρθρου

Επαναπατρισμός κεφαλαίων με βάση το ν.3842/2010

Κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων, η ημεδαπή τράπεζα ή το  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, προβαίνει σε παρακράτηση του φόρου  που οφείλεται και τον αποδίδει με ειδική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!