a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Εταιρικό Δίκαιο

Αλλοδαπή εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτου στην Ελλάδα – υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος

Αναφορικά με την εξέταση τυχόν υποχρέωσης ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, το θέμα δεν ρυθμίζεται επαρκώς από τις υπάρχουσες διατάξεις, καθώς υπάρχουν νομοθετικά κενά ως προς διάφορες παραμέτρους. Από 1/1/2015, οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους στην Ελλάδα ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητο στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι από 1/1/2014 το εν λόγω εισόδημα αποτελεί πλέον για...

Προβολή Άρθρου

Εξαγορά μετοχών ΑΕ από τον πλειοψηφούντα με 95% μέτοχο

Ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 47 ν. 4548/2019) αναγνωρίζει συγκεκριμένα δικαιώματα στο μέτοχο που συγκεντρώνει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 95% του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Στις περιπτώσεις των μη εισηγμένων εταιρειών (καθώς για τις εισηγμένες ισχύουν, κατά βάση, οι ρυθμίσεις για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών και επικουρικά εκείνες του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες) η πρώτη, καθοριστική, προϋπόθεση αναφέρεται στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του πλειοψηφούντος μετόχου. Η ρύθμιση του νόμου για τις Α.Ε. (άρθρο 47 παρ. 1 ν. 4548/2018) αναφέρεται στον μέτοχο που συγκεντρώνει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό...

Προβολή Άρθρου

Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα – Φορολογικές υποχρεώσεις – Ίδρυση υποκαταστήματος  

Νομοθετικό πλαίσιο Από την κείμενη νομοθεσία, προκύπτει καταρχήν ότι, από 1/1/2015, οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους στην Ελλάδα ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητο στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι από 1/1/2014 το εν λόγω εισόδημα αποτελεί πλέον για την φορολογία εισοδήματος εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε, ανεξάρτητα από το εάν τα αλλοδαπά πρόσωπα αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, τα...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία έκδοσης δικαστικών πιστοποιητικών εταιρειών

Τα δικαστικά Πιστοποιητικά βγαίνουν ηλεκτρονικά και είναι τα παρακάτω: • «περί μη κατάθεσης (νομικά πρόσωπα) αίτησης πτώχευσης – παύσης πληρωμών – συνδιαλλαγής/εξυγίανσης – εκκαθάρισης – αναγκαστικής διαχείρισης – σχεδίου αναδιοργάνωσης – λύσης κλπ.» και • «περί κήρυξης ή μη πτώχευσης» (που αφορά εταιρείες που συστάθηκαν πριν το 2001) Σημειώνεται ότι με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά : α. για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης, ότι το προς έρευνα νομικό πρόσωπο είναι προσωρινά ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς τον/την προσωρινά ανάδοχο). β. για την περίπτωση επιχορήγησης...

Προβολή Άρθρου

Τα κυριότερα δικαιώματα του μετόχου της μη εισηγμένης Α.Ε., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν 4548/2018)

Πολλά από τα δικαιώματα των μετόχων αναφέρονται συνήθως στο καταστατικό μίας ΑΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το καταστατικό αυτό δεν είναι το προτυποποιημένο καταστατικό, που περιλαμβάνει μόνο το ελάχιστο περιεχόμενο κατά το νόμο. Το καταστατικό, που αποτελεί μια συμφωνία μετόχων, λειτουργεί συχνά και ως εγχειρίδιο χρήσης για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΑΕ. Μετά την κατάργηση του Ν 2190/1920 και την από 01.01.2029 ισχύ του νέου νόμου περί ΑΕ, Ν 4548/2018, πολλές από τις μη εισηγμένες Α.Ε. δεν έχουν ακόμα εναρμονίσει τα καταστατικά τους με τον νέο νόμο, αφού άλλωστε η εναρμόνιση...

Προβολή Άρθρου

Εγκατάσταση γραφείου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα (ν. 27/1975)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, "Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια". Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3122.18/03/13 - ΦΕΚ Β 3263/20.12.2013 - Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του α. 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77), όπως έχει...

Προβολή Άρθρου

Πτώχευση ομόρρυθμης εταιρείας και εταίρων

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 εδ. α’ ΠτωχΚ «Επί πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εμπορικών εταιριών, με την ίδια απόφαση, με την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση», ενώ κατά το α. 97 ΠτωχΚ «Στην πτώχευση των ομόρρυθμων μελών της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας αναγγέλλονται τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο και οι προσωπικοί πιστωτές τους» (παρ. 1). «Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας, καθώς και η κήρυξη της παύσης των εργασιών της, επιφέρει αντίστοιχα και την ανάκληση της...

Προβολή Άρθρου

Mετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε ΙΚΕ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί μετασχηματισμών του Ν.4601/2019 (άρθρα 105 επ)

Τα στάδια της διαδικασίας μετατροπής των Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί μετασχηματισμών του Ν.4601/2019 (άρθρα 105 επ), έχουν ως ακολούθως: Επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 106 Ν. 4601/2019 Ο/οι διαχειριστής/ες της υπό μετατροπή εταιρείας (ΟΕ ή Ε.Ε.), συντάσσουν λεπτομερή έκθεση, η οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης των εταίρων για τη μετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση των εταίρων στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία, η δημοσιοποίηση των οποίων...

Προβολή Άρθρου

Ίδρυση νομικού προσώπου παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

Οι ιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Βεβαίωση (άδεια) λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος εταίρου ΕΠΕ λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου – Παραίτηση από καταβολή εταιρικής μερίδας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι την καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω μείωσης του κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα. Σε περίπτωση, όμως, διμελούς Ε.Π.Ε., προκειμένου, να προχωρήσει η τροποποίηση του καταστατικού και να γίνει η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα πρέπει να συμπράξει και ο έτερος εταίρος για να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 83/17.10.2008 του ΟΑΕΕ, αναφέρονται τα εξής. Στην περίπτωση που ο εταίρος μίας ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, βάσει απόφασης του...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!