a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Εταιρικό Δίκαιο

Συγκριτική επισκόπηση Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Εταιρικός Τύπος Α.Ε. Ι.Κ.Ε. Είδος εταιρείας Κεφαλαιουχική Κεφαλαιουχική Σύσταση Υπηρεσία Μίας Στάσης Υπηρεσία Μίας Στάσης Απόκτηση εμπορικότητας κατά το τυπικό σύστημα Ναι Ναι Συμμετοχή στην εταιρεία Μετοχές Εταιρικά Μερίδια Εκδιδόμενοι Τίτλοι υπό τη μορφή αξιογράφου Ναι Όχι Δυνατότητα ενεχύρου/επικαρπίας επί μετοχών/εταιρικών μεριδίων Ναι Ναι Ελάχιστο Κεφάλαιο κατά τη σύσταση €25.000 € €1 Δυνατότητα καταβολής εισφορών σε είδος Ναι Ναι Δυνατότητα καταβολής Εξωκεφαλαιακών Εισφορών Όχι Ναι Δυνατότητα καταβολής Εγγυητικών Εισφορών Όχι Ναι Δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών/ εταιρικών μεριδίων Ναι (υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 49 επ. ν. 4548/2018) Όχι Ανώτατη Διάρκεια Ορισμένη / Αόριστη Ορισμένη / Αόριστη Ανώτατο Όργανο Εταιρείας Γενική Συνέλευση μετόχων Συνέλευση των Εταίρων Διαχείριση/Εκπροσώπηση Διοικητικό Συμβούλιο / Μονομελές Διοικητικό Όργανο Διαχειριστής (ένας ή περισσότεροι) Δυνατότητα διαχείρισης από τρίτο πρόσωπο - μη μέτοχο/ εταίρο Ναι Ναι Νόμιμη Διαχείριση ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης - Συλλογική - διενεργείται από όλους τους εταίρους Υποχρεωτική ασφάλιση διαχειριστικών οργάνων στον ΕΦΚΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) Ναι εφόσον έχουν και μετοχές...

Προβολή Άρθρου

Προσωπικές ευθύνες διαχειριστών και διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Ευθύνη Διαχειριστών Οργάνων  Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Τα διαχειριστικά όργανα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση των εσωτερικών θεμάτων και την έναντι των τρίτων  εκπροσώπηση της εταιρείας, λαμβάνοντας καίριες αποφάσεις για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ως εκφραστές της βούλησης του νομικού προσώπου, λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις για την πορεία της εταιρείας και, στο πλαίσιο αυτό,  επιχειρείται η προσέγγιση των βασικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας οι οποίες διέπουν το ζήτημα της ευθύνης των διαχειριστικών οργάνων των κεφαλαιουχικών εταιρειών.   Ευθύνη Διοικούντων Για Φορολογικές Υποχρεώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε., τα διαχειριστικά όργανα των νομικών...

Προβολή Άρθρου

Πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τους μετόχους/εταίρους κεφαλαιουχικής εταιρείας

Ι. Για Ανώνυμες Εταιρείες Κατά το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 που ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο των Ανώνυμων Εταιρειών, τα ονόματα των μετόχων (πλην των ιδρυτών που κατέβαλαν το μετοχικό κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας) δεν περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού μιας εταιρείας που υπόκειται σε υποχρέωση δημοσίευσης. Επομένως, καταρχήν δεν υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία των μετόχων από τρίτους. Ωστόσο, τρίτος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τέτοια πληροφορία εφόσον αποδείξει έννομο συμφέρον, οπότε και στην περίπτωση αυτή, εφόσον το έννομο συμφέρον αποδεικνύεται αμέσως, τότε ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, και με...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη μετόχου Α.Ε. έναντι του Δημοσίου

Με το νόμο 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), άρθρο 50, προβλεπόταν η αλληλέγγυα ευθύνη των μετόχων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% για τη καταβολή οφειλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι) μιας εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής της. Ειδικότερα στο άρθρο 50 παρ. 3 και 4 του Ν. 4174/2013 προβλεπόταν ότι: Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι "κεφαλαιουχικών εταιρειών" με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον...

Προβολή Άρθρου

Απασχόληση συνταξιούχου ως Διευθύνοντος Συμβούλου σε Α.Ε.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των περιορισμών στην απασχόληση συνταξιούχων, βασική είναι η διάταξη του άρθρου 16 Ν. 3863/2010 («απασχόληση συνταξιούχων»), που αντικατέστησε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 και σύμφωνα με το οποίο: «Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, β) μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα  τριάντα (3) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά...

Προβολή Άρθρου

Πτώχευση φυσικού προσώπου υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020

Σε αντίθεση με το προϊσχύον πτωχευτικό δίκαιο, με τον νέο νόμο 4738/2020 αποσυνδέεται πλέον η διαδικασία της πτώχευσης από την εμπορική ιδιότητα, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου όλων των φυσικών προσώπων (αρθ. 76 παρ. 1). Οι διατάξεις του ν. 4738/2020 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται μετά την 1.3.2021. Σημειώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία έπαυσε η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων υπαγωγής φυσικών προσώπων στις διατάξεις του ν. 3869/2020 (Νόμος Κατσέλη). Προϋποθέσεις Πιο συγκεκριμένα, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές...

Προβολή Άρθρου

Πλαίσιο λειτουργίας γραφείων Ν.89/1967

Με το παρόν παρουσιάζεται συνοπτικά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ν. 89/1967, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρίες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μέσω γραφείου ή υποκαταστήματος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή στις συνδεδεμένες - μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προβλέπονται στο νόμο παρέχοντάς τους ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και περαιτέρω ενισχύσεις, όπως θα αναφέρουμε κατωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία ή υποκαταστήματα του ν. 89/1967 μπορούν να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και...

Προβολή Άρθρου

Καταθέσεις προς αύξηση κεφαλαίου σε Α.Ε. – χρόνος υλοποίησης – φορολογικά θέματα

Από 1.1.2015 οι καταθέσεις μετόχων ή εταίρων με ποσά προοριζόμενα για αύξηση του κεφαλαίου εμφανίζονται ως στοιχεία της καθαρής θέσεως υπό το λογαριασμό «καταθέσεις ιδιοκτητών» (42) εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς. Εάν η υποχρέωση αυτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε τα ποσά αυτά μεταφέρονται στις υποχρεώσεις (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/ 2014, σελ. 149). Από τις ανωτέρω οδηγίες της  επιτροπής Ελληνικής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε να εμφανισθούν...

Προβολή Άρθρου

Εξαγορά μετοχών ΑΕ από τον πλειοψηφούντα με 95% μέτοχο

Ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 47 ν. 4548/2019) αναγνωρίζει συγκεκριμένα δικαιώματα στο μέτοχο που συγκεντρώνει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 95% του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Στις περιπτώσεις των μη εισηγμένων εταιρειών (καθώς για τις εισηγμένες ισχύουν, κατά βάση, οι ρυθμίσεις για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών και επικουρικά εκείνες του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες) η πρώτη, καθοριστική, προϋπόθεση αναφέρεται στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του πλειοψηφούντος μετόχου. Η ρύθμιση του νόμου για τις Α.Ε. (άρθρο 47 παρ. 1 ν. 4548/2018) αναφέρεται στον μέτοχο που συγκεντρώνει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό...

Προβολή Άρθρου

Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα – Φορολογικές υποχρεώσεις – Ίδρυση υποκαταστήματος  

Νομοθετικό πλαίσιο Από την κείμενη νομοθεσία, προκύπτει καταρχήν ότι, από 1/1/2015, οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους στην Ελλάδα ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητο στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι από 1/1/2014 το εν λόγω εισόδημα αποτελεί πλέον για την φορολογία εισοδήματος εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε, ανεξάρτητα από το εάν τα αλλοδαπά πρόσωπα αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, τα...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!