a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 33)

Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. – Α.Ε.

"Η Ε.Π.Ε. είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη και την προσωπική εταιρεία. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης (που είναι αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία), όπως την ανάγκη μεγάλου κεφαλαίου και τη μειωμένη επιρροή των μικρών μετόχων στη διοίκηση της εταιρείας. Έχει όμως το βασικό πλεονέκτημα, που είναι το περιορισμένο της ευθύνης των εταίρων." ...

Προβολή Άρθρου

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας κατά τη διαβούλευση εργαζομένων (Π.Δ. 240/2006)

Με το Π.Δ 240/2006 προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/14/ΕΚ «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», με στόχο τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το δικαίωμα για ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στην ελληνική επικράτεια....

Προβολή Άρθρου

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ – συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές). ...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία Αποποίηση Κληρονομίας

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο α. 1847 του Α.Κ, ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία εντός τετράμηνης προθεσμίας, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή που έλαβε γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της, αν δεν υπάρχει διαθήκη, ή σε περίπτωση υπάρξεως διαθήκης, η ως άνω προθεσμία ξεκινάει από τη μέρα της δημοσίευσης της. ...

Προβολή Άρθρου

Η αποκλήρωση

Η αποκλήρωση, δηλαδή το δικαίωμα του διαθέτη να στερήσει το νόμιμο μεριδούχο από τη νόμιμη μοίρα του, προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και ρυθμίζεται στα άρθρα 1839 επ. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία του διαθέτη, που μπορεί να πληγεί με την αποκλήρωση από τον τελευταίο, έχουν οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδα...

Προβολή Άρθρου

Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Κάθε μέτοχος της εταιρείας που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης, να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη για το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ...

Προβολή Άρθρου

Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου

Από τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 παρ. 5 του  Συντάγματος και τις διατάξεις του άρθρου 2  παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν.2462/1997), συνάγεται ότι, προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές, σκοπού της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, επιτρέπεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ....

Προβολή Άρθρου

Πρόσφατες ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη μείωση του εργοδοτικού κόστους

Η απασχόληση εργαζόμενου στον εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται δοκιμαστική περίοδος για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της σύμβασης και ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη (α. 17 παρ. 5 ν. 3899/2010)....

Προβολή Άρθρου

Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)

Για λόγους εθνικού συμφέροντος, που συνίστανται στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 53 Ν.4021/2011 ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά την 17η Σεπτεμβρίου  κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του αρ.24 του ν. 2130/1993....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!