a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Εμπορικό Δίκαιο

Συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη

Το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (ισχύς από 01.01.2019), το οποίο ενσωμάτωσε τις Οδηγίες 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ, προβλέπει ότι απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων της ανώνυμης εταιρείας με συγκεκριμένα πρόσωπα (φυσικά και νομικά), τα οποία αναφέρονται ως συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή κατ’ εξαίρεση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Τα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που θεωρούνται συνδεδεμένα με την ανώνυμη εταιρεία είναι : α) για εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το...

Προβολή Άρθρου

Κοινοπραξία (νομική φύση/ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

H κοινοπραξία είναι μη προβλεπόμενη από το νόμο, αλλά γνωστή στη συναλλακτική πρακτική ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας....

Προβολή Άρθρου

Νόμος 4679/2020 – Εμπορικά Σήματα – Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την 20.03.2020 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος με αριθμό 4679/2020 για τα Εμπορικά σήματα προς ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, καταργώντας την πλειονότητα των διατάξεων του Ν. 4072/2012 κι επιφέροντας μία σειρά τροποποιήσεων και επαναπροσδιορισμών διαδικασιών σε τέλη, δικαστικές ενέργειες και διαμεσολάβηση. Μεταξύ των αλλαγών και των τροποποιήσεων του νέου νόμου συμπεριλαμβάνεται και η ακριβέστερη περιγραφή και δήλωση των προϊόντων και υπηρεσιών των προς κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, αντί της μέχρι πρότινος κατοχύρωσης ενός σήματος για το σύνολο μίας κλάσης. Ο λόγος εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο τίτλος/ορισμός κάθε κλάσης αφορά σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες,...

Προβολή Άρθρου

Εγκατάσταση αλλοδαπής ΜΚΟ στην Ελλάδα

Α. Μια αλλοδαπή ΜΚΟ μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, ακόμα και αν δε προβλέπεται η νομική της μορφή στην Ελλάδα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος είναι τα ακόλουθα: 1. Αίτηση 2. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα, την επωνυμία και το νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος, 3. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης (με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της), 4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η...

Προβολή Άρθρου

Το κύρος της μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων

H σύγκρουση Εμπορικού και Φορολογικού Δικαίου Α.  Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο - Νομικό πλαίσιο  Σύμφωνα με το άρθρο 159 του Αστικού Κώδικα: «Δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί  ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη» Σύμφωνα με το άρθρο 1034 του Αστικού Κώδικα: «Για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού  απαιτείται  παράδοση της  νομής του από τον κύριο σ` αυτόν που την αποκτά και συμφωνία των δύο ότι μετατίθεται η κυριότητα». Σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920 (Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών): «6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή  σε ειδικό βιβλίο της...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία-δικαιολογητικά μεταβίβασης ημεδαπού σήματος

Για τη μεταβίβαση ημεδαπού εμπορικού σήματος απαιτείται η υποβολή ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού των εξής δικαιολογητικών: 1) Ιδιωτικό (ή συμβολαιογραφικό) συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα, υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Στην περίπτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ενώπιον ΚΕΠ ή Δημόσιας Αρχής. 2) Στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα απαιτείται η συνυποβολή: α) Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ εκπροσώπησης των εταιρειών. β) Για Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρημένου καταστατικού από Πρωτοδικείο ή το οικείο...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεωτική Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, εκτός από τις γνωστές περιπτώσεις της ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από όχημα και από χρήση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής, η ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. ...

Προβολή Άρθρου

Εταιρείες παροχής πιστώσεων

Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων επιτρέπεται να συστήνονται και να λειτουργούν μόνο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην κατ’ επάγγελμα παροχή δανείων ή πιστώσεων. ...

Προβολή Άρθρου

Κατοχύρωση κοινοτικού και διεθνούς σήματος

Για την κατάθεση της αίτησης και την κατοχύρωση ενός σήματος ως κοινοτικού δεν απαιτείται να έχει κατοχυρωθεί προηγουμένως στην Ελλάδα ως ημεδαπό. - Για την κατοχύρωση ενός Διεθνούς σήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σήμα να έχει κατοχυρωθεί προηγουμένως ως ημεδαπό. ...

Προβολή Άρθρου

Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος

Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1) Γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει όμοιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ο έλεγχος αυτός γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση που το υπό κατοχύρωση σήμα έχει απεικόνιση, γίνεται έλεγχος και στους τόμους των απεικονίσεων που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα). 2) Εάν δεν υπάρχει σήμα προγενέστερα κατοχυρωμένο, υποβάλλουμε αίτηση για την κατοχύρωση του σήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Απαιτείται το ίδιο το υπό κατοχύρωση σήμα σε διαστάσεις 9Χ8 cm το πολύ (περί...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!