a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 10)

Επιλογές με βάση το εργατικό δίκαιο για μη πληττόμμενους εργοδότες (COVID 19)

Α) Βάσει γενικών διατάξεων αστικού και εργατικού δικαίου: i) Χορήγηση άδειας (τακτικής και άνευ αποδοχών) στο προσωπικό: Η χορήγηση της κανονικής άδειας μπορεί να γίνει με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού (άρθρ. 4 Α.Ν. 539/1945), επομένως δεν μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει μονομερώς την κανονική άδεια στον εργαζόμενο. Ομοίως, η άνευ αποδοχών άδεια των μισθωτών δεν μπορεί να δοθεί υποχρεωτικά και μονομερώς, αλλά απαιτείται και στην περίπτωση αυτή συμφωνία των μερών. ii) Τηλεργασία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3846/2010, στο πλαίσιο μια σύμβασης εργασίας, η κανονική εργασία που προσφέρει ο εργαζόμενος δύναται να μετατραπεί σε τηλεργασία. Ειδικότερα, καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής...

Προβολή Άρθρου

Κυριότερες έκτακτες φορολογικές ρυθμίσεις λόγω COVID-19 στην Ελλάδα

Α. ΦΠΑ 1. Άρθρο 1 ΠΝΠ 11.03.2020: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ επιχειρήσεων που επλήγησαν Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, και οι οποίες προσδιορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση εξειδικεύοντας τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν και εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή θα προσδιορίζονται με απόφαση της ΑΑΔΕ. Σχετική Απόφαση της ΑΑΔΕ Α...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας (Άρθρο 479ΑΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 479 Α.Κ., «Αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει. Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους». Από την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 εδ. β' Α.Κ. και 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές» (Ρώμη I), συνάγεται ότι το εάν ο αποκτών...

Προβολή Άρθρου

Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας εταιρείας – άρση/κάμψη της νομικής αυτοτέλειας

Κατά πάγια νομολογία δικαιολογείται η άρση της νομικής προσωπικότητας νομικού προσώπου όταν: i. το νομικό πρόσωπο χρησιμοποιείται ως παρένθετο πρόσωπο, ii. υπάρχει κυρίαρχος μέτοχος, ο οποίος δεσπόζει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο και iii. υπάρχει κατάχρηση θεσμού, δηλαδή περιπτώσεις όπου η επιμονή στην αρχή του χωρισμού θα οδηγούσε σε μη αποδεκτά από το δίκαιο αποτελέσματα και ο κυρίαρχος εταίρος χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο είτε για καταστρατήγηση του νόμου είτε για να προκαλέσει δολίως ζημία σε τρίτο ή για να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι τρίτων. Κατάχρηση του θεσμού της νομικής προσωπικότητας στο Ελληνικό εταιρικό δίκαιο υπάρχει όταν...

Προβολή Άρθρου

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων σε μια επιχείρηση

Η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υγείας  και Ασφάλειας των Εργαζομένων (εφεξής και χάριν συντομίας «Ε.Υ.Α.Ε.»)  μιας επιχείρησης προβλέπονται κυρίως από τα άρθρα 4 επόμενα του Ν. 3850/2010 («Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 Ν. 1264/1982 («Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα-προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης»). Αρμοδιότητες Ε.Υ.Α.Ε.:Η Ε.Υ.Α.Ε.  είναι όργανο συμβουλευτικό με τις εξής αρμοδιότητες: α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους, β) σε...

Προβολή Άρθρου

Λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα: διαδικασίες και έγγραφα

1. Εισαγωγικά Όταν μία επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα, για τις οποίες αφενός δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν, αφετέρου είναι υπόχρεη να καταβάλλει ελληνικό Φ.Π.Α., τότε πρέπει να εγγραφεί στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α.. Περαιτέρω, για φορολογητέες πράξεις που διενεργούνται στο εσωτερικό της Ελλάδος από επιχείρηση με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν ως τόπο φορολογίας την Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, η αλλοδαπή επιχείρηση μπορεί να επιλέξει: • είτε να λάβει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εκπληρώνει η ίδια τις φορολογικές...

Προβολή Άρθρου

Προθεσμίες για ενέργειες εργαζόμενου επί απολύσεως

Σε περίπτωση καταγγελίας μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος μπορεί να προβεί στις κάτωθι ενέργειες : Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 N. 3198/1955, «πάσα αξίωσις μισθωτού πηγάζουσα εξ ακύρου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τυγχάνει απαράδεκτος, εφόσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας». Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην εκκαθάριση μέσα σε ορισμένο βραχύ χρονικό διάστημα των αξιώσεων των εργαζομένων που γεννώνται από την (άκυρη) καταγγελία της εργασιακής σχέσεως, αφού με αυτό τον τρόπο αποσαφηνίζονται οι αξιώσεις του μισθωτού και γνωστοποιούνται εγκαίρως στον εργοδότη. Επομένως, εντός τριών (3)μηνών...

Προβολή Άρθρου

Mετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε ΙΚΕ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί μετασχηματισμών του Ν.4601/2019 (άρθρα 105 επ)

Τα στάδια της διαδικασίας μετατροπής των Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί μετασχηματισμών του Ν.4601/2019 (άρθρα 105 επ), έχουν ως ακολούθως: Επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 106 Ν. 4601/2019 Ο/οι διαχειριστής/ες της υπό μετατροπή εταιρείας (ΟΕ ή Ε.Ε.), συντάσσουν λεπτομερή έκθεση, η οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης των εταίρων για τη μετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση των εταίρων στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία, η δημοσιοποίηση των οποίων...

Προβολή Άρθρου

H αυτόματη καταχώρηση στο taxisnet δαπανών μέσω πιστωτικών καρτών και e-banking

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (κυρίως οι Τράπεζες) υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γραμματεία Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση καρτών ή web- banking, για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών: 1) Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, 2) Αλκοολούχα ποτά και καπνός, 3) Ένδυση και υπόδηση, 4) Στέγαση (εξαιρουμένων των ενοικίων, 5) Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, 6) Υγεία, 7) Μεταφορές (εξαιρουμένων των τελών κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων, 8) Επικοινωνίες, 9) Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες  (εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών, 10) Εκπαίδευση, 11) Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, 12) Άλλα αγαθά...

Προβολή Άρθρου

Εγκατάσταση αλλοδαπής ΜΚΟ στην Ελλάδα

Α. Μια αλλοδαπή ΜΚΟ μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, ακόμα και αν δε προβλέπεται η νομική της μορφή στην Ελλάδα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος είναι τα ακόλουθα: 1. Αίτηση 2. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα, την επωνυμία και το νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος, 3. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης (με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της), 4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!