a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Εργατικό δίκαιο

Έννοια «προϋπηρεσίας» για τον υπολογισμό ετήσιας άδειας αναψυχής

Αναφορικά με την χρήση του όρου «προϋπηρεσία» για τον προσδιορισμό των χρονικών ορίων ετήσιας άδειας αναψυχής, επισημαίνεται ότι ο σχετικός όρος απαντάται στο άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2001, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 2 παράγραφος 7 ΑΝ 539/1945 και το οποίο παραμένει εν ισχύ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η σχετική πρόβλεψη αναφέρεται ρητά σε ετήσια άδεια αναψυχής 25 εργάσιμων ημερών, σε περίπτωση που η «προϋπηρεσία» του εργαζομένου υπερβαίνει τα 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη....

Προβολή Άρθρου

Νομικές διατάξεις σχετικά με την απουσία λόγω ασθενείας

Σχετικά με την απουσία ενός εργαζομένου λόγω ασθένειας και την αποζημίωση τέτοιας απουσίας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: Ένας εργαζόμενος για να δικαιούται αποζημίωση για άδεια ασθένειας, πρέπει να απασχολείται για τουλάχιστον 10 μέρες στον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τους εργοδότες τους για την απουσία τους λόγω ασθένειας με κάθε τρόπο και να πιστοποιούν την κατάστασή τους με την παροχή ενός σημειώματος από τον ιατρό, ο οποίος επίσης θα υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών που ο εργαζόμενος θα αιτηθεί για άδεια ασθένειας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν τις μισές αποδοχές σε περίπτωση που απασχολούνται για περίοδο μεγαλύτερη των 10...

Προβολή Άρθρου

Ποινικές κυρώσεις σε εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Η σύμβαση εργασίας είναι μια αμφοτεροβαρής σύμβαση, με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Ο μεν μισθωτός αναλαμβάνει ως κύρια υποχρέωσή του την παροχή εργασίας, ο δε εργοδότης έχει ως κύρια υποχρέωση να καταβάλλει στον εργαζόμενο το αντάλλαγμά της (μισθό). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η μη καταβολή στον εργαζόμενο του μισθού του αποτελεί τη μεγαλύτερη προσβολή στα έννομα συμφέροντά του και αποτέλεσε το εφαλτήριο ποινικοποίησης όχι μόνο της πράξης αυτής του εργοδότη αλλά και της εν γένει βούλησης για μια  αποτελεσματικότερη προστασία του εργαζομένου ως πιο αδύνατου μέρους της εργασιακής σχέσης. Επομένως,  η ποινικοποίηση της μη εκπλήρωσης των συμβατικών...

Προβολή Άρθρου

Ρυθμίσεις ν. 4808/2021 για την άσκηση και προστασία της συνδικαλιστικής δράσης

Ένα μεγάλο τμήμα του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021 (άρθρα 83 -90 ),  αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων με την τροποποίηση, αντικατάσταση και προσθήκη νέων άρθρων στον βασικό ισχύοντα νόμο 1264/1982 που αφορά στην κατοχύρωση και άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος εντός του εργασιακού χώρου. Σημαντική κατά την γνώμη μας είναι η ενεργοποίηση της ήδη ( άρθρο 6 ν. 1876/1990) ψηφισμένης διάταξης περί υποχρεωτικής εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), άνευ της οποίας και για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη, η οργάνωση δεν νομιμοποιείται  να ασκήσει κανένα συνδικαλιστικό της δικαίωμα. Επίσης με τον νέο νόμο περιορίζεται ο αριθμός των...

Προβολή Άρθρου

Ν. 4808/2021(νέος εργασιακός νόμος)

Στις 19/6/2021 ψηφίσθηκε ο νέος εργασιακός νόμος (ν. 4808/2021) ο οποίος περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώματα με διατάξεις που αφορούν τόσο στο  Ατομικό όσο και στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο. Αρχικά κύρωσε την σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  και την ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 1 έως 23 του νόμου.  Πρόκειται για την υιοθέτηση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο με την διεύρυνση του πεδίου απαγορευμένων συμπεριφορών εισάγοντας σε αυτές  και την ψυχολογική βία (mobbing) διευρύνοντας επίσης τον κύκλο των προστατευόμενων προσώπων. Μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με ενσωμάτωση...

Προβολή Άρθρου

Η επίπτωση της μη καταβολής παροχών επιπλέον της νόμιμης αποζημίωσης στο κύρος της καταγγελίας σύμβασης εργασίας

Η απόλυση είναι άκυρη όχι μόνο όταν δεν καταβληθεί η οριζόμενη από το ν. 2112/1920 αποζημίωση, αλλά επίσης και όταν δεν καταβληθεί η πέρα από αυτή πρόσθετη χρηματική αποζημίωση που τυχόν έχει οριστεί με ατομική σύμβαση εργασίας. Αλλά και σε περίπτωση που η πρόσθετη αποζημίωση δεν προβλέπεται  ρητά από την ατομική σύμβαση  αλλά καταβάλλεται οικειοθελώς επί μακρόν χρόνο και ανεπιφύλακτα από τον εργοδότη,  παρέχει την βάση συμβατικής δέσμευσης. Σημαντικές για το συγκεκριμένο θέμα οι παρακάτω  αναφερόμενες σκέψεις αποφάσεων  του Αρείου Πάγου: Σύμφωνα με την απόφαση Αρείου Πάγου 1402/2017, «Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι για το κύρος της καταγγελίας μιας σύμβασης ή σχέσης...

Προβολή Άρθρου

Νομικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση ή περικοπή των οικειοθελών παροχών

Νομικό πλαίσιο/Νομολογία Το θέμα της χορήγησης των οικειοθελών παροχών του εργοδότη στους εργαζόμενους, είτε πρόκειται για παροχή σε χρήμα είτε σε είδος, δεν προβλέπεται νομοθετικά αλλά έχει κριθεί παγίως από την δικαστηριακή νομολογία. Ειδικότερα με σειρά αποφάσεων του ο Άρειος Πάγος έχει κρίνει και ερμηνεύσει κατά τον ίδιο τρόπο για το πότε μία οικειοθελής παροχή είναι δυνατόν να μετατραπεί σε συμβατική υποχρέωση του εργοδότη αν δεν έχει επιφυλάξει κατά την έναρξη χορήγησής της το δικαίωμα της διακοπής της ελεύθερα και μονομερώς. Ειδικότερα δε η με αριθμ. 1174/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύει και τυποποιεί τις έννοιες της οικειοθελούς παροχής και των...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα χορήγησης τακτικής άδειας στους μισθωτούς

Χρόνος χορήγησης της άδειας Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί την άδεια στο μισθωτό εργαζόμενο, ακόμα και αν αυτός δεν δέχεται, έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Με το υπ΄ αριθμόν 50239/77 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, είχε γίνει δεκτό ότι η άδεια μπορεί να παραταθεί για μερικές ημέρες στο επόμενο έτος, στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι ημέρες μέχρι την 31η /12, εφόσον ο μισθωτός που θα λάβει την άδεια έχει επιστρέψει από ασθένεια ή άδεια τοκετού τον τελευταίο μήνα (κα για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανάλωση της άδειας μέχρι το τέλος του έτους). Καταβολή...

Προβολή Άρθρου

Εκτός έδρας αποζημίωση μισθωτού

Από την κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας αριθ. 21091/1946 (ΦΕΚ/Β’/142/1946) όπως ισχύει, προβλέπεται η αποζημίωση μισθωτού για εκτός έδρας εργασία οριζόμενη  ως εκτός έδρας εργασία η πρόσκαιρη μετακίνηση του μισθωτού  υπό τον όρο διανυκτέρευσης σε άλλο τόπο μακριά από την έδρα του. Σε αυτή την περίπτωση ο μισθωτός δικαιούται τα εξής : α) Τις αποδοχές του πλήρεις ως εάν απασχολείτο κανονικά στην έδρα της επιχείρησης. β) Ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας εργασία η οποία είναι ανεξάρτητη από τις ώρες απασχόλησης του και σχετίζεται μόνο με τον αριθμό των διανυκτερεύσεών  του, ίση προς το 1/25 του νόμιμου μισθού. Όταν στους μισθωτούς που εργάζονται...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές άδειες για την προστασία της μητρότητας

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Α) Άδεια μητρότητας : όλες οι γυναίκες εργαζόμενες δικαιούνται να λάβουν άδεια τοκετού (ή αλλιώς μητρότητας), προσκομίζοντας στον εργοδότη πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού. Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες. Από αυτές οι 56 ημέρες, ήτοι 8 εβδομάδες (άδεια κυοφορίας) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και οι υπόλοιπες 63 ημέρες, ήτοι 9 εβδομάδες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Υπολογισμός : στο διάστημα των 17 εβδομάδων δεν συνυπολογίζεται η ημέρα του τοκετού. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!