a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Εργατικό δίκαιο

Ρυθμίσεις ν. 4808/2021 για την άσκηση και προστασία της συνδικαλιστικής δράσης

Ένα μεγάλο τμήμα του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021 (άρθρα 83 -90 ),  αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων με την τροποποίηση, αντικατάσταση και προσθήκη νέων άρθρων στον βασικό ισχύοντα νόμο 1264/1982 που αφορά στην κατοχύρωση και άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος εντός του εργασιακού χώρου. Σημαντική κατά την γνώμη μας είναι η ενεργοποίηση της ήδη ( άρθρο 6 ν. 1876/1990) ψηφισμένης διάταξης περί υποχρεωτικής εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), άνευ της οποίας και για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη, η οργάνωση δεν νομιμοποιείται  να ασκήσει κανένα συνδικαλιστικό της δικαίωμα. Επίσης με τον νέο νόμο περιορίζεται ο αριθμός των...

Προβολή Άρθρου

Ν. 4808/2021(νέος εργασιακός νόμος)

Στις 19/6/2021 ψηφίσθηκε ο νέος εργασιακός νόμος (ν. 4808/2021) ο οποίος περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώματα με διατάξεις που αφορούν τόσο στο  Ατομικό όσο και στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο. Αρχικά κύρωσε την σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  και την ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 1 έως 23 του νόμου.  Πρόκειται για την υιοθέτηση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο με την διεύρυνση του πεδίου απαγορευμένων συμπεριφορών εισάγοντας σε αυτές  και την ψυχολογική βία (mobbing) διευρύνοντας επίσης τον κύκλο των προστατευόμενων προσώπων. Μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με ενσωμάτωση...

Προβολή Άρθρου

Η επίπτωση της μη καταβολής παροχών επιπλέον της νόμιμης αποζημίωσης στο κύρος της καταγγελίας σύμβασης εργασίας

Η απόλυση είναι άκυρη όχι μόνο όταν δεν καταβληθεί η οριζόμενη από το ν. 2112/1920 αποζημίωση, αλλά επίσης και όταν δεν καταβληθεί η πέρα από αυτή πρόσθετη χρηματική αποζημίωση που τυχόν έχει οριστεί με ατομική σύμβαση εργασίας. Αλλά και σε περίπτωση που η πρόσθετη αποζημίωση δεν προβλέπεται  ρητά από την ατομική σύμβαση  αλλά καταβάλλεται οικειοθελώς επί μακρόν χρόνο και ανεπιφύλακτα από τον εργοδότη,  παρέχει την βάση συμβατικής δέσμευσης. Σημαντικές για το συγκεκριμένο θέμα οι παρακάτω  αναφερόμενες σκέψεις αποφάσεων  του Αρείου Πάγου: Σύμφωνα με την απόφαση Αρείου Πάγου 1402/2017, «Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι για το κύρος της καταγγελίας μιας σύμβασης ή σχέσης...

Προβολή Άρθρου

Νομικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση ή περικοπή των οικειοθελών παροχών

Νομικό πλαίσιο/Νομολογία Το θέμα της χορήγησης των οικειοθελών παροχών του εργοδότη στους εργαζόμενους, είτε πρόκειται για παροχή σε χρήμα είτε σε είδος, δεν προβλέπεται νομοθετικά αλλά έχει κριθεί παγίως από την δικαστηριακή νομολογία. Ειδικότερα με σειρά αποφάσεων του ο Άρειος Πάγος έχει κρίνει και ερμηνεύσει κατά τον ίδιο τρόπο για το πότε μία οικειοθελής παροχή είναι δυνατόν να μετατραπεί σε συμβατική υποχρέωση του εργοδότη αν δεν έχει επιφυλάξει κατά την έναρξη χορήγησής της το δικαίωμα της διακοπής της ελεύθερα και μονομερώς. Ειδικότερα δε η με αριθμ. 1174/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύει και τυποποιεί τις έννοιες της οικειοθελούς παροχής και των...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα χορήγησης τακτικής άδειας στους μισθωτούς

Χρόνος χορήγησης της άδειας Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί την άδεια στο μισθωτό εργαζόμενο, ακόμα και αν αυτός δεν δέχεται, έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Με το υπ΄ αριθμόν 50239/77 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, είχε γίνει δεκτό ότι η άδεια μπορεί να παραταθεί για μερικές ημέρες στο επόμενο έτος, στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι ημέρες μέχρι την 31η /12, εφόσον ο μισθωτός που θα λάβει την άδεια έχει επιστρέψει από ασθένεια ή άδεια τοκετού τον τελευταίο μήνα (κα για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανάλωση της άδειας μέχρι το τέλος του έτους). Καταβολή...

Προβολή Άρθρου

Εκτός έδρας αποζημίωση μισθωτού

Από την κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας αριθ. 21091/1946 (ΦΕΚ/Β’/142/1946) όπως ισχύει, προβλέπεται η αποζημίωση μισθωτού για εκτός έδρας εργασία οριζόμενη  ως εκτός έδρας εργασία η πρόσκαιρη μετακίνηση του μισθωτού  υπό τον όρο διανυκτέρευσης σε άλλο τόπο μακριά από την έδρα του. Σε αυτή την περίπτωση ο μισθωτός δικαιούται τα εξής : α) Τις αποδοχές του πλήρεις ως εάν απασχολείτο κανονικά στην έδρα της επιχείρησης. β) Ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας εργασία η οποία είναι ανεξάρτητη από τις ώρες απασχόλησης του και σχετίζεται μόνο με τον αριθμό των διανυκτερεύσεών  του, ίση προς το 1/25 του νόμιμου μισθού. Όταν στους μισθωτούς που εργάζονται...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές άδειες για την προστασία της μητρότητας

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Α) Άδεια μητρότητας : όλες οι γυναίκες εργαζόμενες δικαιούνται να λάβουν άδεια τοκετού (ή αλλιώς μητρότητας), προσκομίζοντας στον εργοδότη πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού. Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες. Από αυτές οι 56 ημέρες, ήτοι 8 εβδομάδες (άδεια κυοφορίας) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και οι υπόλοιπες 63 ημέρες, ήτοι 9 εβδομάδες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Υπολογισμός : στο διάστημα των 17 εβδομάδων δεν συνυπολογίζεται η ημέρα του τοκετού. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από...

Προβολή Άρθρου

Προστασία στρατευόμενων μισθωτών

Οι μισθωτοί που καλούνται στο στρατό απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, τόσο κατά τη διάρκεια του χρόνου της στράτευσής τους, όσο και για ορισμένο χρόνο μετά την απόλυσή τους από το στρατό (σύμφωνα με τις βασικές ισχύουσες διατάξεις των Ν. 3514/1928, Α.Ν. 547/1937 και Ν.519/1948). Ειδικότερα: Α. Προστασία κατά τη διάρκεια της στράτευσης: Η σύμβαση εργασίας δεν λύεται με την πρόσκληση στο στρατό, αλλά τελεί σε υποχρεωτική αναστολή κατά το διάστημα αυτό.  Αν  η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, τότε ο απολυθείς δικαιούται να λάβει σωρευτικά : α) καταρχάς τη βασική αποζημίωση λόγω απόλυσης και β) επιπλέον ειδική αποζημίωση, που είναι ίση με αποδοχές...

Προβολή Άρθρου

Επιλογές με βάση το εργατικό δίκαιο για μη πληττόμμενους εργοδότες (COVID 19)

Α) Βάσει γενικών διατάξεων αστικού και εργατικού δικαίου: i) Χορήγηση άδειας (τακτικής και άνευ αποδοχών) στο προσωπικό: Η χορήγηση της κανονικής άδειας μπορεί να γίνει με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού (άρθρ. 4 Α.Ν. 539/1945), επομένως δεν μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει μονομερώς την κανονική άδεια στον εργαζόμενο. Ομοίως, η άνευ αποδοχών άδεια των μισθωτών δεν μπορεί να δοθεί υποχρεωτικά και μονομερώς, αλλά απαιτείται και στην περίπτωση αυτή συμφωνία των μερών. ii) Τηλεργασία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3846/2010, στο πλαίσιο μια σύμβασης εργασίας, η κανονική εργασία που προσφέρει ο εργαζόμενος δύναται να μετατραπεί σε τηλεργασία. Ειδικότερα, καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής...

Προβολή Άρθρου

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων σε μια επιχείρηση

Η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υγείας  και Ασφάλειας των Εργαζομένων (εφεξής και χάριν συντομίας «Ε.Υ.Α.Ε.»)  μιας επιχείρησης προβλέπονται κυρίως από τα άρθρα 4 επόμενα του Ν. 3850/2010 («Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 Ν. 1264/1982 («Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα-προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης»). Αρμοδιότητες Ε.Υ.Α.Ε.:Η Ε.Υ.Α.Ε.  είναι όργανο συμβουλευτικό με τις εξής αρμοδιότητες: α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους, β) σε...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!