a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 15)

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό....

Προβολή Άρθρου

Προμήθεια ποδηλάτων σε δήμους

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της εταιρείας να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Χ για την προμήθεια ποδηλάτων και τη λειτουργία τους σε περιοχές του Δήμου, τα ζητήματα έχουν ως εξής: • Σύμβαση μεταξύ εταιρείας και Ο.Τ.Α.: Πρόκειται για δημόσια σύμβαση, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Προβολή Άρθρου

Αναγνώριση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκή Δ.Π.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2015 και το άρθρο 39, απόφαση εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος είναι ΟΜΟΙΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας...

Προβολή Άρθρου

Υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση διευθυντικών στελεχών και προϊσταμένων

Χαρακτηριστικά των ανωτέρω υπαλλήλων είναι το γεγονός ότι διαθέτουν πρωτοβουλία και επωμίζονται, μερικές φορές, και ποινικές ευθύνες για την τήρηση των υπέρ των μισθωτών διατάξεων καθώς και η αμοιβή τους με πολύ υψηλότερες αποδοχές από τους υπολοίπους υπαλλήλους σε αντιστάθμισμα της αυξημένης αποδοτικότητας και ευθύνης καθώς και της εξαίρεσής τους από ορισμένες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί, αν και δεν παύουν να είναι μισθωτοί, εξαιρούνται εν τούτοις της εφαρμογής των ασυμβίβαστων με την ιδιαίτερη θέση τους, διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τη χορήγηση κανονικών αδειών, την αμοιβή νυκτερινής εργασίας και Κυριακών, την εβδομαδιαία ανάπαυση και...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτό και σχετικές υποχρεώσεις

κάθε συμφωνία που τυχόν συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, εφόσον αντίκειται αμέσως ή εμμέσως σε αυτές πχ. Εγκατάλειψη ή παραίτηση του δικαιώματος σε άδεια, είναι άκυρη (άρθ. 5 Ν.539/1945). Η δήλωση του μισθωτού ότι δεν επιθυμεί να λάβει την άδειά του ή να λάβει μικρότερης έκτασης άδεια δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις επιζήμιες συνέπειες του Νόμου, αλλά θεωρείται οπωσδήποτε άκυρη, ακόμα και αν καταβάλλονται οι αποδοχές που αναλογούν στο χρόνο της αδείας Κάθε εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει από μόνος του την άδεια στο μισθωτό, ακόμα και αν εκείνος δεν την αιτήθηκε, μέσα στο ημερολογιακό έτος που τη δικαιούται και προτού...

Προβολή Άρθρου

Κλείσιμο (Παύση εργασιών) ελληνικού υποκαταστήματος αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας

Σε περίπτωση που η «μητρική εταιρεία» ή το αλλοδαπό υποκατάστημα αυτής, επιθυμούν την παύση εργασιών του υποκαταστήματος και επομένως το κλείσιμο αυτού, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι η ίδια με εκείνη της διαδικασίας κλεισίματος της «μητρικής» ανώνυμης εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τη λύση της Ανώνυμης Εταιρείας, ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία κλείνει υποκατάστημα αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας, η διαδικασία που ακολουθείται είναι διαφορετική καθώς για το υποκατάστημα δεν θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία λύσεως και εκκαθάρισης....

Προβολή Άρθρου

Πρακτικές συμβουλές για ενέργειες μετά τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση

Α. Πρώτες ενέργειες δικαστικού συμπαραστάτη μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης. 1) Απογραφή της περι¬ουσίας (κινητής και ακίνητης) του συμπαραστατούμενου. Θα πρέπει να γίνει παρουσία εκπροσώπου του εποπτικού συμβουλίου. 2) Πρόκληση απόφασης του εποπτικού συμβουλίου που να ορίζει κατά προσέγγιση την ετήσια δαπάνη για την κά¬λυψη των αναγκών του συμπαραστατουμένου. ...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεωτική δημοσίευση πλειστηριασμών

Εντός δέκα (10) ημερών από την κατάσχεση ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ του ΕΤΑΑ απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον τόπο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμο...

Προβολή Άρθρου

Ερωτάται : μια ηλεκτρονική υπογραφή που δεν βασίζεται σε «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό» μπορεί να δεσμεύει τα μέρη?

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 150/2001 («Ηλεκτρονικές Υπογραφές»), που αφορά ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 99/93/ΕΚ, μία ηλεκτρονική υπογραφή (δηλαδή δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετιζόμενα λογικά με αυτά που χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας) επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο, εφόσον σωρευτικά : α) είναι προηγμένη και β1) βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και β2) δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής....

Προβολή Άρθρου

Η υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22α ΚΦΕ

Η νέα υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22Α Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!