a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 21)

Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) – Στάδια φορολογικού ελέγχου

1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου («Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου») και την προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου βάσει αυτού (άρθρα 28 και 62 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ-) 2. Εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, δηλαδή μέχρι την 24η.05.2016, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφες απόψεις ενώπιον του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (άρθρα 28 παρ.1 ΚΦΔ). Σε ορισμένες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της υπηρεσίας. 3. Εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παραλαβή των απόψεων ή μετά την εκπνοή της ως άνω 20ημερης προθεσμίας για υποβολή απόψεων (σε περίπτωση που...

Προβολή Άρθρου

Επίσχεση εργασίας

Από το συνδυασμό των άρθρων 325, 349 και 656 ΑΚ, συνάγεται ότι σε περίπτωση που ο μισθωτός διατηρεί κατά του εργοδότη του ληξιπρόθεσμες αξιώσεις από δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες μισθούς, δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας (ΑΠ 1502/2010, ΑΠ 1586/2010, ΑΠ 1153/2009, ΕφΑθ 5940/2012), με την επιφύλαξη ωστόσο, όσων ειδικότερα προβλέπει η σύμβαση εργασίας, η οποία μπορεί, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 325 ΑΚ, να περιορίζει ή ακόμα και να αποκλείει την άσκηση του δικαιώματος. Προϋπόθεση του δικαιώματος επίσχεσης είναι η ύπαρξης ενεργού εργασιακής σχέσης εδραζόμενης σε έγκυρη σύμβαση εργασίας (ΕφΑθ 321/1974). Το δικαίωμα ασκείται με εξώδικη προφορική...

Προβολή Άρθρου

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες

Α.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Πληροφοριακά Στοιχεία  Ισχύον Καθεστώς: 1. Καταβολή ετήσιων εισφορών (σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΕΤΑΑ) 2. Διάκριση στον υπολογισμό των εισφορών για τους δικηγόρους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας και άνω 5ετίας Νέο Ασφαλιστικό: 1.Ασφαλιστικές Εισφορές Σύνταξης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί  του μηνιαίου εισοδήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να είναι μικρότερες του ποσού των  1.406,60€ ετησίως (ή 117,22€ μηνιαίως) και ανώτερες του ποσού των 14.065,92€ ετησίως (ή 1.172,16€ μηνιαίως). 2. Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 7,5% επί του μηνιαίου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι: στο άρθρο 51 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου δεν αναφέρει ρητά εάν υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστικών εισφορών. Για τους σκοπούς της άσκησης, λαμβάνουμε ως δεδομένο...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων (royalties)

Τα δικαιώματα (royalties) φορολογούνται ως εισόδημα από κεφάλαιο, με συντελεστή 20% (άρθρο 40 παρ.3 ΚΦΕ). Περιπτώσεις:  1. Παρακράτηση φόρου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης(άρθρο 61 και 64 παρ.3 ΚΦΕ και ΠΟΛ.1042/2015 παρ.14)  Όταν οι πληρωμές δικαιωμάτων γίνονται από ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα προς ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% κατά την πίστωση ή καταβολή και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται...

Προβολή Άρθρου

Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας

Ιδιόγραφη είναι η διαθήκη που έχει γραφεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη και έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν (1721 ΑΚ, ΑΠ 708/2015, ΕφΘεσσαλ 2013/2012). Η δημοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους, όπως η εξακρίβωση των κληρονόμων, η εκκίνηση της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας (1847 ΑΚ) και η εκκίνηση της διετούς προθεσμίας για την αμφισβήτηση της εγκυρότητας της διαθήκης (1788 ΑΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 1774 ΑΚ, όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει να φροντίσει για τη δημοσίευσή της το συντομότερο δυνατόν και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη στιγμή που πληροφορηθεί το θάνατο του διαθέτη (ΑΠ...

Προβολή Άρθρου

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Α. Γενικά Με το Ν.4019/2011 (« Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»), ο έλληνας νομοθέτης προέβλεψε τη σύσταση και λειτουργία ενός νέου εταιρικού οχήματος, προσανατολισμένου στην Κοινωνική Οικονομία, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (εφεξής και χάριν συντομίας Κοιν.Σ.Επ.). Πρόκειται για αστικούς συνεταιρισμούς με κοινωνικό σκοπό, που διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη μιας Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα μόνον, είτε συνδυαστικά και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτή με μια ψήφο, ανεξαρτήτως αριθμού συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Β. Κατηγορίες  Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, διακρίνονται στις εξής ειδικότερες κατηγορίες, η δε διάκριση αυτή...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών διοίκησης και μερισμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων και των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, από εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, εφεξής «Κ.Φ.Ε.»), o φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του. Α. Φορολογία ΜερισμάτωνΤο εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων αποτελεί εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 35 Κ.Φ.Ε.) και φορολογείται με συντελεστή 10% (άρθρο 40 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Όταν ημεδαπό φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή (ανεξάρτητα αν...

Προβολή Άρθρου

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013): «1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του …. 2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα». Οι Δ.Ο.Υ. είναι αρκετά “φειδωλές” στην αποδοχή...

Προβολή Άρθρου

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Α. Διαδικασία Μετατροπής Σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν.4072/2012, εταιρεία οποιασδήποτε μορφής μπορεί να μετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Με τη μετατροπή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και ίδρυση νέου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της μετατρεπόμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Επιπλέον, οι εκκρεμείς της δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διοικητικές άδειες...

Προβολή Άρθρου

Η Έννομη Προστασία της Μητρότητας στην Εργασία

Η μητρότητα στην εργασία προστατεύεται από μία πληθώρα διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, η έρευνα των οποίων καταδεικνύει ότι η κυοφορούσα και τεκούσα εργαζόμενη διαθέτει τα κάτωθι δικαιώματα. Άδεια μητρότητας    Οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  και ανεξάρτητα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον εργοδότη τους και την ιδιότητα υπό την οποία παρέχουν την εργασία τους (υπάλληλοι, εργάτριες κλπ), δικαιούνται να λάβουν άδεια απουσίας από την εργασίας τους λόγω  τοκετού, τη λεγόμενη άδεια μητρότητας. Ο χρόνος της εν λόγω άδειας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα εννέα (119) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή δέκα επτά (17) εβδομάδες. Η άδεια μητρότητας διαιρείται...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!