a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 21)

Σύγκριση μισθωτού-ελεύθερου επαγγελματία και εταίρου δικηγόρου

Έμμισθος δικηγόρος Ελεύθερος Επαγγελματίας Εταίρος Τέλος επιτηδεύματος Δεν καταβάλλει Καταβάλλει ποσό 650€ ετησίως Δεν καταβάλλει ο ίδιος  αλλά η δικηγορική εταιρεία Εισφορές Τα 2/3 των εισφορών καλύπτονται από τον εργοδότη Καταβάλλει το σύνολο των εισφορών και εκπίπτουν από τα έσοδά του Καταβάλλονται από την εταιρεία και εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας Βιβλία Δεν τηρεί Τηρεί Δεν τηρεί Προκαταβολή Φόρου Δεν υπολογίζεται Υπολογίζεται ποσό 55% (75% για το 2015-Ν.4334/2015) επί του ποσού του αναλογούντος φόρου Δεν υπολογίζεται Φορολογία Κλίμακα Μισθωτών-Συνταξιούχων άρθρο 15 Ν.4172/2015 (δεν μεταβάλλονται οι συντελεστές με το Ν.4334/2015) Για εισοδήματα μέχρι €25.000 συντελεστής 22% Για εισοδήματα από €25.000-€42.000 συντελεστής 32% Για εισοδήματα άνω των €42.000 συντελεστής 42% Κλίμακα φορολόγησης κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  άρθρο 29 Ν.4172/2015...

Προβολή Άρθρου

Σημεία νομικού ελέγχου σε μια εξαγορά (due diligence)

Ο ακόλουθος κατάλογος σημείων εξέτασης νομικού ελέγχου είναι ένας γενικός (όχι περιοριστικός) κατάλογος θεμάτων διερεύνησης στο πλαίσιο ενός due diligence. Ενδέχεται να απαιτηθεί η προσθήκη ορισμένων σημείων ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας. Έχουν παραλειφθεί θέματα που άπτονται του αμιγώς οικονομικού ελέγχου. Οικονομικά Στοιχεία - Φορολογικές υποχρεώσεις • Περιορισμοί στη χρήση ρευστών διαθεσίμων. Υφίστανται περιορισμοί στη χρήση των ρευστών διαθεσίμων; Για παράδειγμα, συνεργαζόμενη τράπεζα ενδέχεται να έχει εκδώσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για λογαριασμό της εταιρείας, και να έχει δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό επί των μετρητών της εταιρείας. • Έλεγχος τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα μέχρι το χρόνο παραγραφής. • Αναλυτικός έλεγχος χρήσεων που δεν...

Προβολή Άρθρου

Φ.Π.Α στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Σχετικά με το εφαρμοζόμενο καθεστώς Φ.Π.Α. στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ’ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει από την 20η Ιουλίου 2015 και εφεξής, σημειώνονται τα κάτωθι: 1. Απαλλαγή από το φόρο  Απαλλάσσεται από το φόρο, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο εσωτερικό της χώρας και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου (όπως δημόσια εκπαιδευτήρια κλπ.). Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, εφόσον πληρούν αθροιστικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε...

Προβολή Άρθρου

Διασυνοριακή συγχώνευση

Α. Διαδικασία Οι διατάξεις του Νόμου 3777/2009 αποτελούν εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (όπως Α.Ε. , Ε.Π.Ε. κ.λπ.) μεταξύ διαφορετικών κρατών-μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 Ν.3777/2009, ως συγχώνευση, μεταξύ άλλων, νοείται και  η περίπτωση όπου μία ημεδαπή εταιρεία, η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) σε εταιρεία ενός άλλου κράτους – μέλους , η οποία κατέχει το σύνολο των τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού της κεφαλαίου. Πρόκειται για περίπτωση που...

Προβολή Άρθρου

Διακοπή εργασιών υποκαταστημάτων και γραφείων ναυτιλιακών εταιρειών των ΑΝ 89/1967 και Ν. 27/1975

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΚΥΑ 3122/18.03.13 (ΦΕΚ Β 3263/2013), εφόσον η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή ή ημεδαπή ναυτιλιακή εταιρεία επιθυμεί την παύση δραστηριότητας του γραφείου ή υποκαταστήματος της στην Ελλάδα ή την ανάκληση της αδείας υπαγωγής αντίστοιχα, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την αρμόδια προς τούτο Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες: 1) Αίτηση περί παύσης δραστηριότητας γραφείου ή υποκαταστήματος, στην οποία θα ορίζεται εκπρόσωπος ή/και αντίκλητος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. 2) Επισυναπτόμενη στην ως άνω αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου ή αντικλήτου για την αποδοχή του διορισμού τους. 3) Πρακτικό Διοικητικού...

Προβολή Άρθρου

Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων και λοιπών νομικών οντοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΠΟΛ. 1006/31.12.2013, όπως αυτό περαιτέρω διευκρινίζεται με την ΠΟΛ. 1045/10.02.2015, ορίζεται ότι προκειμένου για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4174/2013 περ. γ΄ και δ΄), συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων του ΑΝ 89/1967, απαιτείται η εντός δέκα (10) ημερών υποβολή του εντύπου Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ.  Στις περιπτώσεις που, τα πρόσωπα αυτά, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία μερισμάτων και αμοιβών Δ.Σ.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, εφεξής «Κ.Φ.Ε.») ο τρόπος φορολογίας των μερισμάτων και των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) έχει ως εξής: Α. Φορολογία Μερισμάτων Το εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων αποτελεί εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 35 Κ.Φ.Ε.) και φορολογείται με συντελεστή 10% (άρθρο 40 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Οι πληρωμές μερισμάτων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου  (άρθρο 62 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.) με συντελεστή 10% (άρθρο 64 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου είναι κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 20 παρ. Β Ν 4251/2014) προβλέπεται η χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000 €. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται, και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους. Σημειώνουμε ότι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι όσοι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα: 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη, σε πολίτη τρίτης χώρας που: α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος...

Προβολή Άρθρου

«Μόνιμη εγκατάσταση» αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής «Κ.Φ.Ε.» - Ν.4172/2013), όπως ισχύει, ως «Μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης χρησιμοποιείται κυρίως για να προσδιοριστεί το δικαίωμα επιβολής της φορολογίας στα κέρδη μιας επιχείρησης σύμφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 του Κ.Φ.Ε., ενώ επίσης ακολουθείται το πρότυπο του μοντέλου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (Ο.Ο.Σ.Α.) για τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, καθώς και οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Συγκεκριμένα, ο όρος...

Προβολή Άρθρου

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης και άλλης πράξεως εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.1 ΚΔΔ, ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης, όπως κατά α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ) του προγράμματος πλειστηριασμού, δ) της έκθεσης πλειστηριασμού και ε) του πίνακα κατάταξης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 224 παρ.3 ΚΔΔ κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με ανακοπή πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία, λόγοι ανακοπής που αφορούν σε παράλειψη ή μη κοινοποίηση στον ανακόπτοντα οποιασδήποτε πρόσκλησης, πράξης, έκθεσης ελέγχου, ταμειακής βεβαίωσης ή ατομικής...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!