a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 19)

Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων

Η φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων προβλέπεται στο άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και έχει ως ακολούθως: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων (που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, αλλά και εκείνες που προέκυψαν πριν την 01.01.2014 και δεν έχουν διαγραφεί μέχρι τις 31.12.2013) και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των €1.000 που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης,...

Προβολή Άρθρου

Ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη από τρίτο κατά εταιρείας – Έμμεση ζημία μετόχου

Η Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο διακεκριμένο από τους μετόχους της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και έχει ίδια περιουσία εξίσου ανεξάρτητη.Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συγκυριότητας στα περιουσιακό στοιχεία ή δικαίωμα στην περιουσία ως σύνολο της Α.Ε. και ως εκ τούτου η αξία που περικλείεται στη μετοχή αποτελεί αντανάκλαση της αξίας της εταιρικής περιουσίας, ή, κατά την επιγραμματική διατύπωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, "έμμεση ιδιοκτησία επί της περιουσίας της εταιρείας». Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 914, 928, εδ. β', 929, εδ. β', 297 και 298 Α.Κ., σε περίπτωση αδικοπραξίας, αξίωση για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση (λόγω...

Προβολή Άρθρου

Φορολόγηση μερισμάτων από Αγγλική Ltd – σε ημεδαπό φυσικό πρόσωπο

Όταν ημεδαπό φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από νομικό πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο (ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό), οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματά του και θα φορολογηθεί με συντελεστή 15% ως εισόδημα από κεφάλαιο. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής «ΣΑΔΦ Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου») Σύμφωνα με τη ΣΑΔΦ Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, στην περίπτωση που το εισόδημα υπόκειται σε φόρο και στα δύο εδάφη, χορηγείται απαλλαγή από τη διπλή φορολογία. Ο φόρος, δηλαδή, του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα εισοδήματα από πηγές που βρίσκονται...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Κ.Ν.2190/1920, η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, ήτοι την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4  του εταιρικού κεφαλαίου και δη μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920. Συγκεκριμένα, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, θα περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της και θα πρέπει  να  περιβληθεί  τον τύπο  του συμβολαιογραφικού...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.3190/1955, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. επιτρέπεται και γίνεται μόνο με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Ωστόσο, το καταστατικό μπορεί να οριστεί ότι η μεταβίβαση επιτρέπεται υπό ορισμένες μόνο προϋποθέσεις και κυρίως ότι προτιμούνται οι εταίροι. Περαιτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο για μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου, αλλά επιτρέπεται και η τμηματική μεταβίβαση αυτών. Συνοπτικά, οι ενέργειες έχουν ως εξής: - Σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η οποία περιλαμβάνει και την Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικού, και υπογραφή αυτής - Θεώρηση της υπογεγραμμένης Συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων - Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού...

Προβολή Άρθρου

Μείωση της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης σε περίπτωση βοηθήματος από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

Το άρθρο 19 παρ. 5 Ν 489/1976, απαλλάσσει το Επικουρικό Κεφάλαιο από την υποχρέωση αποζημίωσης του παθόντα από τροχαίο αυτοκινητιστικό ατύχημα, στο βαθμό που ο παθών δικαιούται να καλύψει μέρος της ζημίας του από παροχή ασφαλιστικού φορέα ή άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΑΠ 671/2003, ΑΠ 158/2006). Με τη διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εφαρμογή Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας, καθιερώνεται ο επικουρικός χαρακτήρας ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου και εισάγεται εξαίρεση στη διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ που αποσκοπεί στην αποφυγή ελάφρυνσης του υπαιτίου και σύμφωνα με την οποία ο παθών δικαιούται να λάβει σωρευτικά τόσο την αποζημίωση από τον υπαίτιο, όσο...

Προβολή Άρθρου

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στην οικογένεια του θύματος εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, δηλαδή ένα χρηματικό ποσό ως αντιστάθμισμα του πόνου τους από την απώλεια του συγγενικού τους προσώπου. Το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου. Κριτήρια για το σχετικό υπολογισμό είναι ο βαθμός του πταίσματος του δράστη, η έκταση του άλγους που προκλήθηκε στους συγγενείς συνεπεία του θανάτου, η ηλικία του θύματος και των μελών της οικογένειάς του τα οποία δοκιμάζουν ψυχική οδύνη και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μερών, με βάση...

Προβολή Άρθρου

Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής μετά την 01.01.2016, η υπόθεση υπάγεται στις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 4337/2015. Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, η ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς – εκκίνησης για όλες τις προθεσμίες που διέπουν τις περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων. Αναλυτικά, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα στάδια: 1. Κατάθεση προτάσεων ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου  • Εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα ενώπιον του Δικαστηρίου. Το χρονικό διάστημα από 01.08.2016 έως και 31.08.2016 δεν υπολογίζεται για την ως άνω προθεσμία των 100 ημερών(άρθρο...

Προβολή Άρθρου

Αποζημίωση και παράλληλη υποχρέωση τρίτου σε παροχές λόγω του τροχαίου ατυχήματος

Εκτός από τον υπαίτια ζημιώσαντα τον παθόντα, ο νόμος μπορεί να προβλέπει και ιδιαίτερες περιπτώσεις, στις οποίες ο τελευταίος δικαιούται παροχές και από κάποιον τρίτο λόγω του τροχαίου. Τέτοια περίπτωση προβλέπεται στα άρθρα 43 παρ 1 Ν 2683/1999 και 43 Ν 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), τα οποία εγκαθιδρύουν υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλλει μισθό σε δημόσιο υπάλληλο κατά το διάστημα που αδυνατεί να εργαστεί εξαιτίας αδικοπραξίας τρίτου, όπως είναι η υπαίτια πρόκληση τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήματος. Επιπροσθέτως, κατά τις ίδιες διατάξεις, το Δημόσιο καλύπτει και τα νοσήλια, σε περίπτωση νοσηλείας σε πολιτικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο. Η υποχρέωση αυτή του Δημοσίου δεν επηρεάζει την υποχρέωση...

Προβολή Άρθρου

Η πλαγιαστική δικαστική επιδίωξη από τον παθόντα της απαίτησης του υπαιτίου τροχαίου ατυχήματος κατά του ασφαλιστή

Σύμφωνα με το άρθρο 72 ΚΠολΔ, ο δανειστής δικαιούται να ασκήσει, αναζητώντας δικαστική προστασία, τα δικαιώματα του οφειλέτη του κατά τρίτου, ο οποίος είναι οφειλέτης του οφειλέτη, αν αδρανεί να τα ασκήσει ο ίδιος. Σκοπός της διάταξης είναι να μην καθυστερεί η ικανοποίηση του δανειστή, όταν ο οφειλέτης του επικαλείται αδυναμία του, ταυτόχρονα όμως αδρανεί να επιδιώξει την ικανοποίηση δικής του αξίωσης κατά δικού του οφειλέτη, καθώς και η αποφυγή τυχόν σχετικών συμπαιγνιών. Η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής επί τροχαίου ατυχήματος, αν η ευθεία αξίωση που παρέχει το άρθρο 10 παρ. 1 Ν 489/1976 στον παθόντα κατά του ασφαλιστή του οχήματος που...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!