a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 28)

Ειδικές επιβαρύνσεις σε Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύμφωνα με το Ν.4152/2013, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 (Α` 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 €/MW). ...

Προβολή Άρθρου

Ίδρυση υποκαταστημάτων Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην ΕΕ

Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ να ασκούν στην Ελλάδα δραστηριότητες του καταλόγου των στοιχείων β’-ιβ’ και ιε’, άρα και δραστηριότητες παροχής πιστώσεων και δανεισμού, μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος. ...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Σύμφωνα με την αρχική μορφή του άρθρου 15 Ν.3091/2001 για το Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων, από την υποχρέωση εταιρειών με εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα στην Ελλάδα για καταβολή ετήσιου φόρου 3% επί της αξίας αυτών, εξαιρούνταν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967. ...

Προβολή Άρθρου

Επιτρέπεται η κατάσχεση ή εκχώρηση του μισθού;

Ο μισθός είναι και ακατάσχετος και ανεκχώρητος. Η εκχώρηση του μισθού που έγινε κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι απολύτως άκυρη. ...

Προβολή Άρθρου

Πως μπορεί ένας εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε ασθενή εργαζόμενο που ταυτόχρονα λαμβάνει επίδομα ασθένειας από το Ι.Κ.Α. ;

Όταν χορηγείται επίδομα ασθενείας σε εργαζόμενο, ο Εργοδότης δεν δύναται να καταβάλει τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, διότι σε αυτή την περίπτωση  το σύστημα του ΙΚΑ, που ενημερώνεται ηλεκτρονικά, θα λάβει δύο εντελώς αντίθετες αναφορές, που μπορεί να οδηγήσουν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποιο λάθος ή ακόμη και απάτη. Δυστυχώς, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του/της να  λαμβάνει το επίδομα ασθενείας του ΙΚΑ, προκειμένου οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται μαζί με τις αποδοχές του. Το επίδομα ασθενείας δεν μπορεί να καταβάλλεται επ’  αόριστον, αλλά προβλέπεται ανώτατη περίοδος περίπου δύο ετών (720 ημερών). Αφού λήξει αυτό το χρονικό...

Προβολή Άρθρου

Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου

Κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου μπορεί να ασκηθεί από τον φορολογούμενο αίτηση αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της καθαρογραμμένης απόφασης. ...

Προβολή Άρθρου

Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου

Κατ’ άρθρο 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ειδικά στις φορολογικές εν γένει διαφορές, στις οποίες η προθεσμία ή η άσκηση του ένδικου μέσου δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, να ανασταλεί με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης αυτής, μόνο όμως αν το ένδικο μέσο κρίνεται ως προδήλως βάσιμο. ...

Προβολή Άρθρου

Αφανής εταιρεία

Η αφανής εταιρεία είναι μια «εσωτερική», χωρίς νομική προσωπικότητα εταιρεία, στην οποία οι πράξεις για την επιδίωξη του κοινού εταιρικού σκοπού εκτελούνται στο όνομα μόνο ενός εταίρου (φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας) ο οποίος καλείται εμφανής εταίρος, ενώ οι μη εμφανιζόμενοι προς τα έξω (αφανείς) εταίροι συμμετέχουν στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από τη δραστηριότητα του εμφανούς εταίρου. ...

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση εις χείρας του ΙΚΑ ως τρίτου

Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 95 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει σήμερα. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και, κατ’ αναλογική εφαρμογή, του ΙΚΑ, ως τρίτου, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 982 επ. του Κ.Πολ.Δ. ...

Προβολή Άρθρου

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για μισθωτή εργασία και ταυτόχρονα ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ, θα πρέπει να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που επιθυμεί, μέσα σε 3 μήνες εάν έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1/1/1993-23/12/1997 και μέσα σε 6 μήνες, εάν έχει ασφαλιστεί από 24/12/1997 κι έπειτα. ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!