a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 17)

Η υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22α ΚΦΕ

Η νέα υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22Α Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)....

Προβολή Άρθρου

Συνδικαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων και όρια άσκησής τους

Τα κυριότερα συνδικαλιστικά δικαιώματα (και οι αντίστοιχες εργοδοτικές υποχρεώσεις) περιγράφονται στα άρθρα 14-16 του Ν. 1264/1982 και αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος εντός του εργασιακού χώρου....

Προβολή Άρθρου

Σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας διαχειριστή Μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την εταιρεία

Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εταιρείας ΙΚΕ και του διαχειριστή της, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Καταρχάς η σύμβαση εργασίας θα υπογραφεί από τα μέρη...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα που ανακύπτουν στη δικαστική συμπαράσταση προσώπου ανίκανου για δικαιοπραξία

Οι διατάξεις περί δικαστικής συμπαράστασης στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 1666 έως και 1688) δεν κάνουν ειδική αναφορά στις πράξεις που μπορεί να επιχειρεί ο δικαστικός συμπαραστάτης, είτε μόνος, χωρίς τη σύμπραξη οιουδήποτε άλλου, είτε μετά σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, ...

Προβολή Άρθρου

Δέσμευση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) από προηγούμενες αποφάσεις της. 

Δέσμευση της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) από προηγούμενες αποφάσεις της.  Καταρχάς δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου οποιαδήποτε δέσμευση της ΔΕΔ από προηγούμενες αποφάσεις της που έχουν κρίνει ως προς κάποιο νομικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1064 Περαιτέρω, αν θεωρήσουμε ότι τα άρθρα 144 και 186 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) εφαρμόζονται αναλογικά στην διοικητική διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ, τότε με βάση τα προηγούμενα άρθρα μπορούμε να συνάγουμε ότι οποιοδήποτε στοιχείο είναι σχετικό με την υπόθεση και έχει ήδη αποδειχθεί (δικαστικό τεκμήριο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  στοιχείο έμμεσης απόδειξης. ...

Προβολή Άρθρου

Δωρεά εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (εφεξής «Ι.Κ.Ε.»)

1. Σύνταξη Πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων με το οποίο εγκρίνεται η δωρεά των εταιρικών μεριδίων και αποφασίζεται η Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Σύνταξη της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Ηλεκτρονική κατάθεση των ως άνω εγγράφων στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), μέσω του λογαριασμού της εταιρείας. 4. On – line δημοσίευση της Ανακοίνωσης καταχώρησης. 5. Κατάθεση της ως άνω Ανακοίνωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και παραλαβή βεβαίωσης μεταβολής....

Προβολή Άρθρου

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό που πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στη χώρα

Οι αλλοδαποί που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, δεν υποχρεούνται ρητά από το νόμο να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ελλάδα, ωστόσο στην πράξη πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν λογαριασμό προκειμένου να καταβάλουν το φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Σχετικά δε με το τι ζητούν οι τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό, είναι τα στοιχεία που απαιτεί (και για τους Έλληνες)...

Προβολή Άρθρου

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης απολυόμενου

H καταβολή της αποζημίωσης σε μετρητά δεν είναι νομοθετικά θεσπισμένη υποχρέωση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. ιδ΄ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής «Κ.Φ.Ε.» - Ν.4172/2013), «οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών», δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα...

Προβολή Άρθρου

Άσκηση δεύτερης προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της για τυπικούς λόγους

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κι ειδικότερα το άρθρο 70 αυτού, «Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα κατά της αυτής πράξης ή παράλειψης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς, εκτός από την περίπτωση της απόρριψης αυτής ως εκπρόθεσμης και τις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 28 παρ. 3, 139Α και 277 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα»....

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση μελλοντικών απαιτήσεων

Υπάρχει διχογνωμία στη θεωρία ως προς τον έγκυρο τρόπο κατάσχεσης. Υποστηρίζεται, όμως, και η άποψη (Μπέης) ότι η κατάσχεση μελλοντικής απαίτησης εις χείρας τρίτου είναι έγκυρη μόνο αν η απαίτηση είναι βέβαιη, όχι όμως ακόμα ληξιπρόθεσμη. Ο νόμιμος όμως τρόπος κατάσχεσης είναι η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων.Σύμφωνα με την πάγια νομολογία όμως, δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε βέβαιη και αβέβαιη μελλοντική απαίτηση, με αποτέλεσμα να θεωρείται έγκυρη η κατάσχεση εις χείρας τρίτου για την κατάσχεση οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησης...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!