a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 24)

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Μερική απασχόληση

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν.1892/1990, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος  μπορούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η συμφωνία αυτή, εφόσον δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση της, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 Ν.1892/1990, οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης,...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Άδεια άνευ αποδοχών

Στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία δεν υφίσταται συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει το θέμα της χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών σε εργαζομένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο η χορήγηση της εν λόγω άδειας θεμελιώνεται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Εξαίρεση αποτελούν ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λπ. Σημειώνεται ότι η άδεια άνευ αποδοχών αποτελεί μια μορφή αναστολής της εργασιακής σχέσης, υπό την έννοια ότι κατά το διάστημα χορήγησης άδειας η σύμβαση εργασίας δε λύεται, αλλά απλώς ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί και...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Θέματα λήψης κανονικής αδείας

Ο εργοδότης μπορεί να  συμφωνήσει με τους εργαζόμενους  τη λήψη της κανονικής τους άδειας σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που είχαν προγραμματίσει, μέχρι την αποσυμφόρηση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και την εξομάλυνση της αγοράς. Σημειώνεται, όμως, ότι η χορήγηση αναγκαστικής άδειας μονομερώς από τον εργοδότη δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία....

Προβολή Άρθρου

Φορολόγηση παροχών σε είδος

Α. Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 και εφεξής «Κ.Φ.Ε.»),  και συγκεκριμένα το άρθρο 12 παρ.1 , το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα, β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου, γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο...

Προβολή Άρθρου

Σημαντικότερες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο Μάιος 2014-Μάιος 2015

Από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2014 και εν μέσω ενός ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), ο οποίος είχε ήδη δημοσιευτεί από τον Ιούλιο του έτους 2013. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με κατεύθυνση την απλοποίηση και την ουσιαστική αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων, το οποίο στο σύνολό του αποτελείται από διατάξεις γενικής διατύπωσης που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς το ρυθμιστικό τους αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, από το Μάιο του έτους 2014 έως και το Μάιο του έτους 2015, εκτός από κάποιες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιεύτηκε και ένα πλήθος πολυγραφημένων εγκυκλίων...

Προβολή Άρθρου

Φορολόγηση «offshore εταιρειών»

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν χρήση της φράσης, χωρίς στην πραγματικότητα να αντιλαμβάνονται το ακριβές νόημά της. Με τον όρο «offshore εταιρείες» εννοούμε «υπεράκτιες» οικονομικές οντότητες, με έδρα συνήθως κάποιο κρατίδιο, το οποίο προκειμένου να προσελκύσει ξένους επενδυτές έχει θεσπίσει ηπιότερο φορολογικό καθεστώς, με μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ενώ παράλληλα προσφέρει ανωνυμία σε μετόχους και δεν συνεργάζεται με τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την παροχή στοιχείων φορολογικού ενδιαφέροντος. Στην αντίληψη του μέσου συναλλασσόμενου οι δραστηριότητες των offshore εταιρειών κινούνται στο μεταίχμιο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Ωστόσο, η ίδρυση και η ιδιοκτησία μιας offshore εταιρείας δεν αποτελεί αυτή...

Προβολή Άρθρου

Άδειες μισθωτών

Για τις άδειες νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων ισχύουν τα κάτωθι: Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του μέχρι και τη συμπλήρωση 12 μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής αδείας του με αποδοχές. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια 24 εργασίμων ημερών (σύστημα 6ήμερης εργασίας) ή με βάση ετήσια άδεια 20 εργασίμων ημερών (σύστημα 5ήμερης εργασίας). Επομένως: -Σε σύστημα 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας-> 24 ημέρες άδειας/12= 2 ημέρες ανά μήνα-Σε σύστημα 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας-> 20 ημέρες άδειας/12= 1,666 ημέρες ανά μήνα Πίνακες ημερών αδείας: Α. Για εργαζόμενους με υπηρεσία μέχρι 10 έτη στον ίδιο εργοδότη και μέχρι 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότηΧρόνος υπηρεσίας...

Προβολή Άρθρου

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§3-7 Ν.Δ.1044/1971, η χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ανήκε στην αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Από το τέλος Ιουνίου του έτους 2012, με  το Νόμο 3919/2011, τέθηκε σε εφαρμογή το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στο οποίο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  (Φ.900/13/158602/Σ.797/05.09.2012) εμπίπτει και η λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για την οποία απαιτείται αναγγελία έναρξης, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί  που είχαν τεθεί με το άρθρο 2 του Ν.3730/2008  αναφορικά με τα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, αφορούν μόνο τον...

Προβολή Άρθρου

Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ν. Υόρκης, όπως αυτή κυρώθηκε με το ν.δ. 4220/1961, και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 4 αυτής «για να επιτύχει την αναγνώριση και εκτέλεση που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, εκείνο από τα μέρη που ζητεί την αναγνώριση και εκτέλεση πρέπει να προσκομίσει ταυτόχρονα με την αίτηση: Α) Πρωτότυπο της διαιτητικής απόφασης και Β) Πρωτότυπο της συμφωνίας για την υποβολή των μερών σε διαιτησία. Επίσης, με το άρθρο 5 « η αναγνώριση και εκτέλεση μπορεί να απορριφθεί μόνο με αίτηση του μέρους εναντίον του οποίου γίνεται επίκληση της διαιτητικής αποφάσεως.». Εν προκειμένω δηλαδή το βάρος απόδειξης για την μη...

Προβολή Άρθρου

Απασχόληση εργαζομένων πέραν του νομίμου ωραρίου

I. Υπερεργασία  Τι είναι: είναι η εργασία  που παρέχεται πέρα από το εβδομαδιαίο ωράριο, δηλαδή πέρα από τις 40 ώρες, και μέχρι τη συμπλήρωση των 45 ωρών για όσους εργάζονται με το σύστημα της 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση των 48 ωρών για όσους εργάζονται με το σύστημα της 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Πως αμείβεται: για κάθε μία ώρα εργασίας πάνω από τις 40 και μέχρι τι 48 (για όσους εργάζονται 6ήμερο) καταβάλλεται το ωρομίσθιο που αντιστοιχεί σε αυτές τις ώρες με επιπλέον προσαύξηση 20%. Για κάθε μία ώρα εργασίας πάνω από τις 40 και μέχρι τις 45 (για όσους εργάζονται 5ήμερο)...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!