a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Ειδικά θέματα (Σελίδα 12)

Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 261 εδ. α’ και 221 παρ. 1 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι σε περίπτωση έγερσης αγωγής που αφορά σε μέρος μόνο και όχι για το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ή σε θετική μόνο ζημία και όχι σε διαφυγόντα κέρδη, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης μόνο για το αιτούμενο με την αγωγή κεφάλαιο και όχι για το σύνολο της αξίωσης. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 268 εδ. α’ ΑΚ κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση παραγράφεται μετά είκοσι έτη, ακόμα και αν αρχικά παραγραφόταν σε συντομότερο χρόνο. Το άρθρο αυτό επιμηκύνει...

Προβολή Άρθρου

Αναγωγικό δικαίωμα του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά των υπολοίπων συνοφειλετών της αποζημίωσης

Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μέλη του οποίου είναι υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ΠΔ 237/1986, το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να αποζημιώσει τον παθόντα τροχαίου ατυχήματος αν ο υπαίτιος είναι άγνωστος ή το ατύχημα έχει προέλθει από ανασφάλιστο όχημα ή του οποίου ο ασφαλιστής πτώχευσε ή του έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας λόγω παράβασης νόμου ή αν το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπους οχημάτων ή ορισμένα οχήματα που φέρουν ειδική  πινακίδα κυκλοφορίας. «Αναγωγικό ή δικαίωμα αναγωγής» ονομάζεται το δικαίωμα η άσκηση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη υπεισέλευση του προσώπου που το...

Προβολή Άρθρου

Πότε υπάρχει ευθύνη προς αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα;

Οι προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης προς αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τα άρθρα 10 Ν. ΓΠΝ/1911, 297,298,300,330 εδ. β’ και 914 ΑΚ, είναι οι εξής: Α) συμπεριφορά παράνομη, δηλαδή αντίθετη σε επιτακτικό ή απαγορευτικό κανόνα δικαίου (π.χ. νόμο), ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος. Η συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται όχι μόνο σε πράξη αλλά και σε παράλειψη, εφόσον προβλέπεται ειδική υποχρέωση προς τέλεση πράξης από το νόμο, δικαιοπραξία ή την καλή πίστη (ΑΠ 36/2015, 1927/2015). Β) υπαιτιότητα, η οποία διακρίνεται στο δόλο και στην αμέλεια. Από δόλο εμφορείται ο υπαίτιος που είτε θέλει την παραγωγή των πραγματικών περιστατικών...

Προβολή Άρθρου

Η επίδραση της αναπηρίας και της παραμόρφωσης του παθόντος στην έκταση της αποζημιώσεως από τροχαίο ατύχημα

Το άρθρο 931 ΑΚ, ορίζει ότι «αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα, λαμβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του». «Αναπηρία», είναι οποιαδήποτε έλλειψη της σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του παθόντος που προκλήθηκε από το ατύχημα, όπως μερική τύφλωση, ακρωτηριασμός χεριού ή ποδιού, αφαίρεση οργάνου. «Παραμόρφωση», είναι οποιαδήποτε σοβαρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών της εξωτερικής εμφάνισης, για την ύπαρξη των οποίων το Δικαστήριο θα κρίνει όχι μόνο με βάση τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης, αλλά κυρίως βάσει των αντιλήψεων της ζωής. Ως «μέλλον» τέλος, νοείται η επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική πρόοδος του προσώπου (ΑΠ 585/2015). Σύμφωνα με...

Προβολή Άρθρου

Μεταβολή επωνυμίας ή/και δ.τ. ομόρρυθμης εταιρείας

Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι εξής: 1) σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης του άρθρου που προβλέπει την επωνυμία ή/και τον δ.τ., το οποίο θα περιλαμβάνει και κωδικοποίηση του καταστατικού (δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται τα ονόματα των εταίρων στην επωνυμία-άρθρ. 250 Ν 4072/2012). 2) προέγκριση επωνυμίας ή/και δ.τ. από το επιμελητήριο (για το ΕΒΕΑ γίνεται μέσω Γ.Ε.ΜΗ). Διαδικασία: • υποβολή (προτυπωμένης) αίτησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων, το σκοπό της εταιρείας (συνοπτικά) και τη νέα επωνυμία ή/και τον νέο δ.τ. και • υποβολή σχεδίου του τροποποιητικού καταστατικού • καταβολή τέλους τροποποίησης επωνυμίας/δ.τ. (10€) • προϋποτίθεται η καταβολή των επιμελητηριακών εισφορών για όλα τα προηγούμενα...

Προβολή Άρθρου

Δαπάνες εργασιών και υλικών ανακαίνισης μισθωτή – Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014, οι επαγγελματικές μισθώσεις του π.δ.34/1995, ισχύουν πλέον για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Τα ως άνω ισχύουν και για τις επαγγελματικές μισθώσεις που έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής (12ετής) διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της. Στις διατάξεις του άρθρου 30 και 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000),...

Προβολή Άρθρου

Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) – Στάδια φορολογικού ελέγχου

1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου («Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου») και την προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου βάσει αυτού (άρθρα 28 και 62 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ-) 2. Εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, δηλαδή μέχρι την 24η.05.2016, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφες απόψεις ενώπιον του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (άρθρα 28 παρ.1 ΚΦΔ). Σε ορισμένες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της υπηρεσίας. 3. Εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παραλαβή των απόψεων ή μετά την εκπνοή της ως άνω 20ημερης προθεσμίας για υποβολή απόψεων (σε περίπτωση που...

Προβολή Άρθρου

Επίσχεση εργασίας

Από το συνδυασμό των άρθρων 325, 349 και 656 ΑΚ, συνάγεται ότι σε περίπτωση που ο μισθωτός διατηρεί κατά του εργοδότη του ληξιπρόθεσμες αξιώσεις από δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες μισθούς, δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας (ΑΠ 1502/2010, ΑΠ 1586/2010, ΑΠ 1153/2009, ΕφΑθ 5940/2012), με την επιφύλαξη ωστόσο, όσων ειδικότερα προβλέπει η σύμβαση εργασίας, η οποία μπορεί, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 325 ΑΚ, να περιορίζει ή ακόμα και να αποκλείει την άσκηση του δικαιώματος. Προϋπόθεση του δικαιώματος επίσχεσης είναι η ύπαρξης ενεργού εργασιακής σχέσης εδραζόμενης σε έγκυρη σύμβαση εργασίας (ΕφΑθ 321/1974). Το δικαίωμα ασκείται με εξώδικη προφορική...

Προβολή Άρθρου

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες

Α.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Πληροφοριακά Στοιχεία  Ισχύον Καθεστώς: 1. Καταβολή ετήσιων εισφορών (σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΕΤΑΑ) 2. Διάκριση στον υπολογισμό των εισφορών για τους δικηγόρους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας και άνω 5ετίας Νέο Ασφαλιστικό: 1.Ασφαλιστικές Εισφορές Σύνταξης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί  του μηνιαίου εισοδήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να είναι μικρότερες του ποσού των  1.406,60€ ετησίως (ή 117,22€ μηνιαίως) και ανώτερες του ποσού των 14.065,92€ ετησίως (ή 1.172,16€ μηνιαίως). 2. Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 7,5% επί του μηνιαίου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι: στο άρθρο 51 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου δεν αναφέρει ρητά εάν υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστικών εισφορών. Για τους σκοπούς της άσκησης, λαμβάνουμε ως δεδομένο...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων (royalties)

Τα δικαιώματα (royalties) φορολογούνται ως εισόδημα από κεφάλαιο, με συντελεστή 20% (άρθρο 40 παρ.3 ΚΦΕ). Περιπτώσεις:  1. Παρακράτηση φόρου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης(άρθρο 61 και 64 παρ.3 ΚΦΕ και ΠΟΛ.1042/2015 παρ.14)  Όταν οι πληρωμές δικαιωμάτων γίνονται από ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα προς ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% κατά την πίστωση ή καταβολή και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται...

Προβολή Άρθρου