a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Ειδικά θέματα (Σελίδα 12)

Φορολογική μεταχείριση της πληρωμής δικαιωμάτων από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή

Τα δικαιώματα (royalties) φορολογούνται ως εισόδημα από κεφάλαιο, με συντελεστή 20% (άρθρο 40 παρ.3 ΚΦΕ). Στην περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοικος κράτους με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (εφεξής «Σ.Α.Δ.Φ.»), θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από την οικεία Σ.Α.Δ.Φ, λόγω αυξημένης τυπικής ισχύος. Στην ως άνω περίπτωση και όπου προβλέπεται παρακράτηση φόρου, με την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου,  ο υπόχρεος σε παρακράτηση, δηλαδή το...

Προβολή Άρθρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του Ν. 3340/2005 περί Προστασίας Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, κι αναφορικά με τυχόν Διοικητικές Κυρώσεις και μέτρα τις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ένδικη προστασία του διοικουμένου, αναφέρονται τα ακόλουθα: Το άρθρο 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, ορίζει τα ακόλουθα: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α’/10.05.2005), οι εν γένει αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσβάλλονται δικαστικώς ως εξής: α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με...

Προβολή Άρθρου

Αστική ευθύνη του Δημοσίου για ιατρικά λάθη

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών», ενώ το άρθρο 106 του Εισ.Ν.Α.Κ. ορίζει ότι «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων

Η φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων προβλέπεται στο άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και έχει ως ακολούθως: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων (που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, αλλά και εκείνες που προέκυψαν πριν την 01.01.2014 και δεν έχουν διαγραφεί μέχρι τις 31.12.2013) και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των €1.000 που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης,...

Προβολή Άρθρου

Ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη από τρίτο κατά εταιρείας – Έμμεση ζημία μετόχου

Η Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο διακεκριμένο από τους μετόχους της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και έχει ίδια περιουσία εξίσου ανεξάρτητη.Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συγκυριότητας στα περιουσιακό στοιχεία ή δικαίωμα στην περιουσία ως σύνολο της Α.Ε. και ως εκ τούτου η αξία που περικλείεται στη μετοχή αποτελεί αντανάκλαση της αξίας της εταιρικής περιουσίας, ή, κατά την επιγραμματική διατύπωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, "έμμεση ιδιοκτησία επί της περιουσίας της εταιρείας». Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 914, 928, εδ. β', 929, εδ. β', 297 και 298 Α.Κ., σε περίπτωση αδικοπραξίας, αξίωση για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση (λόγω...

Προβολή Άρθρου

Φορολόγηση μερισμάτων από Αγγλική Ltd – σε ημεδαπό φυσικό πρόσωπο

Όταν ημεδαπό φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από νομικό πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο (ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό), οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματά του και θα φορολογηθεί με συντελεστή 15% ως εισόδημα από κεφάλαιο. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής «ΣΑΔΦ Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου») Σύμφωνα με τη ΣΑΔΦ Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, στην περίπτωση που το εισόδημα υπόκειται σε φόρο και στα δύο εδάφη, χορηγείται απαλλαγή από τη διπλή φορολογία. Ο φόρος, δηλαδή, του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα εισοδήματα από πηγές που βρίσκονται...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Κ.Ν.2190/1920, η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, ήτοι την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4  του εταιρικού κεφαλαίου και δη μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920. Συγκεκριμένα, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, θα περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της και θα πρέπει  να  περιβληθεί  τον τύπο  του συμβολαιογραφικού...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.3190/1955, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. επιτρέπεται και γίνεται μόνο με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Ωστόσο, το καταστατικό μπορεί να οριστεί ότι η μεταβίβαση επιτρέπεται υπό ορισμένες μόνο προϋποθέσεις και κυρίως ότι προτιμούνται οι εταίροι. Περαιτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο για μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου, αλλά επιτρέπεται και η τμηματική μεταβίβαση αυτών. Συνοπτικά, οι ενέργειες έχουν ως εξής: - Σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η οποία περιλαμβάνει και την Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικού, και υπογραφή αυτής - Θεώρηση της υπογεγραμμένης Συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων - Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού...

Προβολή Άρθρου

Μείωση της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης σε περίπτωση βοηθήματος από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

Το άρθρο 19 παρ. 5 Ν 489/1976, απαλλάσσει το Επικουρικό Κεφάλαιο από την υποχρέωση αποζημίωσης του παθόντα από τροχαίο αυτοκινητιστικό ατύχημα, στο βαθμό που ο παθών δικαιούται να καλύψει μέρος της ζημίας του από παροχή ασφαλιστικού φορέα ή άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΑΠ 671/2003, ΑΠ 158/2006). Με τη διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εφαρμογή Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας, καθιερώνεται ο επικουρικός χαρακτήρας ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου και εισάγεται εξαίρεση στη διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ που αποσκοπεί στην αποφυγή ελάφρυνσης του υπαιτίου και σύμφωνα με την οποία ο παθών δικαιούται να λάβει σωρευτικά τόσο την αποζημίωση από τον υπαίτιο, όσο...

Προβολή Άρθρου

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στην οικογένεια του θύματος εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, δηλαδή ένα χρηματικό ποσό ως αντιστάθμισμα του πόνου τους από την απώλεια του συγγενικού τους προσώπου. Το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου. Κριτήρια για το σχετικό υπολογισμό είναι ο βαθμός του πταίσματος του δράστη, η έκταση του άλγους που προκλήθηκε στους συγγενείς συνεπεία του θανάτου, η ηλικία του θύματος και των μελών της οικογένειάς του τα οποία δοκιμάζουν ψυχική οδύνη και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μερών, με βάση...

Προβολή Άρθρου