a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 3)

Κοινοπραξία (νομική φύση/ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

H κοινοπραξία είναι μη προβλεπόμενη από το νόμο, αλλά γνωστή στη συναλλακτική πρακτική ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας....

Προβολή Άρθρου

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Τι είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ); Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποτελεί μια δημοτική υποχρέωση,  ένα πάγιο αλλά ιδιαίτερα μικρό ποσό που οφείλεται στο δήμο που ανήκει το εκάστοτε ακίνητο. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει αυτό το ποσό στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον οποίο ανήκει το ακίνητό του. Όμως, στην πράξη τα τέλη αυτά εισπράττονται από τους δήμους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τα Δημοτικά Τέλη και τους Δημοτικούς Φόρους. Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας υπόκειται περαιτέρω σε φόρο ακίνητης περιουσίας. Πώς υπολογίζεται το ΤΑΠ; Από την 1η Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της...

Προβολή Άρθρου

Μετοικεσία αλλοδαπού και εισαγωγή επιβατικού οχήματος από τρίτη χώρα

Το δικαίωμα της μετοικεσίας μπορούν να ασκήσουν και φυσικά πρόσωπα που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα, και είναι ομογενείς ή σύζυγοι προσώπων με Ελληνική υπηκοότητα ή μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου με Έλληνα/Ελληνίδα υπήκοο, αρκεί στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να προσκομιστεί οιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την τέλεση του γάμου ή την οικογενειακή του κατάσταση ή την έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται κατά νόμο για την τέλεση του γάμου στη Ελλάδα. Αν το φυσικό πρόσωπο (αλλοδαπό ή μη) βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο και στη συνέχεια εκφράσει τη βούλησή του να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του,...

Προβολή Άρθρου

Αλλοδαπή εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτου στην Ελλάδα – υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος

Αναφορικά με την εξέταση τυχόν υποχρέωσης ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, το θέμα δεν ρυθμίζεται επαρκώς από τις υπάρχουσες διατάξεις, καθώς υπάρχουν νομοθετικά κενά ως προς διάφορες παραμέτρους. Από 1/1/2015, οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους στην Ελλάδα ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητο στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι από 1/1/2014 το εν λόγω εισόδημα αποτελεί πλέον για...

Προβολή Άρθρου

Εξαγορά μετοχών ΑΕ από τον πλειοψηφούντα με 95% μέτοχο

Ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 47 ν. 4548/2019) αναγνωρίζει συγκεκριμένα δικαιώματα στο μέτοχο που συγκεντρώνει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 95% του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Στις περιπτώσεις των μη εισηγμένων εταιρειών (καθώς για τις εισηγμένες ισχύουν, κατά βάση, οι ρυθμίσεις για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών και επικουρικά εκείνες του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες) η πρώτη, καθοριστική, προϋπόθεση αναφέρεται στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του πλειοψηφούντος μετόχου. Η ρύθμιση του νόμου για τις Α.Ε. (άρθρο 47 παρ. 1 ν. 4548/2018) αναφέρεται στον μέτοχο που συγκεντρώνει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό...

Προβολή Άρθρου

Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα – Φορολογικές υποχρεώσεις – Ίδρυση υποκαταστήματος  

Νομοθετικό πλαίσιο Από την κείμενη νομοθεσία, προκύπτει καταρχήν ότι, από 1/1/2015, οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους στην Ελλάδα ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητο στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι από 1/1/2014 το εν λόγω εισόδημα αποτελεί πλέον για την φορολογία εισοδήματος εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε, ανεξάρτητα από το εάν τα αλλοδαπά πρόσωπα αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, τα...

Προβολή Άρθρου

Ρυθμίσεις ν. 4808/2021 για την άσκηση και προστασία της συνδικαλιστικής δράσης

Ένα μεγάλο τμήμα του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021 (άρθρα 83 -90 ),  αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων με την τροποποίηση, αντικατάσταση και προσθήκη νέων άρθρων στον βασικό ισχύοντα νόμο 1264/1982 που αφορά στην κατοχύρωση και άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος εντός του εργασιακού χώρου. Σημαντική κατά την γνώμη μας είναι η ενεργοποίηση της ήδη ( άρθρο 6 ν. 1876/1990) ψηφισμένης διάταξης περί υποχρεωτικής εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), άνευ της οποίας και για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη, η οργάνωση δεν νομιμοποιείται  να ασκήσει κανένα συνδικαλιστικό της δικαίωμα. Επίσης με τον νέο νόμο περιορίζεται ο αριθμός των...

Προβολή Άρθρου

Δέσμευση ποινικού δικαστηρίου από έκβαση φορολογικής δίκης

Kατά το άρθρο 60 ΚΠοινΔ, "Το ποινικό δικαστήριο κρίνει και για τα ζητήματα αστικής φύσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δίκης. Η ποινική δίωξη αναστέλλεται όταν σύμφωνα με το νόμο χρειάζεται να προηγηθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου", ...

Προβολή Άρθρου

Περιορισμός της ευθύνης των εταίρων δικηγορικών εταιριών (τροποποίηση άρθρου 54 Κώδικα περί Δικηγόρων)

Με το άρθρο 187 του νόμου 4820/2021 αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) ως εξής: Για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Τα άρθρα 759, 783 Α.Κ. και η παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4072/2012 (Α’86) δεν έχουν εφαρμογή στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων της με εντολείς της ή τρίτους. ...

Προβολή Άρθρου

Ν. 4808/2021(νέος εργασιακός νόμος)

Στις 19/6/2021 ψηφίσθηκε ο νέος εργασιακός νόμος (ν. 4808/2021) ο οποίος περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώματα με διατάξεις που αφορούν τόσο στο  Ατομικό όσο και στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο. Αρχικά κύρωσε την σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  και την ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 1 έως 23 του νόμου.  Πρόκειται για την υιοθέτηση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο με την διεύρυνση του πεδίου απαγορευμένων συμπεριφορών εισάγοντας σε αυτές  και την ψυχολογική βία (mobbing) διευρύνοντας επίσης τον κύκλο των προστατευόμενων προσώπων. Μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με ενσωμάτωση...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!