a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 4)

Trust και ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Εννοιολογικά στοιχεία του θεσμού του αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) – Επιβολή Ειδικού Φόρου Ακινήτων Τo trust, άλλως εμπίστευμα - θεσμός με προέλευση το αγγλοσαξονικό δίκαιο - αποτελεί ιδιόμορφο καθεστώς διαχείρισης και εκκαθάρισης περιουσίας, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας και δημιουργείται είτε με δήλωση του κυρίου της περιουσίας είτε με μεταβίβαση αυτής, εν ζωή είτε με διαθήκη. Ο ιδρυτής του εμπιστεύματος (settlor ή trustor) συμβάλλεται με πράξη συστάσεως (settlement) με τον εμπιστευματούχο (trustee) και του μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτός διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων εμπιστευματοδόχων ή ωφελούμενων (beneficiaries) ή και του ίδιου (εμπιστευματούχου) ή και του ιδρυτή του εμπιστεύματος για...

Προβολή Άρθρου

Πλαίσιο λειτουργίας γραφείων Ν.89/1967

Με το παρόν παρουσιάζεται συνοπτικά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ν. 89/1967, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρίες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μέσω γραφείου ή υποκαταστήματος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή στις συνδεδεμένες - μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προβλέπονται στο νόμο παρέχοντάς τους ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και περαιτέρω ενισχύσεις, όπως θα αναφέρουμε κατωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία ή υποκαταστήματα του ν. 89/1967 μπορούν να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και...

Προβολή Άρθρου

Επιμέτρηση αξίας περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΕΛΠ (Ν. 4308/2014), η επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε με τη μέθοδο του κόστους (άρθρο 18 και επόμενα ΕΛΠ) είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας (άρθρο 24 ΕΛΠ). Κατά συνέπεια, σημειώνεται ότι είναι προαιρετική η επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου. Μέθοδος του κόστους Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 των ΕΛΠ, τα  ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (σημειώνεται ότι η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης...

Προβολή Άρθρου

Καταθέσεις προς αύξηση κεφαλαίου σε Α.Ε. – χρόνος υλοποίησης – φορολογικά θέματα

Από 1.1.2015 οι καταθέσεις μετόχων ή εταίρων με ποσά προοριζόμενα για αύξηση του κεφαλαίου εμφανίζονται ως στοιχεία της καθαρής θέσεως υπό το λογαριασμό «καταθέσεις ιδιοκτητών» (42) εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς. Εάν η υποχρέωση αυτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε τα ποσά αυτά μεταφέρονται στις υποχρεώσεις (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/ 2014, σελ. 149). Από τις ανωτέρω οδηγίες της  επιτροπής Ελληνικής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε να εμφανισθούν...

Προβολή Άρθρου

Εγκλήματα φοροδιαφυγής και ποινική αντιμετώπιση

Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής θεωρούνται  ως αδικήματα ιδιαίτερης επικινδυνότητας ως πλήττοντα το έννομο αγαθό της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και γι’ αυτό όποιος με πρόθεση διαπράττει  φορολογική παράβαση τυποποιούμενη ως «έγκλημα φοροδιαφυγής» τιμωρείται με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ισχύουσες διατάξεις Σύμφωνα με τον νόμο 4987/2022  με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)  σε αντικατάσταση του ν. 4174/2013 και ειδικότερα στο αρ. 66 αυτού, τυποποιούνται ως εγκλήματα φοροδιαφυγής, φορολογικές παραβάσεις οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν για καλύτερη κατανόηση σε τρεις ομάδες αξιόποινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα στο άρθρο 66 του ΚΦΔ ορίζεται ότι έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση  : 66 παρ.1α:...

Προβολή Άρθρου

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα χορηγείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Άρθρο 16 ν 4251/2014 Υποπεριπτώσεις: α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης β', των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), που έχει ως σκοπό...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη (Ν. 4072/2012 – Άρθρο 198)

Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα που το εκπροσωπούν, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)  Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. β) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών,...

Προβολή Άρθρου

Το νέο φορολογικό καθεστώς για «Family Offices» στην Ελλάδα

Μεταξύ των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί τον τελευταίο καιρό με σκοπό την προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες, η Ελληνική Κυβέρνηση εισήγαγε πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία και το καθεστώς των «family offices» για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Προς το σκοπό αυτό, ο νέος νόμος 4778/2021 θέτει ένα διαφανές και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που παρέχει κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, ως ακολούθως: ...

Προβολή Άρθρου

Χρηματικά όρια επενδύσεων κατά τον Ν. 4251/2014

Σύμφωνα με το ν. 4251/2014 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών είτε για επενδυτική δραστηριότητα ή για επένδυση, όπως οι επιμέρους κατηγορίες ορίζονται στα άρθρα 16 και 20 Ν. 4251/2014, τα όρια των οποίων είναι τα παρακάτω: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα Άρθρο 16 ν 4251/2014 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, ως επενδυτών, για να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.», υπό τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που στην συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται. Στην άδεια...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο

Το άρθρο 66Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ATAD) για τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης "κατά την έξοδο" (exit taxation). Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων έχει εκδοθεί και η Απόφαση Α. 1231/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.   Σκοπός των διατάξεων Οι κανόνες της φορολόγησης κατά την έξοδο εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας νομικού προσώπου εκτός Ελλάδας που συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος φορολόγησης της Ελλάδας και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι η οικονομική αξία τυχόν κεφαλαιακού κέρδους θα φορολογηθεί, ακόμη και αν το εν λόγω...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!