a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 4)

Τέλη χαρτοσήμου επί υποθήκης

Καταρχήν, κατ’ εξαίρεση της γενικής αρχής των άρθρων 13. παρ. 1 ε και 15. παρ. 1 γ του ΚΤΧ περί μη υπαγωγής σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου των παρεπόμενων συμφώνων που ασφαλίζουν κύριες συμβάσεις, ο νόμος καταρχήν φορολογεί με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% τις συμβάσεις που ασφαλίζονται με υποθήκη. Αυτό έχει πρακτική σημασία για τις υποθήκες που εγγράφονται προς ασφάλεια σύμβασης η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου μικρότερο του 3% (π.χ. εμπορικές συμβάσεις μεταξύ ορισμένων προσώπων οι οποίες υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2%), καθώς με ρητή διάταξη του ΚΤΧ και οι συμβάσεις αυτές υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, εφόσον με το ίδιο...

Προβολή Άρθρου

Πτώχευση φυσικού προσώπου υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020

Σε αντίθεση με το προϊσχύον πτωχευτικό δίκαιο, με τον νέο νόμο 4738/2020 αποσυνδέεται πλέον η διαδικασία της πτώχευσης από την εμπορική ιδιότητα, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου όλων των φυσικών προσώπων (αρθ. 76 παρ. 1). Οι διατάξεις του ν. 4738/2020 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται μετά την 1.3.2021. Σημειώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία έπαυσε η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων υπαγωγής φυσικών προσώπων στις διατάξεις του ν. 3869/2020 (Νόμος Κατσέλη). Προϋποθέσεις Πιο συγκεκριμένα, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές...

Προβολή Άρθρου

Αλλαγές στο καθεστώς της Golden Visa

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της άδειας διαμονής επενδυτή για πολίτες τρίτων χωρών, η γνωστή και ως «Golden Visa», όπως αυτό ρυθμίζεται στο άρθρο 20 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014) και αφορά την χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα ή μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., είτε διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριότητα και νομή, είτε έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, είτε είναι ενήλικοι και απέκτησαν ακίνητη περιουσία κατά πλήρη κυριότητα και νομή...

Προβολή Άρθρου

Due diligence για αποφυγή απάτης εικονικών τιμολογίων

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 .ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρισθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή...

Προβολή Άρθρου

Trust και ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Εννοιολογικά στοιχεία του θεσμού του αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) – Επιβολή Ειδικού Φόρου Ακινήτων Τo trust, άλλως εμπίστευμα - θεσμός με προέλευση το αγγλοσαξονικό δίκαιο - αποτελεί ιδιόμορφο καθεστώς διαχείρισης και εκκαθάρισης περιουσίας, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας και δημιουργείται είτε με δήλωση του κυρίου της περιουσίας είτε με μεταβίβαση αυτής, εν ζωή είτε με διαθήκη. Ο ιδρυτής του εμπιστεύματος (settlor ή trustor) συμβάλλεται με πράξη συστάσεως (settlement) με τον εμπιστευματούχο (trustee) και του μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτός διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων εμπιστευματοδόχων ή ωφελούμενων (beneficiaries) ή και του ίδιου (εμπιστευματούχου) ή και του ιδρυτή του εμπιστεύματος για...

Προβολή Άρθρου

Πλαίσιο λειτουργίας γραφείων Ν.89/1967

Με το παρόν παρουσιάζεται συνοπτικά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ν. 89/1967, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρίες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μέσω γραφείου ή υποκαταστήματος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή στις συνδεδεμένες - μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προβλέπονται στο νόμο παρέχοντάς τους ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και περαιτέρω ενισχύσεις, όπως θα αναφέρουμε κατωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία ή υποκαταστήματα του ν. 89/1967 μπορούν να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και...

Προβολή Άρθρου

Επιμέτρηση αξίας περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΕΛΠ (Ν. 4308/2014), η επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε με τη μέθοδο του κόστους (άρθρο 18 και επόμενα ΕΛΠ) είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας (άρθρο 24 ΕΛΠ). Κατά συνέπεια, σημειώνεται ότι είναι προαιρετική η επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου. Μέθοδος του κόστους Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 των ΕΛΠ, τα  ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (σημειώνεται ότι η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης...

Προβολή Άρθρου

Καταθέσεις προς αύξηση κεφαλαίου σε Α.Ε. – χρόνος υλοποίησης – φορολογικά θέματα

Από 1.1.2015 οι καταθέσεις μετόχων ή εταίρων με ποσά προοριζόμενα για αύξηση του κεφαλαίου εμφανίζονται ως στοιχεία της καθαρής θέσεως υπό το λογαριασμό «καταθέσεις ιδιοκτητών» (42) εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς. Εάν η υποχρέωση αυτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε τα ποσά αυτά μεταφέρονται στις υποχρεώσεις (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/ 2014, σελ. 149). Από τις ανωτέρω οδηγίες της  επιτροπής Ελληνικής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε να εμφανισθούν...

Προβολή Άρθρου

Εγκλήματα φοροδιαφυγής και ποινική αντιμετώπιση

Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής θεωρούνται  ως αδικήματα ιδιαίτερης επικινδυνότητας ως πλήττοντα το έννομο αγαθό της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και γι’ αυτό όποιος με πρόθεση διαπράττει  φορολογική παράβαση τυποποιούμενη ως «έγκλημα φοροδιαφυγής» τιμωρείται με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ισχύουσες διατάξεις Σύμφωνα με τον νόμο 4987/2022  με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)  σε αντικατάσταση του ν. 4174/2013 και ειδικότερα στο αρ. 66 αυτού, τυποποιούνται ως εγκλήματα φοροδιαφυγής, φορολογικές παραβάσεις οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν για καλύτερη κατανόηση σε τρεις ομάδες αξιόποινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα στο άρθρο 66 του ΚΦΔ ορίζεται ότι έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση  : 66 παρ.1α:...

Προβολή Άρθρου

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα χορηγείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Άρθρο 16 ν 4251/2014 Υποπεριπτώσεις: α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης β', των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), που έχει ως σκοπό...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!