a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 6)

Ανάλυση των προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ μέρους του αιτούντος για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Διαχρονικά, η παροχή φορολογικού κινήτρου που σχετίζεται με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, διέπεται από ένα κατά κύριο λόγο σταθερό νομικό πλαίσιο αφενός ως προς τα βασικά κριτήρια του χαρακτηρισμού των δαπανών αφετέρου ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται εκ μέρους των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των δαπανών αυτών. Καθοριστικό στοιχείο για το τι ορίζεται ως επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, είναι η παρουσία ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής/τεχνολογικής αβεβαιότητας, ενώ οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο των εκτελούμενων έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Δεδομένων τούτων, απαιτούνται να συγκεντρώνονται οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4251/2014, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 136 του νόμου αυτού. - Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ...

Προβολή Άρθρου

Παράταση βραχείας παραμονής πολίτη τρίτης χώρας

Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα για τουρισμό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήμερη διαμονή, μπορεί να παραμείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαμονής, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστημα μέχρι 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας της παραπάνω επιτρεπόμενης βραχείας παραμονής. Τέτοιες είναι περιπτώσεις, που υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικοί λόγοι, που εμπόδισαν τον πολίτη τρίτης χώρας να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια/επικράτεια κρατών-μελών ΕΕ πριν από τη πριν...

Προβολή Άρθρου

Το έντοκο της επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου

Η επιστροφή φόρου αποτελεί δικαίωμα (αξίωση) του φορολογούμενου στην αναζήτηση της καταβολής του υπερβάλλοντος ή αχρεωστήτως καταβλήθέντος  από αυτόν φόρου και υποχρέωση της Φορολογικής Αρχής να καταβάλει στο δικαιούχο τον επιστρεπτέο φόρο κατά τρόπο πλήρη και προσήκοντα. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ ορίζεται ότι σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής, οφείλονται τόκοι για την χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής. Το έντοκο της επιστροφής ορίζεται ως παρεπόμενη υποχρέωση του Δημοσίου, διότι ο φορολογούμενος ο οποίος καταβάλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση,...

Προβολή Άρθρου

Νομικές διατάξεις σχετικά με την απουσία λόγω ασθενείας

Σχετικά με την απουσία ενός εργαζομένου λόγω ασθένειας και την αποζημίωση τέτοιας απουσίας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: Ένας εργαζόμενος για να δικαιούται αποζημίωση για άδεια ασθένειας, πρέπει να απασχολείται για τουλάχιστον 10 μέρες στον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τους εργοδότες τους για την απουσία τους λόγω ασθένειας με κάθε τρόπο και να πιστοποιούν την κατάστασή τους με την παροχή ενός σημειώματος από τον ιατρό, ο οποίος επίσης θα υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών που ο εργαζόμενος θα αιτηθεί για άδεια ασθένειας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν τις μισές αποδοχές σε περίπτωση που απασχολούνται για περίοδο μεγαλύτερη των 10...

Προβολή Άρθρου

Ποινικές κυρώσεις σε εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Η σύμβαση εργασίας είναι μια αμφοτεροβαρής σύμβαση, με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Ο μεν μισθωτός αναλαμβάνει ως κύρια υποχρέωσή του την παροχή εργασίας, ο δε εργοδότης έχει ως κύρια υποχρέωση να καταβάλλει στον εργαζόμενο το αντάλλαγμά της (μισθό). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η μη καταβολή στον εργαζόμενο του μισθού του αποτελεί τη μεγαλύτερη προσβολή στα έννομα συμφέροντά του και αποτέλεσε το εφαλτήριο ποινικοποίησης όχι μόνο της πράξης αυτής του εργοδότη αλλά και της εν γένει βούλησης για μια  αποτελεσματικότερη προστασία του εργαζομένου ως πιο αδύνατου μέρους της εργασιακής σχέσης. Επομένως,  η ποινικοποίηση της μη εκπλήρωσης των συμβατικών...

Προβολή Άρθρου

Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας κατά το ελληνικό δίκαιο  

(ΣτΕ 2319/2021) Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (και, γενικότερα, του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων) για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί γενική αρχή του ημεδαπού φορολογικού δικαίου με δικαιολογητικό έρεισμα τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1) και -όταν πρόκειται για χρηματική κύρωση- περί αναλογικότητας των περιορισμών του δικαιώματος επί της περιουσίας (άρθρο 25 παρ. 1 εδαφ. δ΄), οι οποίες δεσμεύουν τον νομοθέτη όσον αφορά τη ρύθμιση, με διατάξεις μεταβατικού δικαίου, των υποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Διοίκησης ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, όταν αυτός κρίνει ότι η...

Προβολή Άρθρου

Η φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος

Α. Παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών [άρθρο 42Α παρ. 3 του Ν.4172/2013] Καταρχήν σημειώνεται πως, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ΚΦΕ, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία (και συντάξεις) εξαιρείται η παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δωρεάν διάθεση των μετοχών. Κατά συνέπεια, κατά τη χρονική στιγμή της δωρεάν διάθεσης, δεν θεωρείται ότι αποκτάται εισόδημα (μισθωτής...

Προβολή Άρθρου

Κοινοπραξία (νομική φύση/ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

H κοινοπραξία είναι μη προβλεπόμενη από το νόμο, αλλά γνωστή στη συναλλακτική πρακτική ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας....

Προβολή Άρθρου

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Τι είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ); Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποτελεί μια δημοτική υποχρέωση,  ένα πάγιο αλλά ιδιαίτερα μικρό ποσό που οφείλεται στο δήμο που ανήκει το εκάστοτε ακίνητο. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει αυτό το ποσό στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον οποίο ανήκει το ακίνητό του. Όμως, στην πράξη τα τέλη αυτά εισπράττονται από τους δήμους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τα Δημοτικά Τέλη και τους Δημοτικούς Φόρους. Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας υπόκειται περαιτέρω σε φόρο ακίνητης περιουσίας. Πώς υπολογίζεται το ΤΑΠ; Από την 1η Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!