a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 6)

Παροχή ακινήτου ΑΕ ως κατοικία σε μέτοχο της εταιρίας – φορολογικά θέματα και ασφαλιστικές εισφορές για τον μέτοχο και την εταιρία

Η παροχή ακινήτου της ΑΕ για κατοικία του μετόχου πότε θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και πότε αντικειμενική δαπάνη για κύρια κατοικία, πότε Εκπίπτει ως δαπάνη...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες μερισμάτων σύμφωνα με το Ν.4548/2018 – Περιορισμοί στην καταβολή μερισμάτων στους μετόχους στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

Οι ανώνυμες εταιρείες διέπονται κυρίως από τον Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος παύει να ισχύει από την 1/1/2019, όταν και αντικαθίσταται από τον Ν. 4548/2018. Στα θέματα των μερισμάτων δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στους δύο νόμους, ωστόσο οι απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται βάσει του νέου Ν 4548/2018....

Προβολή Άρθρου

Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε και δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης εταίρου/μετόχου.

Εάν η Ε.Π.Ε. μετατραπεί σε Α.Ε., ενδέχεται η θέση ενός εταίρου με ποσοστό μικρότερο του 20% να μην αποδυναμωθεί, δεδομένου ότι θα εξακολουθεί να έχει σημαντικά δικαιώματα. Επιπλέον, στην Α.Ε. δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός μετόχου, όπως προβλέπεται στην Ε.Π.Ε. η δυνατότητα αποκλεισμού του εταίρου για σπουδαίο λόγο, γεγονός που καθιστά την εναλλακτική μετατροπής σε Α.Ε. λιγότερο αποτελεσματική....

Προβολή Άρθρου

Ο τρόπος εγγραφής του ακινήτου στα λογιστικά βιβλία των Ελληνικών Α.Ε..

Το ακίνητο, ως πάγιο στοιχείο της εταιρείας, καταγράφεται στην αξία κτήσης στα λογιστικά της βιβλία, δηλαδή την αξία που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης (π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας, δωρεάς κ.λπ.) Κατ’ εξαίρεση, οι εδαφικές εκτάσεις και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση. Το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων...

Προβολή Άρθρου

Εκούσια και ακούσια έξοδος εταίρου Ε.Π.Ε.

νέο νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, θεσπίζεται η αρχή της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από την ΕΠΕ, η οποία ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. ο υπό αποκλεισμό εταίρος δεν μετέχει στη σχετική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης περί έγερσης αγωγής αποκλεισμού εναντίον του.έννοια του σπουδαίου λόγου, τονίζεται ότι ο νόμος δεν την προσδιορίζει...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εταίρου Ε.Π.Ε.

Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, διακρίνονται σε ουσιαστικές και τυπικές....

Προβολή Άρθρου

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. ποιες εταιρείες εφαρμόζουν Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και ποιες απλογραφικό λογιστικό σύστημα...

Προβολή Άρθρου

Δικαιώματα του εταίρου της Ε.Π.Ε. που έχει ποσοστό κάτω του 20%; Δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης του.

Ο όρος εταιρικό μερίδιο υποδηλώνει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου από την οποία απορρέουν τα επιμέρους εταιρικά δικαιώματά του και οι επιμέρους εταιρικές υποχρεώσεις του. Ως εταιρική ιδιότητα, περαιτέρω, νοείται το γενικό δικαίωμα του εταίρου να συμμετέχει στην εταιρεία, δηλαδή να αποτελεί μέλος της. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εταιρικά μερίδια, διακρίνονται σε προσωπικά και σε περιουσιακά, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και σε δικαιώματα της μειοψηφίας. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις του εταίρου μπορούν να διακριθούν σε μια βασική υποχρέωση – την υποχρέωση καταβολής της εταιρικής του εισφοράς δηλαδή της αξίας του εταιρικού της μεριδίου, καθώς και σε πρόσθετες...

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα ανάκλησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.: προϋποθέσεις και διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α 93/31.5.2018) και ισχύει σήμερα, «Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση». Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του...

Προβολή Άρθρου

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μερίσματα – Απαλλαγές

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε διανομές μερισμάτων υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!