a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 6)

Νομικές διατάξεις σχετικά με την απουσία λόγω ασθενείας

Σχετικά με την απουσία ενός εργαζομένου λόγω ασθένειας και την αποζημίωση τέτοιας απουσίας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: Ένας εργαζόμενος για να δικαιούται αποζημίωση για άδεια ασθένειας, πρέπει να απασχολείται για τουλάχιστον 10 μέρες στον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τους εργοδότες τους για την απουσία τους λόγω ασθένειας με κάθε τρόπο και να πιστοποιούν την κατάστασή τους με την παροχή ενός σημειώματος από τον ιατρό, ο οποίος επίσης θα υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών που ο εργαζόμενος θα αιτηθεί για άδεια ασθένειας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν τις μισές αποδοχές σε περίπτωση που απασχολούνται για περίοδο μεγαλύτερη των 10...

Προβολή Άρθρου

Ποινικές κυρώσεις σε εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Η σύμβαση εργασίας είναι μια αμφοτεροβαρής σύμβαση, με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Ο μεν μισθωτός αναλαμβάνει ως κύρια υποχρέωσή του την παροχή εργασίας, ο δε εργοδότης έχει ως κύρια υποχρέωση να καταβάλλει στον εργαζόμενο το αντάλλαγμά της (μισθό). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η μη καταβολή στον εργαζόμενο του μισθού του αποτελεί τη μεγαλύτερη προσβολή στα έννομα συμφέροντά του και αποτέλεσε το εφαλτήριο ποινικοποίησης όχι μόνο της πράξης αυτής του εργοδότη αλλά και της εν γένει βούλησης για μια  αποτελεσματικότερη προστασία του εργαζομένου ως πιο αδύνατου μέρους της εργασιακής σχέσης. Επομένως,  η ποινικοποίηση της μη εκπλήρωσης των συμβατικών...

Προβολή Άρθρου

Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας κατά το ελληνικό δίκαιο  

(ΣτΕ 2319/2021) Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (και, γενικότερα, του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων) για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί γενική αρχή του ημεδαπού φορολογικού δικαίου με δικαιολογητικό έρεισμα τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1) και -όταν πρόκειται για χρηματική κύρωση- περί αναλογικότητας των περιορισμών του δικαιώματος επί της περιουσίας (άρθρο 25 παρ. 1 εδαφ. δ΄), οι οποίες δεσμεύουν τον νομοθέτη όσον αφορά τη ρύθμιση, με διατάξεις μεταβατικού δικαίου, των υποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Διοίκησης ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, όταν αυτός κρίνει ότι η...

Προβολή Άρθρου

Η φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος

Α. Παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών [άρθρο 42Α παρ. 3 του Ν.4172/2013] Καταρχήν σημειώνεται πως, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ΚΦΕ, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία (και συντάξεις) εξαιρείται η παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δωρεάν διάθεση των μετοχών. Κατά συνέπεια, κατά τη χρονική στιγμή της δωρεάν διάθεσης, δεν θεωρείται ότι αποκτάται εισόδημα (μισθωτής...

Προβολή Άρθρου

Κοινοπραξία (νομική φύση/ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

H κοινοπραξία είναι μη προβλεπόμενη από το νόμο, αλλά γνωστή στη συναλλακτική πρακτική ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας....

Προβολή Άρθρου

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Τι είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ); Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποτελεί μια δημοτική υποχρέωση,  ένα πάγιο αλλά ιδιαίτερα μικρό ποσό που οφείλεται στο δήμο που ανήκει το εκάστοτε ακίνητο. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει αυτό το ποσό στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον οποίο ανήκει το ακίνητό του. Όμως, στην πράξη τα τέλη αυτά εισπράττονται από τους δήμους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τα Δημοτικά Τέλη και τους Δημοτικούς Φόρους. Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας υπόκειται περαιτέρω σε φόρο ακίνητης περιουσίας. Πώς υπολογίζεται το ΤΑΠ; Από την 1η Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της...

Προβολή Άρθρου

Μετοικεσία αλλοδαπού και εισαγωγή επιβατικού οχήματος από τρίτη χώρα

Το δικαίωμα της μετοικεσίας μπορούν να ασκήσουν και φυσικά πρόσωπα που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα, και είναι ομογενείς ή σύζυγοι προσώπων με Ελληνική υπηκοότητα ή μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου με Έλληνα/Ελληνίδα υπήκοο, αρκεί στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να προσκομιστεί οιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την τέλεση του γάμου ή την οικογενειακή του κατάσταση ή την έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται κατά νόμο για την τέλεση του γάμου στη Ελλάδα. Αν το φυσικό πρόσωπο (αλλοδαπό ή μη) βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο και στη συνέχεια εκφράσει τη βούλησή του να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του,...

Προβολή Άρθρου

Αλλοδαπή εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτου στην Ελλάδα – υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος

Αναφορικά με την εξέταση τυχόν υποχρέωσης ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, το θέμα δεν ρυθμίζεται επαρκώς από τις υπάρχουσες διατάξεις, καθώς υπάρχουν νομοθετικά κενά ως προς διάφορες παραμέτρους. Από 1/1/2015, οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους στην Ελλάδα ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητο στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι από 1/1/2014 το εν λόγω εισόδημα αποτελεί πλέον για...

Προβολή Άρθρου

Εξαγορά μετοχών ΑΕ από τον πλειοψηφούντα με 95% μέτοχο

Ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 47 ν. 4548/2019) αναγνωρίζει συγκεκριμένα δικαιώματα στο μέτοχο που συγκεντρώνει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 95% του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Στις περιπτώσεις των μη εισηγμένων εταιρειών (καθώς για τις εισηγμένες ισχύουν, κατά βάση, οι ρυθμίσεις για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών και επικουρικά εκείνες του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες) η πρώτη, καθοριστική, προϋπόθεση αναφέρεται στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του πλειοψηφούντος μετόχου. Η ρύθμιση του νόμου για τις Α.Ε. (άρθρο 47 παρ. 1 ν. 4548/2018) αναφέρεται στον μέτοχο που συγκεντρώνει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση αρραβώνα επί ματαίωσης συμβολαίου αγοράς ακινήτου

Κατά τη διάταξη του άρθρου 166 ΑΚ, το προσύμφωνο είναι σύμβαση, δια της οποίας τα μέρη υποχρεούνται να συνάψουν ορισμένη σύμβαση. Οι συμβαλλόμενοι, όμως, μπορούν να ορίσουν, ρητά ή σιωπηρά, ότι η άπρακτη πάροδος της ορισθείσας προθεσμίας, ανεξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, επάγεται ανατροπή του προσυμφώνου και ματαίωση καταρτίσεως της οριστικής συμβάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 402 ΑΚ, προκύπτει, ότι κατά την κατάρτιση της συμβάσεως μπορεί να δοθεί αρραβώνας. Περαιτέρω κατά τις διατάξεις των άρθρων 404 και 405 του ΑΚ ο οφειλέτης μπορεί να υποσχεθεί στο δανειστή ως ποινή χρηματικό ποσό ή κάτι άλλο (ποινική ρήτρα) για την περίπτωση...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!