a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Πλαίσιο λειτουργίας γραφείων Ν.89/1967

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Πλαίσιο λειτουργίας γραφείων Ν.89/1967

Πλαίσιο λειτουργίας γραφείων Ν.89/1967

Με το παρόν παρουσιάζεται συνοπτικά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ν. 89/1967, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρίες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μέσω γραφείου ή υποκαταστήματος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή στις συνδεδεμένες – μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προβλέπονται στο νόμο παρέχοντάς τους ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και περαιτέρω ενισχύσεις, όπως θα αναφέρουμε κατωτέρω.

Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία ή υποκαταστήματα του ν. 89/1967 μπορούν να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών, και έρευνας και ανάπτυξης. Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4605/2019 προστέθηκαν νέες υπηρεσίες στη δραστηριότητα που μπορούν να αναπτύσσουν οι εταιρείες που υπάγονται στο καθεστώς αυτό και οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη λογισμικού, τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, την αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών, τη διαχείριση προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα, τη διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και τις δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι εγκατεστημένες εταιρείες υποχρεούνται να λάβουν ειδική άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός 50 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής, η εγκατεστημένη εταιρία οφείλει:

α) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον 4 ατόμων στην Ελλάδα, εκ των οποίων 1 δύναται να είναι μερικής απασχόλησης εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης και εφεξής

και

β) η εγκατεστημένη εταιρία οφείλει να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως.

Φορολογικό πλαίσιο εγκατεστημένων εταιριών του ν. 89/1967

Η εγκατεστημένη εταιρία του ν. 89/1967 φορολογείται στην Ελλάδα με ειδικό τρόπο. Τα ακαθάριστα έσοδα των εγκατεστημένων εταιριών που προκύπτουν από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τις οποίες έχουν λάβει ειδική άδεια, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με τη μέθοδο cost- plus, δηλαδή με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος. Το εφαρμοζόμενο σε κάθε εταιρεία ποσοστό κέρδους διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού κέρδους, το οποίο πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 5%, λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, ο κλάδος δραστηριότητας και οι Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις χρεώσεις εντός ομίλων επιχειρήσεων. Το εν λόγω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία του αντίστοιχου φορολογικού νόμου.

Προβλέφθηκε πλέον νομοθετικά ότι η παροχή των υπηρεσιών του γραφείου ή υποκαταστήματος του ν. 89/1967 δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα κατά το άρθρο 4 της παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) της εγκατεστημένης αλλοδαπής εταιρείας ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Επίσης, αναφορικά με τη φορολόγηση του εισοδήματος του αλλοδαπού προσωπικού των γραφείων ή υποκαταστημάτων αυτών, κατά παρέκκλιση από τον βασικό κανόνα της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδα προβλέπεται ότι το αλλοδαπό προσωπικό των γραφείων του ν. 89/1967 που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή.

Κρατικές ενισχύσεις

Στις αλλοδαπές εταιρίες που υπάγονται στο καθεστώς του ν. 89/1967 παρέχονται περαιτέρω οικονομικές ενισχύσεις εφόσον:

α) αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία 2  έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν και

β) από τη νέα δραστηριότητα δημιουργείται ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων αποτελεί η ανάπτυξη από την ωφελούμενη εταιρεία νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία 2 έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει.

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται με τη μορφή επιχορήγησης, δηλαδή παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επ` αυτών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής ενισχύσεις:

α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία,

β) Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,

γ) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης,

δ) Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Τέλος να σημειωθεί ότι παραβίαση των όρων της ειδικής άδειας που παρέχεται στην εγκατεστημένη εταιρία ή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον νόμο συνεπάγεται, πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειάς της κατά περίπτωση.

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!