a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Ειδικά θέματα (Σελίδα 16)

Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων και λοιπών νομικών οντοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΠΟΛ. 1006/31.12.2013, όπως αυτό περαιτέρω διευκρινίζεται με την ΠΟΛ. 1045/10.02.2015, ορίζεται ότι προκειμένου για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4174/2013 περ. γ΄ και δ΄), συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων του ΑΝ 89/1967, απαιτείται η εντός δέκα (10) ημερών υποβολή του εντύπου Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ.  Στις περιπτώσεις που, τα πρόσωπα αυτά, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία μερισμάτων και αμοιβών Δ.Σ.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, εφεξής «Κ.Φ.Ε.») ο τρόπος φορολογίας των μερισμάτων και των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) έχει ως εξής: Α. Φορολογία Μερισμάτων Το εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων αποτελεί εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 35 Κ.Φ.Ε.) και φορολογείται με συντελεστή 10% (άρθρο 40 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Οι πληρωμές μερισμάτων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου  (άρθρο 62 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.) με συντελεστή 10% (άρθρο 64 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου είναι κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 20 παρ. Β Ν 4251/2014) προβλέπεται η χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000 €. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται, και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους. Σημειώνουμε ότι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι όσοι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα: 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη, σε πολίτη τρίτης χώρας που: α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4251/2014, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 136 του νόμου αυτού. - Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ...

Προβολή Άρθρου

«Μόνιμη εγκατάσταση» αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής «Κ.Φ.Ε.» - Ν.4172/2013), όπως ισχύει, ως «Μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης χρησιμοποιείται κυρίως για να προσδιοριστεί το δικαίωμα επιβολής της φορολογίας στα κέρδη μιας επιχείρησης σύμφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 του Κ.Φ.Ε., ενώ επίσης ακολουθείται το πρότυπο του μοντέλου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (Ο.Ο.Σ.Α.) για τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, καθώς και οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Συγκεκριμένα, ο όρος...

Προβολή Άρθρου

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης και άλλης πράξεως εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.1 ΚΔΔ, ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης, όπως κατά α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ) του προγράμματος πλειστηριασμού, δ) της έκθεσης πλειστηριασμού και ε) του πίνακα κατάταξης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 224 παρ.3 ΚΔΔ κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με ανακοπή πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία, λόγοι ανακοπής που αφορούν σε παράλειψη ή μη κοινοποίηση στον ανακόπτοντα οποιασδήποτε πρόσκλησης, πράξης, έκθεσης ελέγχου, ταμειακής βεβαίωσης ή ατομικής...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Εκ περιτροπής εργασία

i. Συμφωνία εργοδότη – εργαζομένου Σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.1892/1990, όπως αυτό ισχύει, «Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.» Για να είναι έγκυρη η ως άνω συμφωνία απαιτείται σωρευτικά: α) η τήρηση έγγραφου τύπου (ήδη ηλεκτρονική υποβολή), β) ο σαφής καθορισμός του χρόνου εργασίας και της αμοιβής και γ) η...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία-δικαιολογητικά μεταβίβασης ημεδαπού σήματος

Για τη μεταβίβαση ημεδαπού εμπορικού σήματος απαιτείται η υποβολή ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού των εξής δικαιολογητικών: 1) Ιδιωτικό (ή συμβολαιογραφικό) συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα, υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Στην περίπτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ενώπιον ΚΕΠ ή Δημόσιας Αρχής. 2) Στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα απαιτείται η συνυποβολή: α) Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ εκπροσώπησης των εταιρειών. β) Για Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρημένου καταστατικού από Πρωτοδικείο ή το οικείο...

Προβολή Άρθρου

Διακοπή εργασιών ελεύθερου επαγγελματία στη Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση διακοπής εργασιών στη ΔΟΥ πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών από την παύση των εργασιών. Ειδικά αυτή την περίοδο και μέχρι  26/09/15 μπορούν να γίνουν και εκπρόθεσμες διακοπές χωρίς την επιβολή προστίμου. Για τη δήλωση διακοπής απαιτούνται τα εξής: 1) Συμπλήρωση εντύπου Μ4 2) Φυσική παρουσία στη ΔΟΥ ή διαφορετικά εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομία 3) Ταυτότητα ή Διαβατήριο 4) Τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων 5) Τα μπλοκ των αποδείξεων/τιμολογίων παροχής υπηρεσιών 6) Επίσης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις (περιοδικές ΦΠΑ, συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις παρακρατούμενων εάν υπάρχει υποχρέωση, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγούμενων ετών).Εάν κάποια δήλωση δεν έχει υποβληθεί αλλά...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Μείωση Αποδοχών

i. Με συμφωνία  Εργοδότης και εργαζόμενος κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το ύψος των αποδοχών ως αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας,  υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελάχιστων ορίων μισθών και ημερομισθίων που προβλέπονται στο νόμο και στις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Περαιτέρω, καθίσταται επιτρεπτή με μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά προτίμηση έγγραφη για τυχόν αμφισβητήσεις, η μείωση των αποδοχών του εργαζομένου, αλλά μόνο μέχρι του ποσού των νομοθετικώς καθορισμένων κατώτατων ορίων αποδοχών. • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 Ν.1876/1990, όπως ισχύει, ως ελάχιστος μισθός ή ημερομίσθιο της...

Προβολή Άρθρου