a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 16)

Μίσθωση χώρων Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η παραχώρηση ή εκμίσθωση χώρου του Δήμου για την εγκατάσταση της δραστηριότητας της επιχείρησης, η εκμίσθωση θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/1981 για την εκμίσθωση χώρων Ο.Τ.Α.. Η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκδώσουν Κανονιστική Πράξη για την επιλογή των χώρων προς εκμίσθωση και στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου για τους κοινόχρηστους χώρους με συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κι έκδοση απόφασης....

Προβολή Άρθρου

Επιλογή Διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016 - Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν: Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων....

Προβολή Άρθρου

Νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων

Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίζεται ως α) δημόσια σύμβαση προμηθειών, β) δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, γ) δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών, ως ακολούθως δυνάμει του α. 2 παρ. 1 περ. 8, 9 και 9β του Ν. 4412/2016...

Προβολή Άρθρου

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό....

Προβολή Άρθρου

Προμήθεια ποδηλάτων σε δήμους

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της εταιρείας να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Χ για την προμήθεια ποδηλάτων και τη λειτουργία τους σε περιοχές του Δήμου, τα ζητήματα έχουν ως εξής: • Σύμβαση μεταξύ εταιρείας και Ο.Τ.Α.: Πρόκειται για δημόσια σύμβαση, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Προβολή Άρθρου

Αναγνώριση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκή Δ.Π.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2015 και το άρθρο 39, απόφαση εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος είναι ΟΜΟΙΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας...

Προβολή Άρθρου

Υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση διευθυντικών στελεχών και προϊσταμένων

Χαρακτηριστικά των ανωτέρω υπαλλήλων είναι το γεγονός ότι διαθέτουν πρωτοβουλία και επωμίζονται, μερικές φορές, και ποινικές ευθύνες για την τήρηση των υπέρ των μισθωτών διατάξεων καθώς και η αμοιβή τους με πολύ υψηλότερες αποδοχές από τους υπολοίπους υπαλλήλους σε αντιστάθμισμα της αυξημένης αποδοτικότητας και ευθύνης καθώς και της εξαίρεσής τους από ορισμένες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί, αν και δεν παύουν να είναι μισθωτοί, εξαιρούνται εν τούτοις της εφαρμογής των ασυμβίβαστων με την ιδιαίτερη θέση τους, διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τη χορήγηση κανονικών αδειών, την αμοιβή νυκτερινής εργασίας και Κυριακών, την εβδομαδιαία ανάπαυση και...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτό και σχετικές υποχρεώσεις

κάθε συμφωνία που τυχόν συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, εφόσον αντίκειται αμέσως ή εμμέσως σε αυτές πχ. Εγκατάλειψη ή παραίτηση του δικαιώματος σε άδεια, είναι άκυρη (άρθ. 5 Ν.539/1945). Η δήλωση του μισθωτού ότι δεν επιθυμεί να λάβει την άδειά του ή να λάβει μικρότερης έκτασης άδεια δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις επιζήμιες συνέπειες του Νόμου, αλλά θεωρείται οπωσδήποτε άκυρη, ακόμα και αν καταβάλλονται οι αποδοχές που αναλογούν στο χρόνο της αδείας Κάθε εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει από μόνος του την άδεια στο μισθωτό, ακόμα και αν εκείνος δεν την αιτήθηκε, μέσα στο ημερολογιακό έτος που τη δικαιούται και προτού...

Προβολή Άρθρου

Κλείσιμο (Παύση εργασιών) ελληνικού υποκαταστήματος αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας

Σε περίπτωση που η «μητρική εταιρεία» ή το αλλοδαπό υποκατάστημα αυτής, επιθυμούν την παύση εργασιών του υποκαταστήματος και επομένως το κλείσιμο αυτού, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι η ίδια με εκείνη της διαδικασίας κλεισίματος της «μητρικής» ανώνυμης εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τη λύση της Ανώνυμης Εταιρείας, ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία κλείνει υποκατάστημα αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας, η διαδικασία που ακολουθείται είναι διαφορετική καθώς για το υποκατάστημα δεν θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία λύσεως και εκκαθάρισης....

Προβολή Άρθρου

Πρακτικές συμβουλές για ενέργειες μετά τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση

Α. Πρώτες ενέργειες δικαστικού συμπαραστάτη μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης. 1) Απογραφή της περι¬ουσίας (κινητής και ακίνητης) του συμπαραστατούμενου. Θα πρέπει να γίνει παρουσία εκπροσώπου του εποπτικού συμβουλίου. 2) Πρόκληση απόφασης του εποπτικού συμβουλίου που να ορίζει κατά προσέγγιση την ετήσια δαπάνη για την κά¬λυψη των αναγκών του συμπαραστατουμένου. ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!