a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 16)

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Κ.Ν.2190/1920, η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, ήτοι την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4  του εταιρικού κεφαλαίου και δη μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920. Συγκεκριμένα, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, θα περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της και θα πρέπει  να  περιβληθεί  τον τύπο  του συμβολαιογραφικού...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.3190/1955, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. επιτρέπεται και γίνεται μόνο με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Ωστόσο, το καταστατικό μπορεί να οριστεί ότι η μεταβίβαση επιτρέπεται υπό ορισμένες μόνο προϋποθέσεις και κυρίως ότι προτιμούνται οι εταίροι. Περαιτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο για μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου, αλλά επιτρέπεται και η τμηματική μεταβίβαση αυτών. Συνοπτικά, οι ενέργειες έχουν ως εξής: - Σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η οποία περιλαμβάνει και την Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικού, και υπογραφή αυτής - Θεώρηση της υπογεγραμμένης Συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων - Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού...

Προβολή Άρθρου

Μείωση της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης σε περίπτωση βοηθήματος από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

Το άρθρο 19 παρ. 5 Ν 489/1976, απαλλάσσει το Επικουρικό Κεφάλαιο από την υποχρέωση αποζημίωσης του παθόντα από τροχαίο αυτοκινητιστικό ατύχημα, στο βαθμό που ο παθών δικαιούται να καλύψει μέρος της ζημίας του από παροχή ασφαλιστικού φορέα ή άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΑΠ 671/2003, ΑΠ 158/2006). Με τη διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εφαρμογή Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας, καθιερώνεται ο επικουρικός χαρακτήρας ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου και εισάγεται εξαίρεση στη διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ που αποσκοπεί στην αποφυγή ελάφρυνσης του υπαιτίου και σύμφωνα με την οποία ο παθών δικαιούται να λάβει σωρευτικά τόσο την αποζημίωση από τον υπαίτιο, όσο...

Προβολή Άρθρου

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στην οικογένεια του θύματος εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, δηλαδή ένα χρηματικό ποσό ως αντιστάθμισμα του πόνου τους από την απώλεια του συγγενικού τους προσώπου. Το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου. Κριτήρια για το σχετικό υπολογισμό είναι ο βαθμός του πταίσματος του δράστη, η έκταση του άλγους που προκλήθηκε στους συγγενείς συνεπεία του θανάτου, η ηλικία του θύματος και των μελών της οικογένειάς του τα οποία δοκιμάζουν ψυχική οδύνη και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μερών, με βάση...

Προβολή Άρθρου

Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής μετά την 01.01.2016, η υπόθεση υπάγεται στις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 4337/2015. Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, η ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς – εκκίνησης για όλες τις προθεσμίες που διέπουν τις περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων. Αναλυτικά, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα στάδια: 1. Κατάθεση προτάσεων ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου  • Εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα ενώπιον του Δικαστηρίου. Το χρονικό διάστημα από 01.08.2016 έως και 31.08.2016 δεν υπολογίζεται για την ως άνω προθεσμία των 100 ημερών(άρθρο...

Προβολή Άρθρου

Αποζημίωση και παράλληλη υποχρέωση τρίτου σε παροχές λόγω του τροχαίου ατυχήματος

Εκτός από τον υπαίτια ζημιώσαντα τον παθόντα, ο νόμος μπορεί να προβλέπει και ιδιαίτερες περιπτώσεις, στις οποίες ο τελευταίος δικαιούται παροχές και από κάποιον τρίτο λόγω του τροχαίου. Τέτοια περίπτωση προβλέπεται στα άρθρα 43 παρ 1 Ν 2683/1999 και 43 Ν 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), τα οποία εγκαθιδρύουν υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλλει μισθό σε δημόσιο υπάλληλο κατά το διάστημα που αδυνατεί να εργαστεί εξαιτίας αδικοπραξίας τρίτου, όπως είναι η υπαίτια πρόκληση τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήματος. Επιπροσθέτως, κατά τις ίδιες διατάξεις, το Δημόσιο καλύπτει και τα νοσήλια, σε περίπτωση νοσηλείας σε πολιτικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο. Η υποχρέωση αυτή του Δημοσίου δεν επηρεάζει την υποχρέωση...

Προβολή Άρθρου

Η πλαγιαστική δικαστική επιδίωξη από τον παθόντα της απαίτησης του υπαιτίου τροχαίου ατυχήματος κατά του ασφαλιστή

Σύμφωνα με το άρθρο 72 ΚΠολΔ, ο δανειστής δικαιούται να ασκήσει, αναζητώντας δικαστική προστασία, τα δικαιώματα του οφειλέτη του κατά τρίτου, ο οποίος είναι οφειλέτης του οφειλέτη, αν αδρανεί να τα ασκήσει ο ίδιος. Σκοπός της διάταξης είναι να μην καθυστερεί η ικανοποίηση του δανειστή, όταν ο οφειλέτης του επικαλείται αδυναμία του, ταυτόχρονα όμως αδρανεί να επιδιώξει την ικανοποίηση δικής του αξίωσης κατά δικού του οφειλέτη, καθώς και η αποφυγή τυχόν σχετικών συμπαιγνιών. Η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής επί τροχαίου ατυχήματος, αν η ευθεία αξίωση που παρέχει το άρθρο 10 παρ. 1 Ν 489/1976 στον παθόντα κατά του ασφαλιστή του οχήματος που...

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 261 εδ. α’ και 221 παρ. 1 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι σε περίπτωση έγερσης αγωγής που αφορά σε μέρος μόνο και όχι για το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ή σε θετική μόνο ζημία και όχι σε διαφυγόντα κέρδη, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης μόνο για το αιτούμενο με την αγωγή κεφάλαιο και όχι για το σύνολο της αξίωσης. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 268 εδ. α’ ΑΚ κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση παραγράφεται μετά είκοσι έτη, ακόμα και αν αρχικά παραγραφόταν σε συντομότερο χρόνο. Το άρθρο αυτό επιμηκύνει...

Προβολή Άρθρου

Αναγωγικό δικαίωμα του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά των υπολοίπων συνοφειλετών της αποζημίωσης

Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μέλη του οποίου είναι υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ΠΔ 237/1986, το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να αποζημιώσει τον παθόντα τροχαίου ατυχήματος αν ο υπαίτιος είναι άγνωστος ή το ατύχημα έχει προέλθει από ανασφάλιστο όχημα ή του οποίου ο ασφαλιστής πτώχευσε ή του έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας λόγω παράβασης νόμου ή αν το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπους οχημάτων ή ορισμένα οχήματα που φέρουν ειδική  πινακίδα κυκλοφορίας. «Αναγωγικό ή δικαίωμα αναγωγής» ονομάζεται το δικαίωμα η άσκηση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη υπεισέλευση του προσώπου που το...

Προβολή Άρθρου

Πότε υπάρχει ευθύνη προς αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα;

Οι προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης προς αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τα άρθρα 10 Ν. ΓΠΝ/1911, 297,298,300,330 εδ. β’ και 914 ΑΚ, είναι οι εξής: Α) συμπεριφορά παράνομη, δηλαδή αντίθετη σε επιτακτικό ή απαγορευτικό κανόνα δικαίου (π.χ. νόμο), ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος. Η συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται όχι μόνο σε πράξη αλλά και σε παράλειψη, εφόσον προβλέπεται ειδική υποχρέωση προς τέλεση πράξης από το νόμο, δικαιοπραξία ή την καλή πίστη (ΑΠ 36/2015, 1927/2015). Β) υπαιτιότητα, η οποία διακρίνεται στο δόλο και στην αμέλεια. Από δόλο εμφορείται ο υπαίτιος που είτε θέλει την παραγωγή των πραγματικών περιστατικών...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!