a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 2)

Δωρεές Ελλήνων υπηκόων που ζουν στην αλλοδαπή

Διεύρυνση των περιπτώσεων απαλλαγής από φόρο δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, για Έλληνες υπηκόους εγκατεστημένους στην αλλοδαπή Ήδη από τις 31/7/2020  είχε προστεθεί με το άρθρο 6 του Ν.4714/2020, νέα διάταξη στο Τμήμα Γ’ του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (Ν.2961/2001, στο εξής «Κώδικας»), ως περίπτωση ζ’, η οποία προέβλεπε την απαλλαγή από τον φόρο «για δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή και δεν έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη στην ημεδαπή από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη μετόχου Α.Ε. έναντι του Δημοσίου

Με το νόμο 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), άρθρο 50, προβλεπόταν η αλληλέγγυα ευθύνη των μετόχων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% για τη καταβολή οφειλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι) μιας εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής της. Ειδικότερα στο άρθρο 50 παρ. 3 και 4 του Ν. 4174/2013 προβλεπόταν ότι: Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι "κεφαλαιουχικών εταιρειών" με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον...

Προβολή Άρθρου

Απασχόληση συνταξιούχου ως Διευθύνοντος Συμβούλου σε Α.Ε.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των περιορισμών στην απασχόληση συνταξιούχων, βασική είναι η διάταξη του άρθρου 16 Ν. 3863/2010 («απασχόληση συνταξιούχων»), που αντικατέστησε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 και σύμφωνα με το οποίο: «Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, β) μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα  τριάντα (3) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά...

Προβολή Άρθρου

Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς – Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Διαδικασία Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τους κληρονόμους ή κληροδόχους ενώπιον της Φορολογικής Αρχής στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη είναι εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση της διαθήκης. Σημειώνεται ότι παράταση της ως άνω 9μηνης προθεσμίας υποβολής δεν χορηγείται πλέον από τη Φορολογική αρχή. Αρμόδια ΔΟΥ για την αποδοχή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου, είναι η αρμόδια ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομουμένου. Εφόσον ο θάνατος επήλθε από 01/01/2022 και μετά και πρόκειται για αρχική εμπρόθεσμη δήλωση...

Προβολή Άρθρου

Θέματα χαρτοσήμανσης ναυτιλιακών δανείων

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.Δ. 4419/1964, η παροχή δικαιώματος εγγραφής ναυτικής υποθήκης, η εγγραφή ναυτικής υποθήκης και η εξάλειψη αυτής καθώς επίσης και η σύνταξη δανειακής σύμβασης ασφαλιζόμενης με υποθήκη επί πλοίων, απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του πλοίου υπό ελληνική σημαία. Τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται με την προϋπόθεση ότι το πλοίο επί του οποίου εγγράφεται η υποθήκη τελεί υπό ελληνική σημαία καθώς και ότι το προϊόν του δανείου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών πλοίου που επίσης τελεί υπό ελληνική σημαία (π.χ. για καταβολή τιμήματος αγοράς πλοίου, για...

Προβολή Άρθρου

Τέλη χαρτοσήμου επί υποθήκης

Καταρχήν, κατ’ εξαίρεση της γενικής αρχής των άρθρων 13. παρ. 1 ε και 15. παρ. 1 γ του ΚΤΧ περί μη υπαγωγής σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου των παρεπόμενων συμφώνων που ασφαλίζουν κύριες συμβάσεις, ο νόμος καταρχήν φορολογεί με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% τις συμβάσεις που ασφαλίζονται με υποθήκη. Αυτό έχει πρακτική σημασία για τις υποθήκες που εγγράφονται προς ασφάλεια σύμβασης η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου μικρότερο του 3% (π.χ. εμπορικές συμβάσεις μεταξύ ορισμένων προσώπων οι οποίες υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2%), καθώς με ρητή διάταξη του ΚΤΧ και οι συμβάσεις αυτές υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, εφόσον με το ίδιο...

Προβολή Άρθρου

Πτώχευση φυσικού προσώπου υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020

Σε αντίθεση με το προϊσχύον πτωχευτικό δίκαιο, με τον νέο νόμο 4738/2020 αποσυνδέεται πλέον η διαδικασία της πτώχευσης από την εμπορική ιδιότητα, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου όλων των φυσικών προσώπων (αρθ. 76 παρ. 1). Οι διατάξεις του ν. 4738/2020 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται μετά την 1.3.2021. Σημειώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία έπαυσε η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων υπαγωγής φυσικών προσώπων στις διατάξεις του ν. 3869/2020 (Νόμος Κατσέλη). Προϋποθέσεις Πιο συγκεκριμένα, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές...

Προβολή Άρθρου

Αλλαγές στο καθεστώς της Golden Visa

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της άδειας διαμονής επενδυτή για πολίτες τρίτων χωρών, η γνωστή και ως «Golden Visa», όπως αυτό ρυθμίζεται στο άρθρο 20 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014) και αφορά την χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα ή μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., είτε διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριότητα και νομή, είτε έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, είτε είναι ενήλικοι και απέκτησαν ακίνητη περιουσία κατά πλήρη κυριότητα και νομή...

Προβολή Άρθρου

Due diligence για αποφυγή απάτης εικονικών τιμολογίων

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 .ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρισθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή...

Προβολή Άρθρου

Trust και ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Εννοιολογικά στοιχεία του θεσμού του αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) – Επιβολή Ειδικού Φόρου Ακινήτων Τo trust, άλλως εμπίστευμα - θεσμός με προέλευση το αγγλοσαξονικό δίκαιο - αποτελεί ιδιόμορφο καθεστώς διαχείρισης και εκκαθάρισης περιουσίας, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας και δημιουργείται είτε με δήλωση του κυρίου της περιουσίας είτε με μεταβίβαση αυτής, εν ζωή είτε με διαθήκη. Ο ιδρυτής του εμπιστεύματος (settlor ή trustor) συμβάλλεται με πράξη συστάσεως (settlement) με τον εμπιστευματούχο (trustee) και του μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτός διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων εμπιστευματοδόχων ή ωφελούμενων (beneficiaries) ή και του ίδιου (εμπιστευματούχου) ή και του ιδρυτή του εμπιστεύματος για...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!