a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 2)

Διακοπή ατομικής επιχείρησης και έναρξη νέας εταιρείας (ΟΕ) με το ίδιο αντικείμενο – θέμα φόρου υπεραξίας

Υπό τον προϊσχύσαντα  ΚΦΕ (αρ. 13 ν.2238/94), με την ερμηνευτική Εγκύκλιο της Διοίκησης (Εγκ. Υπ. Οικονομικών 1052699/1082/Α0012/30.5.2003) είχε γίνει δεκτό πως συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης και τίθεται κατά συνέπεια θέμα υπολογισμού φόρου υπεραξίας σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. έξι (6) μηνών. Εν συνεχεία, η Εγκύκλιος ΠΟΛ 1169/2011 ανακάλεσε την ανωτέρω Εγκύκλιο 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 κατά το μέρος αυτό, καθώς έγινε δεκτό πως, από την έκδοση της Εγκυκλίου, κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο με το...

Προβολή Άρθρου

Έξοδα Μεταβίβασης Ακινήτου

Η μεταβίβαση ακινήτων περιλαμβάνει μία σειρά από βήματα και διαδικασίες, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η συμμετοχή ορισμένων προσώπων. Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος συντονίζει και υλοποιεί επί της ουσίας τη διαδικασία αλλά και ο μηχανικός, καθώς πραγματοποιεί τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και ακολούθως προχωρά στην έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων. Ιδιαίτερα σημαντικός αν και όχι υποχρεωτικός κρίνεται σε περίπτωση αγοραπωλησίας  και ο ρόλος του δικηγόρου, καθώς μέσω του νομικού ελέγχου τίτλων που διενεργεί,  διαβεβαιώνει τον αγοραστή για την νομική κατάσταση του ακινήτου. Τελικό στάδιο κάθε μεταβίβασης αποτελεί η καταχώρηση στο αρμόδιο κατά τόπο κτηματολογικό γραφείο οπότε και...

Προβολή Άρθρου

Υποστήριξη στη διαδικασία πρόσληψης πολίτη τρίτης χώρας

Ως σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων, η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής για μεγάλο αριθμό μεταναστών, επομένως ο Μεταναστευτικός Κώδικας, όπως εκάστοτε ισχύει, αντανακλά και ρυθμίζει τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που παρατηρούνται στις μετακινήσεις πληθυσμών. Μια βασική, εάν όχι η βασικότερη αιτία μετακίνησης πολιτών τρίτων χωρών, είναι η εύρεση εργασίας, αλλά και η πιο εξειδικευμένη απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, που μετακινούνται στην Ελλάδα ως εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και στο πλαίσιο πιο ειδικών μορφών απασχόλησης. Ο Μεταναστευτικός Κώδικας που ισχύει σήμερα διέπεται από το ν. 4251/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ωστόσο με το ν. 5038/2023, που ψηφίσθηκε στις 30.03.2023, εισάγεται Νέος Κώδικας...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη διευθυντών/διαχειριστών/προέδρων ΔΣ για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Α. φορολογικές υποχρεώσεις Τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ` αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α)...

Προβολή Άρθρου

Πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τους μετόχους/εταίρους κεφαλαιουχικής εταιρείας

Ι. Για Ανώνυμες Εταιρείες Κατά το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 που ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο των Ανώνυμων Εταιρειών, τα ονόματα των μετόχων (πλην των ιδρυτών που κατέβαλαν το μετοχικό κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας) δεν περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού μιας εταιρείας που υπόκειται σε υποχρέωση δημοσίευσης. Επομένως, καταρχήν δεν υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία των μετόχων από τρίτους. Ωστόσο, τρίτος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τέτοια πληροφορία εφόσον αποδείξει έννομο συμφέρον, οπότε και στην περίπτωση αυτή, εφόσον το έννομο συμφέρον αποδεικνύεται αμέσως, τότε ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, και με...

Προβολή Άρθρου

Δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων – Εκχώρηση σε Δημόσιο

Αποφυγή φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων: Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τον Ν. 4873/2021: Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του...

Προβολή Άρθρου

Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα: πότε φορολογείται με βάσει το άρθρο 21 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ι. Προσδιορισμός έννοιας «επιχειρηματικής συναλλαγής» Με την προσφάτως εκδοθείσα  Εγκύκλιο Ε2031/2023 δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με το τι θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή για τους σκοπούς προσδιορισμού του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ΚΦΕ ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Η ίδια διάταξη, στην παράγραφο 3, προσδιορίζει τι θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή»: κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή...

Προβολή Άρθρου

Εκτελεστής Διαθήκης

Ο Αστικός Κώδικας προβλέπει τη δυνατότητα του κληρονομούμενου να ορίσει με τη  διαθήκη του πρόσωπο ή πρόσωπα εμπιστοσύνης του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί το περιεχόμενο της σύμφωνα με την πραγματική του βούληση.  Ως εκτελεστής διαθήκης λοιπόν, νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή και περισσότερα), με έργο την εκτέλεση των διατάξεων τελευταίας βούλησης του διαθέτη. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, είναι να πρόκειται για πρόσωπο πλήρως ικανό για δικαιοπραξία, διαφορετικά ο διορισμός πάσχει από ακυρότητα. Σε περίπτωση μάλιστα που ο εκτελεστής περιέλθει μεταγενέστερα σε κατάσταση πλήρους ή μερικής ανικανότητας για δικαιοπραξία, τότε παύει και το λειτούργημά του αυτό. Οι αρμοδιότητές του ξεκινούν...

Προβολή Άρθρου

Ψηφιακή έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας μέσω myAADE

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 – εφεξής «ΚΦΕ»), ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του ή β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. Με την επιφύλαξη των ως άνω, ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου,...

Προβολή Άρθρου

Ποινική αξιολόγηση Φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ – Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Ζητήματα συρροής αδικήματος φοροδιαφυγής με απάτη και νομιμοποίηση εσόδων  I. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές οργανώσεις Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες προβλεπόμενο από τον νόμο 4557/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4816/2021 μετά την ενσωμάτωση  της υπ’ αριθμ. 1672/2018 ΕΕ οδηγίας του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, έχει ως σκοπό του την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η τέλεση του αδικήματος σύμφωνα με το άρθρο 1 συντελείται  με : α) την μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!