a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 22)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαια αγοράς ακινήτων (2015)

1. Ο τίτλος κτήσεως του ακινήτου. 2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου επικυρωμένο από την οικεία πολεοδομία, εφόσον η ημερομηνία έκδοσης της άδειας είναι μετά την 17η.03.1983. 3. Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4178/2013 «Περί Αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης». Αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου πρέπει να συνοδεύεται και από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 Ν.4178/2013 (όπως ακίνητα σε ζώνη παραλίας, δασική έκταση, ιστορικό χώρο κ.λπ.). 4. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου με δηλώσεις Ν.651/1977, 1337/1983 και εξαρτημένο από ΕΓΣΑ '87, όπου θα σκιαγραφείται το κτίσμα και θα αναγράφονται οι...

Προβολή Άρθρου

Το κύρος της μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων

H σύγκρουση Εμπορικού και Φορολογικού Δικαίου Α.  Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο - Νομικό πλαίσιο  Σύμφωνα με το άρθρο 159 του Αστικού Κώδικα: «Δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί  ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη» Σύμφωνα με το άρθρο 1034 του Αστικού Κώδικα: «Για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού  απαιτείται  παράδοση της  νομής του από τον κύριο σ` αυτόν που την αποκτά και συμφωνία των δύο ότι μετατίθεται η κυριότητα». Σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920 (Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών): «6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή  σε ειδικό βιβλίο της...

Προβολή Άρθρου

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ορίζονται λεπτομερώς από τα άρθρα 1 – 15 του «Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Ν. 3284/2004) Ειδικότερα, η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ι. Αυτοδίκαια, με τη γέννηση (άρθρο 1) 1.Τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια. 2.Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον διαζευκτικά συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Χώρα από τη γέννησή του ή - Δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει με...

Προβολή Άρθρου

Σύγκριση μισθωτού-ελεύθερου επαγγελματία και εταίρου δικηγόρου

Έμμισθος δικηγόρος Ελεύθερος Επαγγελματίας Εταίρος Τέλος επιτηδεύματος Δεν καταβάλλει Καταβάλλει ποσό 650€ ετησίως Δεν καταβάλλει ο ίδιος  αλλά η δικηγορική εταιρεία Εισφορές Τα 2/3 των εισφορών καλύπτονται από τον εργοδότη Καταβάλλει το σύνολο των εισφορών και εκπίπτουν από τα έσοδά του Καταβάλλονται από την εταιρεία και εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας Βιβλία Δεν τηρεί Τηρεί Δεν τηρεί Προκαταβολή Φόρου Δεν υπολογίζεται Υπολογίζεται ποσό 55% (75% για το 2015-Ν.4334/2015) επί του ποσού του αναλογούντος φόρου Δεν υπολογίζεται Φορολογία Κλίμακα Μισθωτών-Συνταξιούχων άρθρο 15 Ν.4172/2015 (δεν μεταβάλλονται οι συντελεστές με το Ν.4334/2015) Για εισοδήματα μέχρι €25.000 συντελεστής 22% Για εισοδήματα από €25.000-€42.000 συντελεστής 32% Για εισοδήματα άνω των €42.000 συντελεστής 42% Κλίμακα φορολόγησης κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  άρθρο 29 Ν.4172/2015...

Προβολή Άρθρου

Σημεία νομικού ελέγχου σε μια εξαγορά (due diligence)

Ο ακόλουθος κατάλογος σημείων εξέτασης νομικού ελέγχου είναι ένας γενικός (όχι περιοριστικός) κατάλογος θεμάτων διερεύνησης στο πλαίσιο ενός due diligence. Ενδέχεται να απαιτηθεί η προσθήκη ορισμένων σημείων ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας. Έχουν παραλειφθεί θέματα που άπτονται του αμιγώς οικονομικού ελέγχου. Οικονομικά Στοιχεία - Φορολογικές υποχρεώσεις • Περιορισμοί στη χρήση ρευστών διαθεσίμων. Υφίστανται περιορισμοί στη χρήση των ρευστών διαθεσίμων; Για παράδειγμα, συνεργαζόμενη τράπεζα ενδέχεται να έχει εκδώσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για λογαριασμό της εταιρείας, και να έχει δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό επί των μετρητών της εταιρείας. • Έλεγχος τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα μέχρι το χρόνο παραγραφής. • Αναλυτικός έλεγχος χρήσεων που δεν...

Προβολή Άρθρου

Φ.Π.Α στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Σχετικά με το εφαρμοζόμενο καθεστώς Φ.Π.Α. στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ’ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει από την 20η Ιουλίου 2015 και εφεξής, σημειώνονται τα κάτωθι: 1. Απαλλαγή από το φόρο  Απαλλάσσεται από το φόρο, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο εσωτερικό της χώρας και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου (όπως δημόσια εκπαιδευτήρια κλπ.). Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, εφόσον πληρούν αθροιστικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε...

Προβολή Άρθρου

Διασυνοριακή συγχώνευση

Α. Διαδικασία Οι διατάξεις του Νόμου 3777/2009 αποτελούν εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (όπως Α.Ε. , Ε.Π.Ε. κ.λπ.) μεταξύ διαφορετικών κρατών-μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 Ν.3777/2009, ως συγχώνευση, μεταξύ άλλων, νοείται και  η περίπτωση όπου μία ημεδαπή εταιρεία, η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) σε εταιρεία ενός άλλου κράτους – μέλους , η οποία κατέχει το σύνολο των τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού της κεφαλαίου. Πρόκειται για περίπτωση που...

Προβολή Άρθρου

Διακοπή εργασιών υποκαταστημάτων και γραφείων ναυτιλιακών εταιρειών των ΑΝ 89/1967 και Ν. 27/1975

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΚΥΑ 3122/18.03.13 (ΦΕΚ Β 3263/2013), εφόσον η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή ή ημεδαπή ναυτιλιακή εταιρεία επιθυμεί την παύση δραστηριότητας του γραφείου ή υποκαταστήματος της στην Ελλάδα ή την ανάκληση της αδείας υπαγωγής αντίστοιχα, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την αρμόδια προς τούτο Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες: 1) Αίτηση περί παύσης δραστηριότητας γραφείου ή υποκαταστήματος, στην οποία θα ορίζεται εκπρόσωπος ή/και αντίκλητος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. 2) Επισυναπτόμενη στην ως άνω αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου ή αντικλήτου για την αποδοχή του διορισμού τους. 3) Πρακτικό Διοικητικού...

Προβολή Άρθρου

Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων και λοιπών νομικών οντοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΠΟΛ. 1006/31.12.2013, όπως αυτό περαιτέρω διευκρινίζεται με την ΠΟΛ. 1045/10.02.2015, ορίζεται ότι προκειμένου για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4174/2013 περ. γ΄ και δ΄), συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων του ΑΝ 89/1967, απαιτείται η εντός δέκα (10) ημερών υποβολή του εντύπου Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ.  Στις περιπτώσεις που, τα πρόσωπα αυτά, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία μερισμάτων και αμοιβών Δ.Σ.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, εφεξής «Κ.Φ.Ε.») ο τρόπος φορολογίας των μερισμάτων και των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) έχει ως εξής: Α. Φορολογία Μερισμάτων Το εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων αποτελεί εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 35 Κ.Φ.Ε.) και φορολογείται με συντελεστή 10% (άρθρο 40 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Οι πληρωμές μερισμάτων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου  (άρθρο 62 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.) με συντελεστή 10% (άρθρο 64 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου είναι κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!