a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Ειδικά θέματα (Σελίδα 5)

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

ο τόπος γέννησης του αιτούντος δεν είναι καθοριστικός για την κτήση της ιθαγένειας, όπως προκύπτει από την ακόλουθη αναφορά στους τρόπους κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός...

Προβολή Άρθρου

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο, οφειλές μετά την 1.1.2014, για οφειλές μέχρι τις 31.12.2013 ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994...

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή τελών χαρτοσήμου

παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τέλους και προστίμου επί τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις από τέλη χαρτοσήμου που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2013, Για φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από 1.1.2014...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός, Με τιμητική πολιτογράφηση, με πολιτογράφηση, Με καθορισμό ή αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας κάποιου προγόνου του, ως Έλληνας ομογενής, υπήκοος πρώην ΕΣΣΔ...

Προβολή Άρθρου

Τι  ισχύει ως προς την προσβολή πράξεων των αναθετουσών αρχών:

Α' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το είδος αυτών, υποβάλλεται ένσταση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. Προθεσμία υποβολής: Εάν η ένσταση στρέφεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Μολονότι στο άρθρο 127 δεν γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η κοινοποίηση, εφαρμόζονται οι...

Προβολή Άρθρου

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από Κυπριακή Εταιρεία

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα είτε για την πληρωμή του τιμήματος αγοράς είτε για την πληρωμή των σχετικών φόρων και τελών . οι εταίροι/μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, της κυπριακής εταιρείας, θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα και δη στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταίρο/μέτοχο – νομικό πρόσωπο – τότε θα λάβουν ΑΦΜ αντίστοιχα τα φυσικά πρόσωπα του νομικού αυτού προσώπου ...

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα παραίτησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.

Ο διορισμένος για ορισμένο χρόνο διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που προβλέπονται στο καταστατικό ή για σπουδαίο λόγο. Η αναγνώριση και αποδοχή του σπουδαίου λόγου δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση την έκδοση δικαστικής απόφασης ...

Προβολή Άρθρου

Παροχή ακινήτου ΑΕ ως κατοικία σε μέτοχο της εταιρίας – φορολογικά θέματα και ασφαλιστικές εισφορές για τον μέτοχο και την εταιρία

Η παροχή ακινήτου της ΑΕ για κατοικία του μετόχου πότε θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και πότε αντικειμενική δαπάνη για κύρια κατοικία, πότε Εκπίπτει ως δαπάνη...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες μερισμάτων σύμφωνα με το Ν.4548/2018 – Περιορισμοί στην καταβολή μερισμάτων στους μετόχους στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

Οι ανώνυμες εταιρείες διέπονται κυρίως από τον Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος παύει να ισχύει από την 1/1/2019, όταν και αντικαθίσταται από τον Ν. 4548/2018. Στα θέματα των μερισμάτων δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στους δύο νόμους, ωστόσο οι απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται βάσει του νέου Ν 4548/2018....

Προβολή Άρθρου

Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε και δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης εταίρου/μετόχου.

Εάν η Ε.Π.Ε. μετατραπεί σε Α.Ε., ενδέχεται η θέση ενός εταίρου με ποσοστό μικρότερο του 20% να μην αποδυναμωθεί, δεδομένου ότι θα εξακολουθεί να έχει σημαντικά δικαιώματα. Επιπλέον, στην Α.Ε. δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός μετόχου, όπως προβλέπεται στην Ε.Π.Ε. η δυνατότητα αποκλεισμού του εταίρου για σπουδαίο λόγο, γεγονός που καθιστά την εναλλακτική μετατροπής σε Α.Ε. λιγότερο αποτελεσματική....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!