a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 10)

Ευθύνη σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας (Άρθρο 479ΑΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 479 Α.Κ., «Αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει. Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους». Από την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 εδ. β' Α.Κ. και 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές» (Ρώμη I), συνάγεται ότι το εάν ο αποκτών...

Προβολή Άρθρου

Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας εταιρείας – άρση/κάμψη της νομικής αυτοτέλειας

Κατά πάγια νομολογία δικαιολογείται η άρση της νομικής προσωπικότητας νομικού προσώπου όταν: i. το νομικό πρόσωπο χρησιμοποιείται ως παρένθετο πρόσωπο, ii. υπάρχει κυρίαρχος μέτοχος, ο οποίος δεσπόζει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο και iii. υπάρχει κατάχρηση θεσμού, δηλαδή περιπτώσεις όπου η επιμονή στην αρχή του χωρισμού θα οδηγούσε σε μη αποδεκτά από το δίκαιο αποτελέσματα και ο κυρίαρχος εταίρος χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο είτε για καταστρατήγηση του νόμου είτε για να προκαλέσει δολίως ζημία σε τρίτο ή για να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι τρίτων. Κατάχρηση του θεσμού της νομικής προσωπικότητας στο Ελληνικό εταιρικό δίκαιο υπάρχει όταν...

Προβολή Άρθρου

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων σε μια επιχείρηση

Η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υγείας  και Ασφάλειας των Εργαζομένων (εφεξής και χάριν συντομίας «Ε.Υ.Α.Ε.»)  μιας επιχείρησης προβλέπονται κυρίως από τα άρθρα 4 επόμενα του Ν. 3850/2010 («Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 Ν. 1264/1982 («Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα-προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης»). Αρμοδιότητες Ε.Υ.Α.Ε.:Η Ε.Υ.Α.Ε.  είναι όργανο συμβουλευτικό με τις εξής αρμοδιότητες: α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους, β) σε...

Προβολή Άρθρου

Λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα: διαδικασίες και έγγραφα

1. Εισαγωγικά Όταν μία επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα, για τις οποίες αφενός δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν, αφετέρου είναι υπόχρεη να καταβάλλει ελληνικό Φ.Π.Α., τότε πρέπει να εγγραφεί στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α.. Περαιτέρω, για φορολογητέες πράξεις που διενεργούνται στο εσωτερικό της Ελλάδος από επιχείρηση με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν ως τόπο φορολογίας την Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, η αλλοδαπή επιχείρηση μπορεί να επιλέξει: • είτε να λάβει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εκπληρώνει η ίδια τις φορολογικές...

Προβολή Άρθρου

Προθεσμίες για ενέργειες εργαζόμενου επί απολύσεως

Σε περίπτωση καταγγελίας μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος μπορεί να προβεί στις κάτωθι ενέργειες : Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 N. 3198/1955, «πάσα αξίωσις μισθωτού πηγάζουσα εξ ακύρου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τυγχάνει απαράδεκτος, εφόσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας». Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην εκκαθάριση μέσα σε ορισμένο βραχύ χρονικό διάστημα των αξιώσεων των εργαζομένων που γεννώνται από την (άκυρη) καταγγελία της εργασιακής σχέσεως, αφού με αυτό τον τρόπο αποσαφηνίζονται οι αξιώσεις του μισθωτού και γνωστοποιούνται εγκαίρως στον εργοδότη. Επομένως, εντός τριών (3)μηνών...

Προβολή Άρθρου

Mετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε ΙΚΕ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί μετασχηματισμών του Ν.4601/2019 (άρθρα 105 επ)

Τα στάδια της διαδικασίας μετατροπής των Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί μετασχηματισμών του Ν.4601/2019 (άρθρα 105 επ), έχουν ως ακολούθως: Επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 106 Ν. 4601/2019 Ο/οι διαχειριστής/ες της υπό μετατροπή εταιρείας (ΟΕ ή Ε.Ε.), συντάσσουν λεπτομερή έκθεση, η οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης των εταίρων για τη μετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση των εταίρων στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία, η δημοσιοποίηση των οποίων...

Προβολή Άρθρου

H αυτόματη καταχώρηση στο taxisnet δαπανών μέσω πιστωτικών καρτών και e-banking

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (κυρίως οι Τράπεζες) υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γραμματεία Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση καρτών ή web- banking, για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών: 1) Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, 2) Αλκοολούχα ποτά και καπνός, 3) Ένδυση και υπόδηση, 4) Στέγαση (εξαιρουμένων των ενοικίων, 5) Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, 6) Υγεία, 7) Μεταφορές (εξαιρουμένων των τελών κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων, 8) Επικοινωνίες, 9) Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες  (εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών, 10) Εκπαίδευση, 11) Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, 12) Άλλα αγαθά...

Προβολή Άρθρου

Εγκατάσταση αλλοδαπής ΜΚΟ στην Ελλάδα

Α. Μια αλλοδαπή ΜΚΟ μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, ακόμα και αν δε προβλέπεται η νομική της μορφή στην Ελλάδα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος είναι τα ακόλουθα: 1. Αίτηση 2. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα, την επωνυμία και το νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος, 3. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης (με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της), 4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η...

Προβολή Άρθρου

Ίδρυση νομικού προσώπου παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

Οι ιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Βεβαίωση (άδεια) λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος εταίρου ΕΠΕ λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου – Παραίτηση από καταβολή εταιρικής μερίδας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι την καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω μείωσης του κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα. Σε περίπτωση, όμως, διμελούς Ε.Π.Ε., προκειμένου, να προχωρήσει η τροποποίηση του καταστατικού και να γίνει η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα πρέπει να συμπράξει και ο έτερος εταίρος για να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 83/17.10.2008 του ΟΑΕΕ, αναφέρονται τα εξής. Στην περίπτωση που ο εταίρος μίας ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, βάσει απόφασης του...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!