a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Α. Διαδικασία Μετατροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν.4072/2012, εταιρεία οποιασδήποτε μορφής μπορεί να μετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής.

Με τη μετατροπή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και ίδρυση νέου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της μετατρεπόμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Επιπλέον, οι εκκρεμείς της δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Συγκεκριμένα η μετατροπή προσωπικής εταιρείας, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε. γίνεται με την καταχώρηση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) είτε μέσω του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) είτε μέσω του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Α.) και όχι μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), η οποία είναι αρμόδια μόνο για την εξαρχής σύσταση μιας εταιρείας Ι.Κ.Ε.

Οι ομόρρυθμοι εταίροι της Ο.Ε. ή Ε.Ε., η οποία μετατράπηκε σε Ι.Κ.Ε., εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή, εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

Για τη διαμόρφωση του νέου Καταστατικού της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 43 επόμενα του Ν.4072/2012 για τη σύσταση της Ι.Κ.Ε.Σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση της μετατροπής, πρέπει να διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Όταν η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία υπάγεται στο Ε.Β.Ε.Α., η διαδικασία έχει ως εξής Αρχικά, το τελικό Καταστατικό μετατροπής της εταιρείας θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας).

2. Πριν την καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί, για την προσωπική εταιρεία, τυχόν οφειλόμενες συνδρομές προηγούμενων ετών, καθώς και το τέλος διατήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για το τρέχον έτος

3. Ακολουθεί έλεγχος προέγκρισης της νέας επωνυμίας και η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Ε.Β.Ε.Α.

4. Κατόπιν υποβάλλεται αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώρηση της μετατροπής της εταιρείας μαζί με το θεωρημένο Καταστατικό και την ως άνω βεβαίωση προέγκρισης επωνυμίας (και σε ηλεκτρονική μορφή word και pdf).

5. Η πρώτη ανακοίνωση με τον αριθμό καταχώρησης αναρτάται στο λογαριασμό της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (http://www.businessportal.gr) δέκα (10) ημέρες μετά την πληρωμή ποσού 10€ για την υποβολή της αίτησης

6. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω πληρωμή, δηλαδή αφού περάσει ο απαιτούμενος ένας (1) μήνας για την προβολή αντιρρήσεων από πιστωτές, θα πρέπει να υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. υπεύθυνη δήλωση του/των διαχειριστή/ων (με γνήσιο υπογραφής), συμπληρωμένη με τον αριθμό καταχώρησης που θα μνημονεύεται στην πρώτη ως άνω ανακοίνωση.

7. Εντός (3) ημερών από την κατάθεση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., αναρτάται στο λογαριασμό της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., η τελική ανακοίνωση για τη μετατροπή της εταιρείας.

8. Εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία ανακοίνωση, θα πρέπει να γίνει και η σχετική μεταβολή στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με μόνο την προσκόμιση της ανακοίνωσης.

Όταν η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία υπάγεται στο Ε.Ε.Α., η διαδικασία έχει ως κάτωθι:

1. Αρχικά, το τελικό Καταστατικό μετατροπής της εταιρείας θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας)

2. Στη συνέχεια, κατατίθεται η αίτηση για την μετατροπή της εταιρείας ενώπιον του Ε.Ε.Α., μαζί με το θεωρημένο  Καταστατικό και μια υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) του/των διαχειριστή/ων ότι δεν υφίστανται έγγραφες αντιρρήσεις από πιστωτές/δανειστές για τη μετατροπή της εταιρείας.Σημειώνεται ότι η κατάθεση από δικηγόρο γίνεται χωρίς εξουσιοδότηση, ενώ για την κατάθεση από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τους διαχειριστές (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής).

Β. Φορολογική μεταχείριση μετατροπής
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1262/2013, ισχύουν τα ακόλουθα ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση της μετατροπής:

1. Δεδομένου ότι με τη μετατροπή δεν επέρχεται λύση της μετατρεπόμενης εταιρείας, αλλά η νομική της προσωπικότητα συνεχίζεται, η φορολογία του συνολικού εισοδήματος της μετατρεπόμενης εταιρείας θα γίνει στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την αντίστοιχη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει.

2. Περαιτέρω, οι αναπτυξιακοί νόμοι (όπως Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993 κλπ) που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την Ι.Κ.Ε. και οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στην Ι.Κ.Ε. Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 107  Ν. 4072/2012, στην περίπτωση μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε., γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατή και η παράλληλη εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των προαναφερόμενων αναπτυξιακών νομοθετημάτων.

3. Τέλος, όσον αφορά στο ζήτημα της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920, η οποία προβλέπεται σε περιπτώσεις μετασχηματισμού εταιρειών, διευκρινίζεται ότι απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Ε.Π.Ε. Όταν πρόκειται δηλαδή για μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε., δεν απαιτείται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας και κατά συνέπεια δεν προκύπτει και υπεραξία.

error: Content is protected !!