a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φ.Π.Α στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Φ.Π.Α στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Φ.Π.Α στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Σχετικά με το εφαρμοζόμενο καθεστώς Φ.Π.Α. στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ’ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει από την 20η Ιουλίου 2015 και εφεξής, σημειώνονται τα κάτωθι:
1. Απαλλαγή από το φόρο 
Απαλλάσσεται από το φόρο, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο εσωτερικό της χώρας και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου (όπως δημόσια εκπαιδευτήρια κλπ.).
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, εφόσον πληρούν αθροιστικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

β) η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

γ) οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο Φ.Π.Α. και

δ) η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1160/07.07.2015, στην έννοια της απαλλασσόμενης από το Φ.Π.Α. εκπαίδευσης, ανεξάρτητα αν αυτή παρέχεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης του φορέα εκπαίδευσης από αρμόδια αρχή, εφόσον προβλέπεται από σχετικό νομικό πλαίσιο, εξακολουθούν να εμπίπτουν:

α) η προσχολική εκπαίδευση (όπως νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί),

β) η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική εκπαίδευση,

γ) η πανεπιστημιακή εκπαίδευση,

δ) η επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση και

ε) οι αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές χορού, δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας, οι μουσικές σχολές, τα ωδεία και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και γενικά αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ’ του άρθρου 22 παρ.1 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα ιδιαίτερα μαθήματα, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου (όπως ξένες γλώσσες), εφόσον δεν εξυπηρετούν ψυχαγωγικούς ή ερασιτεχνικούς σκοπούς και παραδίδονται από εκπαιδευτικούς κατ’ οίκον, για ίδιο λογαριασμό και υπ’ ευθύνη τους και όχι στο πλαίσιο μαθημάτων που διοργανώνει και παρέχει στο όνομά του τρίτος φορέας (π.χ. φροντιστήριο) και με τα οποία υποβοηθούν τους μαθητές στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους κατά την φοίτησή τους στις τρεις (3)  βαθμίδες εκπαίδευσης, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.

Τέλος, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1168/29.07.2015,  όσον αφορά στους δασκάλους, καθηγητές και γενικά εκπαιδευτές – φυσικά πρόσωπα – που διδάσκουν σε σχολές όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης ή σε σεμινάρια, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (Εγκύκλιος 10/1987) ότι, λόγω της φύσης και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους, δημιουργούνται μεταξύ των εν λόγω φυσικών προσώπων και των εργοδοτών τους δεσμοί εξάρτησης, όσον αφορά στους όρους εργασίας και την αμοιβή τους, που συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη τους (άρθρο 3 παρ.1 του Κώδικα Φ.Π.Α.) Συνεπώς, οι υπηρεσίες των εν λόγω φυσικών προσώπων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α. και οι αμοιβές τους δεν υπάγονται στο φόρο αυτό, όπως αντίστοιχα ισχύει για τους μισθωτούς  υπαλλήλους.

2. Εξαίρεση από την απαλλαγή
Δεδομένης της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (άρθρα 132 και 133), η οποία δεν επιτρέπει την υπαγωγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1160/07.07.2015, εξαιρούνται από την ως άνω απαλλαγή και υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ήτοι 23% (ή 16% για τις νησιωτικές περιοχές) επιχειρήσεις που παρέχουν στις εγκαταστάσεις τους τις ακόλουθες υπηρεσίες:α) φροντιστηριακή εκπαίδευση κάθε είδους και βαθμίδος, β) υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών και γ) εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η εξαίρεση αφορά σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του τίτλου τους (όπως φροντιστήριο, αναγνωστήριο, σχολή, ινστιτούτο, κέντρο κλπ.) και τον αριθμό των μαθητών των τμημάτων τους (π.χ. ολιγάριθμα ή κλειστά τμήματα). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1168/29.07.2015, οι ανωτέρω εξαιρέσεις στηρίζονται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των φροντιστηρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης αποτελούν ένα συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν δεν αποτελούν, ούτε είναι ισοδύναμες με σχολική ή πανεπιστημιακή ή επαγγελματική εκπαίδευση. Ομοίως και για τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που η από μέρους τους παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επαγγελματική και δεν αποτελεί απλώς μετάδοση γνώσεων, δικαιούνται της απαλλαγής.

Στην περίπτωση, όμως, που οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν δεν αποτελούν επαγγελματική εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν ο σκοπός ή και το αποτέλεσμα της εν λόγω εκπαίδευσης είναι η απόκτηση τίτλου ή πιστοποίησης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή γλωσσομάθειας, οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στο Φ.Π.Α.

Τέλος, η εκπαίδευση που δεν είναι επαγγελματική, αλλά εξυπηρετεί σκοπούς ερασιτεχνικούς ή ψυχαγωγικούς, καθώς και οι σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπηρεσίες, ως συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να υπάγονται στο Φ.Π.Α.

3. Τρόπος υπαγωγής στο Φ.Π.Α.
Για την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι ανωτέρω επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με ημερομηνία μεταβολής την 20η Ιουλίου 2015 , αποκτώντας έτσι στο εξής όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (όπως υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών, δυνατότητα μετάταξης στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου κλπ.).Σύμφωνα με την τελευταία, την από 03.09.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης μεταβολών των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μετατέθηκε, κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων, για την 16η Οκτωβρίου 2015, χωρίς κυρώσεις. Σημειώνεται στην περίπτωση που το ως άνω χρονικό διάστημα εκδοθούν φορολογικά στοιχεία, χωρίς Φ.Π.Α., τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο.

4. Αναστολή ρύθμισης

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση που να καταργεί ή να αναστέλλει την επιβολή Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το υπουργείο Οικονομικών μάλιστα δεν αποσαφηνίζει αν θα υπάρξει τελικώς σχετική Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή όχι.

Επιπλέον, στην ως άνω περιγραφόμενη απόφαση για την παράταση της δήλωσης μεταβολών, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο του Taxheaven, διευκρινίζεται σε υποσημείωση ότι «.. η ανακοίνωση αυτή δεν αφορά στην αναστολή επιβολής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, αλλά στην τυπική διαδικασία της μεταβολής και ένταξης στο κανονικό καθεστώς που γίνεται στο μητρώο της Δ.Ο.Υ.».

Συμπέρασμα:

 1. Εξακολουθεί να παρέχεται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. σε κάθε είδους παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καθώς και στις στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών,  που πραγματοποιούνται από τους ακόλουθους οργανισμούς:

α) Οργανισμούς δημοσίου δικαίου και

β) Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

2.  Περαιτέρω, απαλλάσσονται του φόρου:

α) Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας: i) προσχολικής, ii) πρωτοβάθμιας, iii) δευτεροβάθμιας, iv) επαγγελματικής και v) πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης.

β) Τα ιδιαίτερα μαθήματα από εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως βαθμίδων εκπαίδευσης και γνωστικού αντικειμένου (άρα και ξένων γλωσσών), εφόσον δεν εξυπηρετούν ψυχαγωγικούς ή ερασιτεχνικούς σκοπούς, αλλά υποβοηθούν τους μαθητές κατά την φοίτησή τους στις τρεις (3) βαθμίδες εκπαίδευσης.

γ) Οι αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές χορού, δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας, οι μουσικές σχολές, τα ωδεία και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και γενικά αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες, εφόσον η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επαγγελματική.

3. Εξαιρούνται από την απαλλαγή οι επιχειρήσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του τίτλου τους (όπως φροντιστήριο, αναγνωστήριο, σχολή, ινστιτούτο, κέντρο κλπ.) παρέχουν (ακόμα και online):

α) φροντιστηριακή εκπαίδευση κάθε είδους και βαθμίδος,

β) υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών και

γ) εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η ως άνω παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επαγγελματική και όχι απλώς μετάδοση γνώσεων, δικαιούνται της απαλλαγής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/9/2015

error: Content is protected !!