a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 4)

Επιστροφή ΦΠΑ ανείσπρακτων απαιτήσεων

1. Νομοθετικό πλαίσιο- διαχρονικά ισχύουσες διατάξεις Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ, 5α του άρθρου 19 ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ-εφεξής ΚΦΠΑ), η φορολογητέα αξία μειώνεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2000/1991). Με τη διάταξη του άρθρου 46 του ν. 1892/1990 είχε προβλεφθεί η, υπό προϋποθέσεις, θέση τέτοιων επιχειρήσεων στην κατά τα άρθρα 9 και 10...

Προβολή Άρθρου

Δασμολογική απαλλαγή λόγω μετοικεσίας

(Σχετ. η αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018 (4-7-2018) Εγκύκλιος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ της ΑΑΔΕ) Πρόσωπα που θεμελιώνουν δικαίωμα δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μετοικεσίας: Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β’) (εφεξής «η Απόφαση»), όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει, απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους - ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης - προσωπικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα. Τα φυσικά αυτά...

Προβολή Άρθρου

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής [Άρθρο 5Β - ν. 4172/2013]. Φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, μπορεί να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή. Με βάση τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, εκτός κι αν αυτό απαλλάσσεται του φόρου στο κράτος...

Προβολή Άρθρου

Συσχετισμός μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υποβολή φορολογικής δήλωσης

Αναφορικά με τα θέματα υποβολής φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα από τους αιτηθέντες τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στο εξωτερικό, σχετικές είναι οι διατάξεις της παραγράφου 5 της υπ΄ αριθμόν 06-//2017 Απόφασης  (ΦΕΚ Β 4441/ 2017 –«ΚΦΕ-Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας») της ΑΑΔΕ, που είναι σε ισχύ, για θέματα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας,  και που προβλέπουν κατά περίπτωση τα εξής: -Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη...

Προβολή Άρθρου

Κυριότερες έκτακτες φορολογικές ρυθμίσεις λόγω COVID-19 στην Ελλάδα

Α. ΦΠΑ 1. Άρθρο 1 ΠΝΠ 11.03.2020: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ επιχειρήσεων που επλήγησαν Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, και οι οποίες προσδιορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση εξειδικεύοντας τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν και εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή θα προσδιορίζονται με απόφαση της ΑΑΔΕ. Σχετική Απόφαση της ΑΑΔΕ Α...

Προβολή Άρθρου

Λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα: διαδικασίες και έγγραφα

1. Εισαγωγικά Όταν μία επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα, για τις οποίες αφενός δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν, αφετέρου είναι υπόχρεη να καταβάλλει ελληνικό Φ.Π.Α., τότε πρέπει να εγγραφεί στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α.. Περαιτέρω, για φορολογητέες πράξεις που διενεργούνται στο εσωτερικό της Ελλάδος από επιχείρηση με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν ως τόπο φορολογίας την Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, η αλλοδαπή επιχείρηση μπορεί να επιλέξει: • είτε να λάβει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εκπληρώνει η ίδια τις φορολογικές...

Προβολή Άρθρου

H αυτόματη καταχώρηση στο taxisnet δαπανών μέσω πιστωτικών καρτών και e-banking

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (κυρίως οι Τράπεζες) υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γραμματεία Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση καρτών ή web- banking, για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών: 1) Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, 2) Αλκοολούχα ποτά και καπνός, 3) Ένδυση και υπόδηση, 4) Στέγαση (εξαιρουμένων των ενοικίων, 5) Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, 6) Υγεία, 7) Μεταφορές (εξαιρουμένων των τελών κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων, 8) Επικοινωνίες, 9) Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες  (εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών, 10) Εκπαίδευση, 11) Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, 12) Άλλα αγαθά...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα φορολογικής αντιμετώπισης αφανούς εταίρου

Σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση αφανούς εταίρου, σημειωτέα τα ακόλουθα: Α) Σχετικές αναφορές στις φορολογικές διατάξεις : -άρθρο 2 παρ. 4 Ν.2238/1994: «4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α`)». -άρθρο 28 παρ. 4β΄ Ν. 2238/1994 : «4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήματα και κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, κοινοπραξίας,...

Προβολή Άρθρου

Αρμόδιες υπηρεσίες για καταγγελίες φορολογικών παραβάσεων

Αρμόδια για καταγγελία (ανώνυμη ή επώνυμη ) για διάπραξη φορολογικών αδικημάτων για όλη την επικράτεια είναι η Οικονομική Αστυνομία (με έδρα την Αθήνα) και αντίστοιχη Διεύθυνση με έδρα τη Θεσσαλονίκη (για τη Βόρεια Ελλάδα). Άρθ. 24 του Ν. 4249/2014 «Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο...

Προβολή Άρθρου

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας συνταξιούχου του ΤΣΜΕΔΕ σε κάτοικο εξωτερικού και συνταξιοδοτικό δικαίωμα – συνέπειες – υποχρεώσεις/διαδικασίες/διατυπώσεις έναντι του φορέα συνταξιοδότησης.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: προϋποθέσεις και λόγοι διακοπής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 915/1979 («Τροποποίηση νομοθεσίας περί ΤΣΜΕΔΕ κλπ.»):  «Συντάξεως λόγω γήρατος δικαιούται, ο μέτοχος ο εξερχόμενος της ασφαλίσεως και έχων συμπληρώσει:        α. 35ετή χρόνον ασφαλίσεως ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.        β. 25ετή χρόνον ασφαλίσεως και το 58ον έτος της ηλικίας του.        γ. 20ετή χρόνον ασφαλίσεως καί το 60όν έτος της ηλικίας του. Εις  απάσας  τας  ανωτέρω  περιπτώσεις  απαιτείται   και   15ετής τουλάχιστον χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ272Α/21.12.2006) «Περί αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ», αναδιαρθρώθηκαν οι κλάδοι του ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!